Om tillväxten på den juridiska tjänstemarknaden

De senaste åren har högkonjunkturen bidragit till en mycket stark tillväxt på den juridiska tjänstemarknaden. Mellan 2015 och 2016 ökade advokatbyråernas omsättning med 1,1 miljard. Mellan 2016 och 2017 uppgick ökningen till så mycket som 1,2 miljarder. Det är den starkaste omsättningsökningen sedan 2009-2010 då omsättningen ökade med över 1,4 miljarder och då från en betydligt lägre utgångspunkt 12,5 miljarder till 13,9 miljarder.

Nu har siffrorna kommit som visar advokatbyråernas omsättning 2018 uppgick till 20,2 miljarder exklusive moms. Av denna omsättning svarade de 25 största byråerna för cirka hälften, rättshjälpsanslaget för cirka 2,3 miljarder och anslaget till offentliga biträden för cirka 400 miljoner. Detta kan jämföras med omsättningen 2000 då advokatbyråerna omsatte 7,7 miljarder kronor exklusive moms. Det är en anmärkningsvärd ökning.

Men förra årets siffror antyder att konjunkturuppgången har saktat ned. Juridiska och ekonomiska konsultbyråer omsatte totalt 73,8 miljarder exklusive moms. De juridiska konsultbyråerna stod för 29,6 av dessa inklusive advokatbyråernas andel om 20,2 miljarder att jämföra med 19,6 miljarder föregående år. Detta motsvarar för advokatbyråernas del en ökning med endast något över en halv miljard från 2017. Det antyder en avmattning av tillväxten. Trenden är densamma för revisionsbyråerna.

Anslagen till rättsväsendet uppgår enligt vårpropositionen till 48,7 miljarder. Av dessa avser cirka 3 miljarder rättsliga biträden. Detta innebär en betydande ökning av ramanslaget för innevarande år med 665 miljoner kronor. Det är såvitt jag kan erinra mig den enskilt största höjning som någonsin ägt rum. Skälet till denna höjning är den ökade måltillströmningen till domstolarna och en till följd därav förväntad ökning av antalet förordnanden. Anslaget till offentliga biträden i utlänningsärenden uppgår till cirka 422 miljoner kronor och anslaget till rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning uppgår till cirka 427 miljoner kronor. Dessa anslag beräknas emellertid sjunka betydligt de närmaste åren pga ett väsentligt lägre antal asylsökande. För innevarande år uppgår dock ramanslagen till den statsfinansierade ersättningen totalt till 3,8 miljarder kronor. En iakttagelse är att denna andel av advokatbranschens omsättning faktiskt har ökat, om än måttligt, men med några procentenheter.