Advokat utesluten ur Advokatsamfundet

Den 18 februari beslöt Advokatsamfundets Disciplinnämnd att utesluta en advokat ur samfundet. Beslutet gick i omedelbar verkställighet. Advokaten ifråga hade i hovrätten dömts för anstiftan till misshandel, skadegörelse och ofredande. Nämndens beslut blev  offentligt idag.

Nämndens bedömning och beslut

Av utredningen framgår att PL den 21 augusti 2014 förordnades till offentlig försvarare för SG som då var misstänkt för bland annat försök till mord och att SG senare häktades för detta. Vidare framgår att huvudförhandling i målet mot SG hölls i slutet av september 2014 och att tingsrätten meddelade dom den 7 oktober 2014 varvid SG dömdes för bland annat grovt vapenbrott och medhjälp till grovt olaga hot till fängelse åtta månader. Häktningen av SG hävdes i samband med huvudförhandlingen. PL överklagade domen mot SG den 28 oktober 2014.

Av PLs egna uppgifter framgår vidare att PLs i ärendet aktuella telefonsamtal med SG ägde rum på kvällen den 11 oktober 2014 då PL fortfarande var offentlig försvarare för SG och att han i anledning av försvararuppdraget talat med SG i telefon tidigare samma dag. Även om kontakten togs på PLs fritid måste PL när han kontaktade SG och involverade honom, med hänsyn till omständigheterna, anses ha handlat inom ramen för advokatverksamheten.

Hovrätten fann i sin lagakraftvunna dom det styrkt att PL i samtalet med SG uppmanat denne att komma till platsen och utöva våld mot ungdomar som fanns i närheten. Detta ledde till att SG och ytterligare en person i taxi begav sig till platsen och vid ankomsten misshandlade tre av ungdomarna. För bland annat detta dömdes SG för misshandel till fängelse och PL för anstiftan till misshandeln. Varken vad som förekommit vid PLs personliga inställelse inför nämnden eller utredningen i övrigt ger nämnden anledning att göra någon annan bedömning av PLs agerande än vad hovrättens dom utvisar.

Genom vad PL sålunda dömts för har han i sin verksamhet uppsåtligen gjort orätt. Varken vad PL framfört rörande sina personliga problem av olika slag eller vad som i övrigt framkommit medför att omständigheterna kan anses mildrande.

Nämnden beslutar därför att utesluta PL ur Advokatsamfundet
en¬ligt 8 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken.

Nämnden förordnar att beslutet genast skall verkställas.

PL får överklaga beslutet om uteslutning hos Högsta domstolen. Vill PL överklaga beslutet, skall han inom fyra veckor från den dag han erhöll del därav till Advokatsamfundet inkomma med överklagande.

Jag har tidigare på denna blogg skrivit om gränserna för Advokatsamfundets tillsyn. Den är, med undantag för om en advokat gjort sig skyldig till oredlighet (ekonomisk brottslighet), begränsad till vad som förekommer inom advokatverksamheten.