Norstedts juridiks skamgrepp på juristmarknaden

Norstedts Juridik har som alla jurister vet, en mycket stark ställning på marknaden för digitala juridiska informationstjänster sedan Norstedts Juridik, Karnov Group och Zeteo har gått samman.  Norstedts Juridik har för närvarande i realiteten inga verkliga konkurrenter vad gäller juridiska databaser med lagkommentarer. Till detta kommer att Nordstedts Juridik mer än dubblerat sina priser efter sammanslagningen. Vidare medger affärsmodellen inte längre att kunder kan köpa fristående moduler, utan de är tvungna att välja ett av tre paketet JUNO Bas, JUNO Premium och JUNO Total.

Ett stort antal lärosäten, liksom advokatbyråer har reagerat starkt och funnit såväl affärsmodell som prissättning orimlig.

Ett flertal klagomål har också inkommit till Konkurrensverket.

Detta har lett till att Konkurrensverket på goda grunder utreder om företaget har överträtt förbudet mot missbruk av dominerande ställning i konkurrenslagen och i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Konkurrensverket har ålagt Norstedts Juridik att bland annat redogöra för hur marknaden ser ut, vilka konkurrerande tjänster som finns och vilka leverantörer som erbjuder dessa tjänster, samt vilka marknadsandelar respektive leverantör beräknas ha? Svar har inkommit. Detta visar emellertid inte på någon större sjukdomsinsikt.

När vinstintresset skapar missbruk på en liten marknad, som den svenska, får det allvarliga konsekvenser. Norstedts juridiks beteende liknar utpressning och påminner om vad som hänt på den amerikanska läkedelsmarknaden med s.k. ”predatory pricing”. Sådant behöver vi inte här. Jag hoppas att fler ger sitt missnöje tillkänna. Och jag hoppas framförallt att konkurrerande tjänster snabbt växer fram. Det finns stark anledning för advokatkåren att reagera. Advokatsamfundet har här ännu en viktig uppgift.