Om saklighet och yttrandefrihet

Justieombudsmannen har i ett beslut den 20 mars riktat kritik mot rektorn vid en skola i Göteborg. Skälet till JOs kritik är att rektorn i ett meddelande till elevernas vårdnadshavare skulle ha brutit mot kravet på saklighet och opartiskhet enligt regeringsformen.

Rektorn ifråga hade i ett meddelande, som skickades genom Göteborgs stads officiella kommunikationskanal mellan skola och hem, bland annat skrivit följande:

” Under de senaste veckorna har vi på skolan upplevt något som vi aldrig någonsin tidigare varit med om. Därav detta meddelande.

Under föregående läsår tog Nordhemsskolan emot ett förhållandevis stort antal nyanlända ungdomar från bland annat Afganistan, Syrien och Somalia. I många fall var det ensamkommande barn som på olika sätt lämnat sin kaotiska tillvaro för att söka trygghet i Sverige. Svensk skola är en trygghet. Nordhemsskolan är en trygg skola. Efter månader på flykt landade de fysiskt och psykiskt trötta ungdomarna plötsligt i en trygg miljö, en tillvaro att återigen börja hoppas och tro. De blev elever här på Nordhemsskolan. Ambitionen, kraften och viljan hos de här eleverna är makalös! Samtidigt kan var och en förstå pressen och anspänningen hos ett barn som konstant funderar på om ens familj är i livet. Och om de är det, var befinner de sig i så fall?

Utöver detta så har den segdragna asylprocessen slitit på många. Det är inte lätt att konstant längta efter sin mamma, leva i ovisshet om man får stanna i Sverige samtidigt som man ska lära sig ett helt nytt språk. Ni läste rätt – om man får stanna. För många av våra elever så har asylprocessen pågått i 15 månader. Under denna period så har de bosatt sig i ett familjehem, fått en god man och en socialsekreterare. Vid sina intervjuer på migrationsverket frågas de ut i timtal. I vissa fall ifrågasätts deras utsagor och i flera fall har migrationsverket ansett att de historier man berättat inte varit tillräckligt detaljerade vilket därför har lett till avslag. Barnet får inte stanna i Sverige.

De senaste veckorna har något skett. Plötsligt en dag kommer inte en av våra elever till skolan. När vi väl fått kontakt visar det sig att eleven som igår var 16 år gammal fått ett beslut från migrationsverket om en ny ålder. En tjänsteman har beslutat att den nya åldern är 18 år. Därmed är man vuxen och fråntas sin familjehemsplacering, sin god man samt sin socialsekreterare. Eleven har blivit vuxen och tillsammans med detta beslut så får man också reda på att man fått avslag på sin ansökan om asyl. Barnet får inte stanna i Sverige och därmed inte på Nordhemsskolan.

Proceduren har upprepat sig. Fler elever har plötsligt gått från att vara barn till att bli vuxna.

Som rektorer och medmänniskor vänder vi oss mot detta förfarande. Att godtyckligt skriva upp en ålder på en människa, frånta denna människa stora delar av det sociala skyddsnätet och därutöver beröva, i detta fall, våra elever, rättigheten till att gå i skolan tar vi med all kraft avstånd ifrån. Vi skriver detta för att vi [inte, JO:s tillägg] kan tiga om det som just nu händer.

Hos oss kommer alla elever som är inskrivna på Nordhemsskolan att vara välkomna tills den dag de skrivs ut och detta oavsett ålder.

//Med vänlig hälsning BB

Rektor Nordhemsskolan ”

JO fastslår i sitt beslut att den som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska iaktta saklighet och opartiskhet. I detta ligger enligt JO att information som lämnas ska vara allsidig och objektiv. Att ge uttryck för ”sina personliga åsikter om asylförfarandet och de beslut som fattas där”  har enligt JO inte varit förenligt med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Rektorn ska därför kritiseras.

Beslutet reser frågor om centrala rättsstatliga principer som legalitet, objektivitet och yttrandefrihet.

Enligt regeringsformen har varje medborgare rätt att i tal och skrift meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter och känslor. Detta innefattar även rektorer. Den grundläggande förvaltningsrättsliga objektivitetsprincipen innebär samtidigt ett förbud för myndigheten att låta sig vägledas av andra intressen än dem myndigheten, i detta fall skolan, är satta att tillgodose. Inte heller får myndigheten grunda sina avgöranden på hänsyn till andra omständigheter än sådana som enligt tillämpliga författningar får beaktas vid prövningen av ett ärende. Denna princip sträcker sig längre än vid rent beslutsfattande och anses vara tillämplig i faktiskt handlande och även när det gäller ren service. Legalitetsprincipen och objektivitetsprincipen är viktiga att upprätthålla i syfte att åstadkomma en enhetlig rättstillämpning. De utgör ett skydd mot godtycke i rättstillämpningen. De utgör också en förutsättning för tilltron till den goda förvaltningen.

Ibland kan dock goda rättsstatliga principer, i det enskilda fallet, komma att framstå som det godas fiende. Då är det tur att det finns rektorer med humanitet och integritet.  I detta fall finner jag, för egen del, JOs kritik, om än formellt korrekt, så djupt orättvis.