Mitt svar till PM Nilsson

DI:s ledarsida har i lördags den 16 januari ånyo uttryckt missnöje med Advokatsamfundets och min inställning i rättspolitiska frågor. Det är givetvis helt legitimt. Ett krav man borde kunna uppställa är dock en rimlig saklighet.

En av Advokatsamfundets viktigaste uppgifter är att värna den demokratiska rättsstaten. I det ligger att värna rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vi är remissinstans i all central lagstiftning. Vi är representerade som experter i en rad utredningar. Vi deltar aktivt i lagstiftningsarbetet. Vi framför i dessa och andra sammanhang ofta stark kritik mot olika lagstiftningsförslag. Detta gäller oavsett vilken regering som vid tillfället har makten. Detta är även fallet under den nuvarande regeringen. Vi går ingens ärenden.

Om PM Nilsson hade läst Advokatsamfundets remissvar under det senaste året hade han funnit att vi riktat allvarlig kritik mot flera av regeringens förslag. Inte minst när det gäller terroristlagstiftningen. Om PM Nilsson därtill hade läst flera av mina blogginlägg hade han blivit varse samma sak. Detsamma gäller om han tagit del av artiklar i sin egen och andra tidningar, intervjuer i tv och radio där jag kritiserat såväl den tidigare som den nuvarande regeringen. Att jag mot Advokatsamfundets intressen skulle agera stödtrupp åt den rödgröna regeringen saknar fog. Vad PM Nilsson hävdar är inget annat än kvalificerat trams.

Att jag tyckte att alliansen gjorde rätt som ingick Decemberöverenskommelsen i ljuset av att SD hotat att fälla varje regering som inte stödde deras främlingsfientliga politik, att jag kritiserat vapenexporten till Saudi, liksom moderaternas förslag att hindra flyktingar att söka asyl handlar om att hävda lag, konventioner och grundläggande principer i en demokratisk rättsstat. Skyddet för mänskliga rättigheter som de kommer till uttryck i lagar och konventioner är den bottenplatta från vilken Advokatsamfundet alltid agerar.

Försöken att inordna rättsstatliga argument i en vänster- höger skala är felaktigt. Rättsstatens grundvalar är inte kortsiktiga. De saknar därtill partifärg. PM Nilsson må företräda en rosa tidning. Själv är jag färglös.

Istället för att bemöta sakargumenten väljer DI:s ledarsida igen att ifrågasätta min behörighet att uttrycka det jag säger och mina bevekelsegrunder härför. Den argumentationen är torftig, även denna gång.

DI har idag publicerat ovanstående svar på nätet med en kommentar från PM Nilsson.