Om tillväxten på den juridiska tjänstemarknaden

De senaste åren har högkonjunkturen bidragit till en mycket stark tillväxt på den juridiska tjänstemarknaden. Mellan 2015 och 2016 ökade advokatbyråernas omsättning med 1,1 miljard. Mellan 2016 och 2017 uppgick ökningen till så mycket som 1,2 miljarder. Det är den starkaste omsättningsökningen sedan 2009-2010 då omsättningen ökade med över 1,4 miljarder och då från en betydligt lägre utgångspunkt 12,5 miljarder till 13,9 miljarder.

Nu har siffrorna kommit som visar advokatbyråernas omsättning 2018 uppgick till 20,2 miljarder exklusive moms. Av denna omsättning svarade de 25 största byråerna för cirka hälften, rättshjälpsanslaget för cirka 2,3 miljarder och anslaget till offentliga biträden för cirka 400 miljoner. Detta kan jämföras med omsättningen 2000 då advokatbyråerna omsatte 7,7 miljarder kronor exklusive moms. Det är en anmärkningsvärd ökning.

Men förra årets siffror antyder att konjunkturuppgången har saktat ned. Juridiska och ekonomiska konsultbyråer omsatte totalt 73,8 miljarder exklusive moms. De juridiska konsultbyråerna stod för 29,6 av dessa inklusive advokatbyråernas andel om 20,2 miljarder att jämföra med 19,6 miljarder föregående år. Detta motsvarar för advokatbyråernas del en ökning med endast något över en halv miljard från 2017. Det antyder en avmattning av tillväxten. Trenden är densamma för revisionsbyråerna.

Anslagen till rättsväsendet uppgår enligt vårpropositionen till 48,7 miljarder. Av dessa avser cirka 3 miljarder rättsliga biträden. Detta innebär en betydande ökning av ramanslaget för innevarande år med 665 miljoner kronor. Det är såvitt jag kan erinra mig den enskilt största höjning som någonsin ägt rum. Skälet till denna höjning är den ökade måltillströmningen till domstolarna och en till följd därav förväntad ökning av antalet förordnanden. Anslaget till offentliga biträden i utlänningsärenden uppgår till cirka 422 miljoner kronor och anslaget till rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning uppgår till cirka 427 miljoner kronor. Dessa anslag beräknas emellertid sjunka betydligt de närmaste åren pga ett väsentligt lägre antal asylsökande. För innevarande år uppgår dock ramanslagen till den statsfinansierade ersättningen totalt till 3,8 miljarder kronor. En iakttagelse är att denna andel av advokatbranschens omsättning faktiskt har ökat, om än måttligt, men med några procentenheter.

Assange – en bisarr historia – som kräver svenskt agerande

Jag har inte fullständig kunskap i detta nu närmast unika ärende. Det kännetecknas av allt från vidlyftiga konspirationsteorier i avsaknad av all verklighetsförankring, till en bedrövlig rättslig hantering från såväl svensk som brittisk sida.

Rätten till en rättvis rättegång inom skälig tid är fastslagen såväl i regeringsformen (2 kap. 11 § andra stycket 1) som i Europakonventionen (artikel 6). Denna rätt gäller även under förundersökningsstadiet. Till detta kommer den s.k. oskuldspresumtionen. Det kan med fog ifrågasättas om resultatet av den svenska handläggningen varit förenlig med proportionalitetsprincipen. Jag har tidigare uttryckt att jag finner det anmärkningsvärt att överåklagaren inte förde förundersökningen framåt i den takt och med den omsorg man hade kunnat kräva. Domstolarna har i sammanhanget ett mycket stort ansvar. De hade kunnat ställa större krav på åklagaren att föra förundersökningen framåt. Slutsatsen som åklagaren grundade nedläggningsbeslutet på borde också kunnat ha nåtts betydligt tidigare än vad som skedde. Detta leder till slutsatsen att Sverige har ett stort ansvar för den uppkomna situationen. Nu är alltså frågan om Sverige ska återuppta den förundersökning som föranlett Assange’s asylansökan till Ecuador och efterföljande ofrivillig inlåsning samt begära honom överlämnad till Sverige.

Jag befarar att hanteringen av Assange har skadat anseendet för svenskt rättsväsende även om Assange inte aktivt bidragit till att medverka i någon större mån. Detta sagt har jag sympati för Assangeś oro över att Sverige skulle gå USA tillmötes vid en eventuell begäran om utlämning. Om detta kan man bara spekulera. Jag är dock av den personliga uppfattningen att Högsta domstolen inte skulle utvisa Assange till USA. Om detta mitt antagande skulle visa sig vara korrekt skulle efter en HD prövning Assange inte kunna utvisas även om regeringen så skulle önska.

Låt oss inte glömma, att alldeles oavsett vad vi må tycka om Assange eller de gärningar han är misstänkt för, handlar detta om något mycket mer. Det handlar om yttrandefrihet och rättsstatliga principer. Det handlar ytterst om rätten och den moraliska skyldigheten att avslöja krigsbrott. Det gjorde Assange och Wikileaks. Avslöjandena om USAs övergrepp var nödvändiga och synnerligen angelägna. Skulle vi utlämnat någon till Tysklands Hitler som avslöjat förekomsten av koncentrationsläger och folkmord. Alldeles oavsett hur denna kunskap var åtkommen? Jag tror inte det.

Hämta hem barnen – vad håller regeringen på med?

Det är av humanitära skäl självklart att vi ska hämta hem barnen som befinner sig i IS läger och där sannolikt går mot en säker död. Det är obegripligt att vi inte alla ställer mycket tydliga och högljudda krav på att ta hem dessa oskyldiga barn. Hur är det möjligt att den svenska regeringen och övriga riksdagspartier kan underlåta att ta detta ansvar? Det är primitivt och inhumant.

Det finns en rad intellektuella, juridiska och moraliska frågor som inte alla har enkla svar. Och det finns många barn på jorden som av skilda orsaker lider. De har inte sällan det gemensamt att de alla är alla offer för krig, svält eller fattigdom.

Men, detta ursäktar inte att vi i Sverige stillatigande åser hur oskyldiga svenska barn sakta men säkert går under av svält och bristande omsorg i läger i Syrien och Irak.

Internationella tribunaler med uppgift att utkräva ansvar kan givetvis diskuteras i syfte att utkräva ansvar. Men, nu handlar det om att rädda barn från att dö alternativt leva i ”IS – läger” med en högst sannolik utveckling att förvandlas till framtida samhällets främlingar och än mer troligt – fiender.

För att hämta hem dessa barn krävs förmodligen att vi också tar hem deras mödrar. Gör det!

Jag rekommenderar alla att läsa Niklas Orrenius skakande skildring om de utmärglade svenska barnen i lägret med IS-fångar i morgondagens Dagens Nyheter. Situationen kräver handling. Och detta nu! Om regeringen och vi alla inte tar detta ansvar kommer historiens dom på goda grunder att bli hård. Min slutsats är att vi måste agera kraftfullt och detta nu.