Hoten mot advokater, journalister och domare

Under helgen berättade Dagens Nyheter och Expressen hur advokater blivit utsatta för allvarliga hot från det främligsfientliga nätverket Granskning Sverige. Advokatbyrån som hade biträtt sina klienter i anledning av hotfulla publiceringar mot journalister på Youtube blev även utsatta för försök till dataintrång. Till detta kommer att hoten också riktats mot ett av advokaternas barn.

Det är synnerligen allvarligt när advokater och journalister, i akt och mening att tystas, utsätts för hot i sin yrkesutövning. Den demokratiska rättsstaten vilar på att yttrandefriheten och tryckfriheten värnas. Detta förutsätter att det finns oberoende journalister, som vågar granska makthavare och maktmissbruk i samhället, alldeles oavsett varifrån detta kommer. Så är inte fallet i många länder.

Rättsstaten förutsätter likaså att alla människor har rätt att företrädas av oberoende advokater som lojalt, utan ovidkommande hänsyn, företräder sina klienter och garanterar att allting som talar till klientens förmån kommer fram. Det innebär bland annat att under tystnadsplikt värna klientens rättigheter och bistå denne när dessa inskränks eller hotas. Klienten ska alltid kunna förlita sig på advokatens oberoende, lojalitet, tystnadsplikt och frånvaro av intressekonflikter. Det kan inte klienten i alla länder.

En rättsstat kännetecknas också av att det finns oberoende domstolar och opartiska domare. Denna grundval är under stark press i många länder. Utvecklingen i Polen och Ungern oroar.  När domare utsätts för hot och trakasserier är det ett angrepp på den den demokratiska rättsstatens kärna.

Hoten och trakasserierna mot advokater, journalister och rättsväsendets företrädare har ökat. Detsamma gäller hoten mot förtroendevalda politiker. Och min känsla är att de blivit grövre. Det är en mycket allvarlig utveckling som omgående måste stävjas. Det förutsätter dock att brotten anmäls.

Advokatsamfundet genomförde under hösten 2017 en stor medlemsenkät. I denna uppgav så många som 24 procent av advokaterna att de utsatts för hot i sin yrkesutövning. Fyrtio procent av hoten kom från motparter. Endast tjugofem procent hade dock polisanmälts. Av anmälningarna hade fyrtio procent lett till någon form av resultat.

Tretton procent av advokaterna uppgav sig dessutom ha blivit utsatta för trakasserier och förtal på nätet. Om det har jag skrivit många gånger. Den aggressivitet och det hotfulla tonläge som kommit att prägla ”samtalet” på sociala medier lämnar mycket övrigt att önska. Risken är stor att de som önskar föra en saklig debatt tystnar. Man är inte beredd att ta risken av att anfallas av troll och trollsvansar, anförda av allt från riksdagsledamöter till våldsbejakande dårar eller narcissistiska damer och herrar.

Konsekvenserna av dessa hot och trakasserier är djupt illavarslande, såväl för rättsstaten och det öppna samhället, som för den enskilde advokaten. Den  rättssökande allmänheten  riskerar att inte få något biträde. Detta framgår av flera svar i undersökningen. Nedan några exempel:

”Blivit noggrannare med att inte åta mig uppdrag för rättshaverister”
”Dålig nattsömn”
”Iakttar mer försiktighet och företräder inte alla som söker mitt biträde”
”Inget alls förutom att jag känt mig nedstämd privat och personen ifråga var en privat person som jag kände/känner sedan flera år tillbaka.”
”Jag tänker mig för flera ggr innan jag twittrar”
”Överfallslarm hemma, polis har kommit till kontoret efter avlyssning, samtal med samf om skulle avträda som ombud”
” …… en del av yrket.”
”Inte direkt, men mina privata konton på sociala medier är inte öppna ex”
”Inte så mycket men kommer självklart vara mer försiktig när vissa media lägger upp artiklar på nätet där det finns kommentarsmöjligheter.”
”Irriterad på samfundet som inte skyddar medlemmar”
”Jag blir trött och ledsen vilket troligtvis leder till minskad produktivitet när det inträffar.”
”Man tänker sig för, har gjort mig ”hemlig” på nätet, stängd Facebook, skriven på annan adress osv.”
”Negativt, eftersom presumtiva klienter söker information om advokat innan kontakt tas med advokat. Detta är förödande. Det skapar ryktesspridning, vilket i sig även påverkar karriären negativt. Detta är någon som advokatsamfundet bör bli bättre på att fånga upp och hantera.”
”Självklart påverkar det på flera plan och då även anhöriga och kollegor.”

När odemokratiska krafter verkar för att tysta advokater,  journalister och rättsväsendets företrädare måste samhället med kraft reagera. Att Google medverkar till detta genom att tillhandahålla en plattform för främlingsfientliga nätverk att sprida hot och hat är givetvis helt oacceptabelt. Underlåtenheten att ingripa utgör på sikt ett reellt hot mot yttrandefriheten och demokratin. Den förutsätter nämligen ett öppet samtal där uppfattningar kan brytas mot varandra utan rädsla för att utsättas för repressalier.