Regeringsformen har en människosyn, Neuding

Värdegrundsdelegationen, i vilken jag hade förmånen att ingå, tillsattes av regeringen 2014 under ordförandeskap av professor emeritus Lena Marcusson. Vi överlämnade 2017 vår slutrapport ”Att säkerställa en god statsförvaltning”. Vår uppgift var att i samarbete med andra aktörer inom statlig förvaltning bidra till att uppfylla regeringens delmål att de statsanställda ska ha kunskap om och förståelse för de grundläggande värden i statsförvaltningen och rollen som statstjänsteman (prop. 2012/13:1, utg.omr. 2, avsnitt 5.4). Dessvärre kan jag konstatera att vi inte varit helt framgångsrika i detta vårt uppdrag.

En vid det här laget känd förundersökningsledare inom polisen har på senare tid i olika sammanhang gjort uttalande om invandrare och brott. Nu senast uppgav denne polisman vid en föresläsning att förekomsten av gruppväldtäkter är väldigt ny. När den enligt en åhörare i salen påstods vara nysvensk bekräftade polisen detta och tillade att ” i ärlighetens namn måste jag säga att det finns även etniska svenskar som ägnar sig åt gruppvåldtäkt och även yngre men inte i den numerären som vi ser hos utländskfödda gärningsmän ”. Han fortsatte: ”Men, jag är inte rädd för att säga detta, det är ett kulturellt fenomen, det här med människosynen. Det råder ingen som helst tvekan om och det hörs i förhören…. Men det är ett nytt fenomen som dykt upp det senaste, 12/15 åren. Naturligtvis till följd av mycket invandring, kriminella invandrare”. På en fråga från åhörarna hur stor ökningen skulle vara efter flyktingströmmarna svarade polismannen att ”min känsla är ju att det är en markant ökning. Och framför allt när det gäller just överfallsvåldtäkter …. Och det hör man ju att dom pratar på ett annorlunda sätt… dom skrattar åt det”,. Någon i publiken frågade om alla de som gått under jord och om det betyder ”att vi får en ny typ av brott, fler rån, inbrott, överfall o.s.v.?”  ”Alldeles riktigt. Det är ju där det här gror….en slags subkultur. Självklart kommer detta att slå tillbaka på brottsligheten och kriminaliteten…..dom vill ju flyta omkring…dom vill ju inte ha något jobb o.s.v. … Dom vill ju fortfarande ha sina märkesjackor, och då måste dom ju gå in och hämta dom någonstans”, svarade förundersökningsledaren i Örebro enligt uppgifter till mig från TV4.

Jag fick frågan av TV 4 hur jag såg på dessa uttalanden. Mitt svar var att jag fann dem anmärkningsvärda. – Alla statstjänstemän och särskilt poliser måste ha bättre omdöme och hålla sig till vår regeringsform och dess människosyn, de här uttalandena är närmast rasistiska. När man uttalar sig offentligt och är polis ska det vara sakligt och korrekt. Även efter arbetstid.

Om vi för ett ögonblick bortser från bristen på saklighet när det gäller gruppvåldtäkterna anser jag det vara anmärkningsvärt att en polisman som är förundersökningsledare och har våldsmonopol, oaktat han uppger sig tala som privatperson, ger uttryck för diskriminerande åsikter av den karaktär som han gör. Även om yttrandefriheten är långtgående i Sverige strider dessa uttalanden mot den statliga värdegrunden för statsanställda. Legitimiteten för statsförvaltningen är central. Den bygger på medborgarnas förtroende. Polisens uttalandena riskerar att  allvarligt urholka tilltron till myndigheten.

Polismannen ifråga tyckte inte om mina kommentarer. Han fick stöd av kända och okända mörkerkrafter på sociala medier, anförda av en debattör, som anmodade alla att skriva mail och brev med uppmaning till mig att be om ursäkt. Hon tillhandahöll för ändamålet även en text. Många hörsammade hennes och som man får förstå polismannens gemensamma initiativ.

Nu har en annan debattör, Paulina Neuding givit sig in i samtalet. Hon skriver i en debattartikel ”Regeringsformen har ingen människosyn, Ramberg”. https://www.dagenssamhalle.se/kronika/regeringsformen-har-ingen-manniskosyn-ramberg-20795

Det är ett felaktigt påstående. Den statliga värdegrunden bygger på sex grundläggande rättsprinciper, vilka alla uttryckligen följer av regeringsformen; Demokrati dvs all offentlig makt utgår från folket, legalitet dvs den offentliga makten utövas under lagarna, objektivitet dvs allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttagas, fri åsiktsbildning, respekten för lika värde, frihet och värdighet dvs den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet, effektivitet och service.

Regeringsformen har en människosyn, Neuding. En mycket tydlig sådan. Det är därför djupt olyckligt när statliga tjänstemän, tillika förundersökningsledare inom polisen, med stor makt över medborgarna inte omfattar denna värdegrund. Och därtill ger uttryck för den. Även när yttrandefriheten så medger.