Personlig åsiktsfrihet kontra Advokatens yrkesplikter

Kan man som  jurist på advokatbyrå vara aktiv företrädare för ett främlingsfientligt parti och samtidigt ha förordnanden som offentligt biträde av Migrationsverket för asylsökande? Svaret på den frågan är enligt min mening nej.

Frågan har i dagarna aktualiserats i anledning av att en biträdande jurist på en advokatbyrå innehaft en framskjuten position i Alternativ för Sverige, samtidigt som hon har haft uppdrag att företräda asylsökande.

Advokaten intar med stöd av lag en särskild roll i samhället. Advokaters klienter åtnjuter särskilda privilegier som inte andra rådgivares klienter har. Advokate ska värna den demokratiska rättsstaten och stå upp för grundläggande rättssäkerhetsprinciper. Advokater är enligt rättegångsbalken vidare skyldiga att följa god advokatsed. Advokater är också skyldiga att säkerställa att hos dem anställda biträdande jurister fullgör sina uppgifter inom ramen för vad god advokatsed stadgar. Det är arbetsgivaren som ansvarar för hos dem anställda biträdande jurister som ännu inte blivit advokater.

Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater. Tillsynen är begränsad till vad som äger rum inom advokatverksamheten, med två undantag. Om advokaten gör sig skyldig till oredlighet ( ekonomiska oegentligheter) eller annan brottslighet, som gör advokaten uppenbart olämplig att vara advokat, kan och ska Advokatsamfundets disciplinnämnd påföra påföljd.

Vad som är god advokatsed bestäms av Advokatsamfundet. Till grund för våra etiska regler ligger några i det närmaste universella kärnvärden. Dessa är oberoende, lojalitet, konfidentialitet och frihet från intressekonflikter.

Advokatens främsta plikt är lojaliteten mot sin klient. Den kan bara begränsas av lag och regler om god advokatsed. För att kunna upprätthålla kraven på oberoende, lojalitet och konfidentialitet uppställs stränga regler till förhindrande av intressekonflikter. Dessa innebär bland annat att en advokat är förhindrad att åta sig ett uppdrag om det föreligger en intressekonflikt eller en beaktansvärd risk att sådan ska uppstå. Så är fallet om advokaten har ett intresse med anknytning till saken som strider mot klientens eller det annars föreligger någon omständighet som hindrar advokaten fullt ut att tillvarata klientens intressen. Även om advokaten inte finner sådan omständighet föreligga, åligger det advokaten att upplysa klienten om sådan omständighet, som skulle kunna göra att klienten gör en annan bedömning.

Jag tillåter mig tro att människor som flyr från förtryck och söker asyl i Sverige inte frivilligt skulle önska att bli representerad av  någon som är aktiv anhängare av ett uttalat främlingsfientligt parti. Redan den omständigheten att biträdet förordnas av Migrationsverket är ägnat att inge oro för människor som inte sällan kommer från länder där tilltron till myndigheter är låg. Att därtill riskera att få ett biträde som är uttalat främlingsfientlig och explicit motståndare till asylrätten kan aldrig vara godtagbart. Jag har dock samtidigt förståelse för de svårigheter som Migrationsverket står inför när det gäller att kvalitetssäkra de offentliga biträdena. Vi har inte och ska inte ha någon åsiktsregistrering.

Om en advokat gör sig skyldig till hets mot folkgrupp riskerar denne uteslutning. Om en person som söker inträde i Advokatsamfundet gjort sig skyldig till motsvarande brott ska han, i vart fall inte i närtid,  beviljas inträde i Advokatsamfundet. Utgångspunkten är givetvis att alla, inklusive advokater åtnjuter yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Men, om åsikterna tar sig sådana uttryck att de är brottsliga då ska det leda till konsekvenser.

Det förekommer givetvis att advokater inte sympatiserar med sin klienter i sak. Men när advokaten/juristen offentligt ger uttryck för en åsikt som står i direkt strid med uppdragsintresset dvs det intresse som advokaten har åtagit sig att eftersträva uppkommer en  advokatetisk  intressekonflikt.