När känslor och partipolitik tar överhanden krävs besinning

Den senaste tiden har inneburit ett ökat antal smittade och döda i Covid. Detta innefattar stort lidande och stor sorg. Och ett misslyckande, i meningen att vi i likhet med de flesta länder inte lyckats skydda de äldre. Corona – kommissionen har presenterat sitt betänkande, innefattande relevant kritik av de allvarliga systembrister, som belastat svensk äldrevård sedan 1990-talet och som tidigare bekräftats av bl.a. Äldreutredningen. För detta bär alla statsbärande politiska partier ansvar; tidigare och nuvarande regeringar, liksom kommunala och regionalpolitiska företrädare. Oss väljare ej att förglömma. Att idag som vissa, politiker och andra, ägna sig åt närmast vulgär pajkastning, är därför mindre klädsamt.

Alla de som nu tar heder och ära av statsministern, socialministern, generaldirektören för Folkhälsomyndigheten och framförallt statsepidemiologen Anders Tegnell borde överväga en mindre aggressiv hållning. Det har sannolikt, allt annat vore förvånande, retrospektivt gjorts felbedömningar i kampen mot pandemin. Men, det kan vara bra att erinra sig att beslut fattas på grund av den information som vid tillfället finns tillgänglig. En klok idé vore därför att avvakta alla förhastade slutsatser.

I gårdagens DN skriver Richard Swartz https://www.dn.se/ledare/richard-swartz-svenskarna-har-tagit-sig-igenom-den-andra-vagen-battre-an-andra-europeer/ en utmärkt sansad och klok artikel om den svenska pandemidebatten och farorna med att tillgodose önskemålen om krafttag och inskränkningar i våra grundlagsskyddade rättigheter. Jag föreslår läsning av denna. Swartz sätter nämligen perspektiv på den svenska debatten, som enligt min mening tappat alla proportioner. Göran Greider i Dala-Demokraten har också skrivit på samma tema. Liksom Vidar Andersson.

Det är olustigt när viktiga samhällsfrågor blir offer för känslostyrda och personfixerade debatter. Det är sorgligt att se hur vanligtvis kloka personer hemfaller åt den i bästa fall aningslösa och osakliga jakten på syndabockar. Denna utveckling bidrar till att underminera tilltron till samhällets institutioner och att vi tappar proportioner. Ansvarsutkrävande är viktigt. Men det kräver mer än känslor, åsikter och rop på åtgärder. Framförallt är det en god ordning att ha nödvändiga fakta när ansvar ska utkrävas. 

Av alla de som har haft synpunkter, framfört kritik eller ifrågasatt den svenska strategin har få kommit med konstruktiva, alternativa och effektiva förslag på lösning av pandemin och dess konsekvenser. Och som Schwarz påpekar. Det är inte Sverige som utmärker sig. Det är våra nordiska grannländer.

I en parlamentarisk demokrati utkrävs ansvar vid allmänna val. Det finns som bekant också möjlighet för riksdagen att rösta om misstroende mot statsministern och enskilda statsråd. Att under pågående pandemi framföra avgångskrav mot statsråd och enskilda tjänstemän är dock inte en självklar åtgärd. Partipolitik och känslostyrd aktivism är dåliga rådgivare mot Covid. Pandemin borde inte vara en partipolitisk fråga. Den är en alltför allvarlig samhällelig utmaning för det. Osakliga personangrepp på enskilda tjänstemän är inte heller godtagbart. Att fokusera på statsepidemiolog Anders Tegnell förefaller därför synnerligen oklokt.

Alla de som nu ropar på behovet av att ge regeringen mer kraftfulla verktyg bör tänka efter. Det handlar ytterst om att upprätthålla grundläggande demokratiska samhällsprinciper i ett land som har varit en ledande välfärdsstat. Inskränkningar i våra demokratiska rättigheter ska endast kunna göras om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Det kräver att det finns ett behov, att åtgärden blir effektiv och att inskränkningen är proportionerlig. Regeringens förslag att utreda frågan om möjligheten att införa undantagstillstånd inger i sammanhanget oro, liksom utformningen av det nyligen presenterade förslaget till pandemilag. Låt oss hoppas att regering och riksdag besinnar sig vid utformningen av ny lagstiftning. 

Corona-kommissionen är en bra grund att stå på för en långsiktig lösning på systembrister och ansvarsfördelning, inte minst inom äldrevården. Låt oss hoppas att alla politiker gemensamt tar dess slutsatser på allvar och omgående rättar till de allvarliga systembrister som @mats_melin och Coronakommissionen redovisat.