Corona – ett advokatansvar

“Världen och Sverige har drabbats av en i modern tid exceptionell katastrof. Dess följder kommer i en mängd avseenden att bli utomordentligt ingripande för många människor. Konsekvenserna låter sig idag inte överblickas. Helt säkert är att det svenska samhället måste bistå katastrofens offer med insatser på en rad skilda områden. Inte minst gäller detta behovet av juridiskt bistånd. Sveriges advokater har här ett unikt tillfälle att visa samhällsansvar och solidaritet med dem som drabbats. Insatserna kan ske på en rad skilda rättsområden innefattande såväl humanjuridik som affärsjuridik”. 

Detta kunde varit en text skriven igår eller idag, i anledning av Coronavirusets spridning. Men, det var mitt mail till min styrelse i Advokatsamfundet den 29 december 2004.

Flodvågorna julen 2004 förändrade tillvaron för många människor. Katastrofen antog enorma dimensioner. Hjälpbehovet var mångfacetterat och gigantiskt. Det ställde krav på samhället att bistå de många människor som drabbats. Tillräckliga resurser saknades dock. Detta gällde inte minst på juridikens område. Den offentliga rättshjälpen existerade knappast och det privata rättsskyddet hade mycket stora begränsningar. Detsamma gäller idag med anledning av Coronakrisen. Enorma hjälpbehov uppkommer.. Advokater har bred erfarenhet av att bistå människor i  kris- och konfliktsituationer. För Advokatsamfundets ledamöter fanns därför 2004  liksom idag, en möjlighet och en skyldighet att som kollektiv hjälpa till med det som advokaterna särskilt kan tillhandahålla, nämligen juridiskt bistånd.

Efter Tsunamin  inledde jag ett projekt där advokatbyråer kostnadsfritt bidrog med en resurs motsvarande 10 arbetstimmar per heltidsverksam jurist. På bara några dagar hade svenska advokater gjort utfästelser om över tjugo tusen timmar. En stor resursbas skapades. Min stolthet över att tillhöra en kår med så mycken inneboende idealitet och handlingskraft var stor. Vi byggde en portal  ”Advokathjälp till flodvågens offer”. Vi hjälpte Pro bono hundratals i behov av juridisk hjälp.

Vad gäller behovssidan när det gäller följderna av Corona kan man redan idag identifiera flera huvudområden alltifrån hjälp till enskilda individer som riskerar att förlora sitt arbete till småföretagens behov i allt från arbetsrättsliga och skatterättsliga angelägenheter, generationsskiften, försäkringsfrågor till skadereglering m.m. Ett annat område kan vara att biträda vid strävanden att åstadkomma sådana förändringar av gällande regelverk som Coronakatastrofen föranleder. Domstolar och andra myndigheter  kommer att drabbas av betydande belastningar i olika rättsliga frågor med anknytning till katastrofen. Detta innefattar en hel rad problemområden som ingen idag kan förutse. Kontakter kan behöva initieras med regeringskansliet i syfte att gemensamt lösa de många problem som småföretag och enskilda kommer att ställas inför. 

Jag menar att samma sak som gällde 2004 gäller i än högre grad idag. Coronaviruset och de konsekvenser redan medfört kommer att leda till ett gigantiskt stort behov av juridisk rådgivning. Det gäller fysiska personer men även mindre företag som inte kan betala. Här har advokater en viktig roll att fylla genom insatser på pro bono basis. Jag hoppas att Advokatsamfundet redan funderar på dessa frågor och att raska initiativ tas. En modell för organisation av detta arbete finns i det viktiga projekt som ideellt utfördes i samband med tsunamikatastrofen. I detta extrema läge måste alla med bortseende av sina egna intressen bidra till att mildra effekterna av den pågående katastrofen.