Etik, vinstintresse och falska förhoppningar

Debatten om det s.k. Saudiavtalet går vidare. I dag har ett antal namnkunniga svenska företagsledare skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter på temat att Sveriges anseende kommer att skadas om Sverige skulle välja att inte förlänga det militära samarbete som ingicks 2005 med Saudi Arabien. Om detta finns en del att säga.

Artikeln redogör för den stora betydelsen av handelsutbyte i allmänhet och för betydelsen av ett fortsatt samarbete med Saudi Arabien i synnerhet. Mot detta finns från allmänna utgångspunkter inte mycket att invända. De kommersiella fördelarna kan företagarna bedöma bäst.

Vad som däremot kan anföras mot innehållet i artikeln är huvudsakligen fem saker.

För det första bibringas läsaren uppfattningen att Sverige skulle bryta mot avtalet med Saudi Arabien om det inte förlängs. Detta är fel. Avtalet löper fem år i taget och kan sägas upp med sex månaders varsel. Förra gången avtalstiden löpte ut valde regeringen att förlänga avtalet. Senast den 15 maj måste avtalet sägas upp för att upphöra vid avtalstidens utgång den 15 november 2015. Att säga upp avtalet enligt de regler som stipuleras i avtalet innebär inte avtalsbrott. Det innebär att samarbetet, i den del det avser försvarssamarbete, upphör. Att uppsägningsbara avtal i juridiskt hänseende fungerar på detta sätt vet varje företagsledare.

För det andra förbigås med tystnad att det handlar om ett av flera samarbetsavtal med Saudi Arabien. Det om militärt samarbete. Detta nämns endast indirekt. Det hade varit bra om detta framgått. .

För det tredje ger artikeln intryck av att allt samarbete mellan länderna skulle upphöra om avtalet inte förlängs. Detta är också fel. Sverige har, som ovan antytts, utöver det avtal som reglerar försvarssamarbete och vapenexport m.m. ingått i vart fall fyra andra avtal, däribland ett övergripande bilateralt samarbetsavtal från 2005. Därefter har ett Investeringsskyddsavtal ingåtts 2008. Ett samarbetsavtal på hälsoområdet har vidare ingåtts 2011 och ett dubbelbeskattningsavtal har träffats 2012. Dessa avtal är självständiga i förhållande till avtalet om försvarssamarbete och lever vidare på sina egna meriter. Till detta kommer förstås en mängd kommersiella avtal mellan saudiska parter och svenska. Också dessa lever egna liv. Det är svårt att se på vad sätt IKEAs möbelvaruhus eller H&Ms klädaffärer skulle drabbas om Sverige upphör att sälja vapen till Saudi Arabien. Att SAAB skulle drabbas genom minskad försäljning är självklart.

För det fjärde nämns inte med ett ord de etiska och rättsliga dilemman som export av vapen och militär kunskap en diktatur innefattar. Det är ju det som är den centrala frågan. Att Sverige har en högteknologisk vapenindustri som sysselsätter ett stort antal personer gör inte att man kan bortse från de etiska och rättsliga överväganden som uppkommer vid export av vapen till en diktatur, som dessutom saknar de flesta karakteristika som kännetecknar en demokratisk rättsstat. Försvarspolitiska , sysselsättningspolitiska eller ekonomiska hänsyn saknar relevans vid denna etiska bedömning. Andra överväganden träder i förgrunden. . Det handlar om huruvida det är rimligt att staten Sverige ska förse denna diktatur med vapen, vapenteknologi och militär kunskap. Vid den bedömningen måste man med nödvändighet beakta att fråga är om en regim med ett medeltida normsystem, en regim som inte är främmande för att svårt förtrycka kvinnor, som inte drar sig för att stödja organisationer som ISIS, som tillåter bestraffning av en bloggare med 1000 piskrapp och som tycker det är helt i sin ordning att inför offentligheten på ett torg med svärd hacka ihjäl ett stackars hembiträde. Tycker vi att det är etiskt försvarbart att för snöd vinnings skull beväpna en sådan regim? Eller finns det ingen gräns där etiken måste få gå före profiten? Jag tycker inte det. För mig råder ingen tvekan om hur en avvägning mellan moraliska principer och vinstintresset i detta fall bör falla ut.

För det femte saknas en analys på vad sätt en förlängning av försvarsavtalet skulle leda till att detta traditionstyngda klansamhälle skulle påverkas i positiv riktning. Historien har hittills inte visat på att svenska företag i Saudi Arabien påverkat landet bort från diktatur och förtryck, även om vissa framsteg gjorts. Kvinnor står fortfarande under manligt förmynderskap. De får fortfarande inte köra bil. Dödsstraffet praktiseras konsekvent. Ett brott som föranleder dödsstraff är häxeri. Offentliga avrättningar förekommer alltjämt. Män halshuggs. Kvinnor arkebuseras. De kan också dömas till stening. Barn under 18 år döms till dödsstraff men verkställs inte förrän barnet uppnått 18 års ålder. Amputationsstraff utdöms. Yttrandefrihet och religionsfrihet lyser med sin frånvaro. Politiska partier och fackföreningar är förbjudna.Förhoppningen om att vi skall förmå saudierna till bot och bättring genom att förse dem med kanoner jävas av historien. Det synes mig mest vara förhoppningar som betingas av andra syften än fromma.

Det är mot denna bakgrund svårt att förstå att samma politiker, som med rätta kraftigt fördömer övergrepp och förtryck i Ryssland, Eritrea, Nord Korea och Kuba, tycks vilja värna samarbete med en diktatur som dagligen förtrycker kvinnor, barn, invandrare, homosexuella och oliktänkande. Ett land som gjort på några områden gjort framsteg. Men framsteg som inte fört landet till något som liknar anständighet. Det krävs viss intellektuell fantasi för att förstå denna politiska balansakt.

Carl Bildt uttalar, i likhet med artikelförfattarna, oro över att en uppsägning av avtalet kommer att skada Sveriges anseende i världen. Jag tror precis tvärtom. Det skulle stärka Sveriges anseende som ett oberoende land med politisk och moralisk integritet. Och skulle jag ha fel i denna min övertygelse så ska Sverige ändock bryta samarbetet på försvarsområdet. Det är knappast förenligt med principerna bakom svensk lagstiftning om vapenexport. Enligt denna är Sverige förhindrat att exportera vapen till länder som systematiskt och grovt bryter mot mänskliga rättigheter. Det vore bra om denna fråga kunde få en rättslig prövning.

41 reaktioner till “Etik, vinstintresse och falska förhoppningar

 1. Bra analys av de viktigaste problem med debattinlägget från företagsledarna.
  Kan tillägga att det verkar som om de 31 näringslivsföreträdare vill anpassa de befintliga svenska riktlinjer för vapenexport så att de tillåter vapenexport med syfte att främja handel, inte bara att Sverige fortsätter med ett ‘handelsavtal’ som i själva verket är inte det men ett ‘samförståndsavtal om militärt samarbete’.

  ‘De svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport
  (…) Tillstånd till utförsel av krigsmateriel, eller till annan samverkan med någon i utlandet avseende krigsmateriel, bör medges endast om sådan utförsel eller samverkan
  1. bedöms erforderlig för att tillgodose det svenska försvarets behov av materiel eller kunnande eller i övrigt är säkerhetspolitiskt önskvärd, samt
  2. inte står i strid med principerna och målen för Sveriges utrikespolitik.’

 2. Mycket värdefulla synpunkter. Vill till dem foga en: Avtalet är på inget sätt en förutsättning för att kunna pröva en ansökan om export av krigsmateriel till Saudiarabien. ISP kräver inget sådant avtal för att tillåta en export som bedöms vara inom regelverket. Avtalet är en varm och vänskaplig omfamning, staterna emellan, med uttalat hopp om nära samarbete på det militära området. Därför också så omoraliskt. Det kan man alltså tycka, även om jag faktiskt kan tänka mig att det kan finnas en eller annan pinal som klassas som krigsmateriel och är fullt rimlig att sälja till Saudiarabien. Kanske minröjningssystem? Kanske vissa defensiva mer avancerade system? Fullt möjligt även utan det aktuella avtalet!

 3. Måhända har Sverige behövt ett nära samarbete mellan poiitik och ett starkt näringsliv (Wallenberg) för att lyfta landet, men förhållandet är nu sen länge otidsenligt. Beroendet av Wallenberg och vapenindustrin måste brytas. Vad är bättre då än etik, moral och nytänkande kring Sveriges roll.

  1. Det är dags att ställa om vår krigsindustri till något annat high tech. Det kommer att ta många år, tyvärr. Tills dess är vi beroende av vår exportindustri och Sverige kommer hela tiden att hamna i moraliska och etiska konflikter. Då Sverige mutade till sig en försäljning av JAS plan till Sydafrika reagerade t.eex. Desmund Tuto kraftigt.

 4. OK,det är moraliskt förkastligt att sälja vapenteknologi till SA. På samma grund är det fel att överhuvudtaget ha några affärer med den staten. Att sälja varor till eller köpa av SA ger upphov till moraliska betänkligheter. De kanske i och för sig är olika starka beroende på affärernas art.
  Detta är ett moraliskt problem ur individuell synpunkt.Staters handlande kan tyvärr inte bygga på samma synsätt.

 5. Ansluter mig till alla som önskar att denna ytterst klarläggande och välformulerade inlaga skickas till DN som svar på företagsledarnas debattinlägg!

 6. Tack, Anne Ramberg, för Din kommentar. Jag hoppas att Du skickar in den till DN.

 7. Utmärkt! Väl sammanfattat. Bra analys. Visar hur överdriven reaktionen från företagarna är.
  Regeringen må besinna sig och avbryta det militära samarbetet med Saudi-arabien!

 8. Mycket bra! dumhet får inte mötas med ytterligare dumhet utan med stringens och balanserat förnuft! Sådant gillar vi! Sedan om det hjälper i sak – det kan man aldrig veta – men stort nog är ändå att med kraft bidra till ett ärligt och rättvist rationellt samtal!

 9. Vad ska vi med ”moral” och ”etik” om det inte formar vårt sätt att agera? Tack för att du så sakligt och rakryggat klädde av herrarna!

  1. Frågan är just HUR MAN AGERAR i en avtalsrelation. Mänskliga rättigheter skulle också mista sin betydelse om avtal inte upprätthålls p.g.a. av ensidiga inte objektiva förändringar.

 10. Kanske det kanske. Alla vet också att ett avtal också har en längre giltighet än de avtalsperioder som Anne Ramberg beskriver. För att fullt ut få en uppfattning om frågan måste man också beskriva detta, men jag välkomnar hennes inlägg i debatten då hon förefaller studerat detaljerna för överenskommelsen lite mer utförligt än de flesta debatörer och diskussionen kan få ett mer rimligt fokus kanske.

  I en normal kommersiell relation kan man säga upp ett löpande avtal vid slutet av en period om förutsättningarna väsentligen förändrats. Så är inte fallet. Så jag säger; Nej Anne du har inte gjort din läxa tillräckligt grundligt !

  1. Detta är ett samförståndsavtal mellan länder och innefattar ingen kommersiell relation som innebär ett engagemang utöver tiden för avtalet. Avtalet är klart utformat så
   Artikel 7
   1. Detta samförståndsavtal träder i kraft dagen
   för den sista underskriften.
   2. Samförståndsavtalet skall gälla för en tid
   av fem år och automatiskt förlängas för samma
   tid, om det inte sägs upp av någondera parten
   med sex månaders skriftligt varsel innan det
   utlöper.
   3. Uppsägningen skall inte inverka på fullbordande
   av samarbetsprogram som har inletts
   innan samförståndsavtalet upphörde att gälla.
   4. Parterna kan träffa ytterligare avtal av
   allmänt eller speciellt slag, om de anser att det
   skulle främja en effektiv tillämpning av detta
   samförståndsavtal eller avseende en särskild
   fråga som täcks av samförståndsavtalet.
   5. Detta samförståndsavtal kan när som
   helst ändras genom parternas samtycke genom
   skriftväxling mellan dem.
   Detta samförståndsavtal undertecknas i
   Stockholm den 13/10 1426 enligt arabisk tideräkning,
   motsvarande den 15/11 2005, enligt
   den gregorianska kalendern.

   1. ”automatiskt förlängas för samma
    tid” det är exakt vad som menas med att avtalet löper på om inga omständigheter förändrats och avviker inte nämnvärt ifrån hur ett liknande kommersiellt avtal på evig tid formuleras. Vidare så skall samarbetsprogram som inletts avslutas oavsett avtalsperiod.

   2. Man skulle avtalat om en bortre tidsgräns. Visst kan avtalet sägas upp vid en periods utgång. Avtalet har löpt i 10 år och ett avslut på de skäl som anges måste upplevas som överraskande för avtalsparten vilket är skadan för handelsrelationen och trovärdigheten för Sverige som internationell handelspartner generellt.

  2. Enligt Lagen om offentlig upphandling måste ny upphandling göras oavsett om förutsättningarna väsentligt förändrats eller ej. I vilken lag står det att privata företag INTE KAN säga upp avtalet om förutsättningarna är oförändrade? Staten är dessutom en offentlig verksamhet, så man kan nog inte hänvisa till ”normala kommersiella relationer”.

   1. ”Staten är dessutom en offentlig verksamhet” inom landets gränser ja, men här agerar sverige som stat i egenskap av handelspartner, Saudiarabien kanske har samma indelning mellan offentlig verksamhet och privat vad vet jag, men det spelar ändå ingen roll. det är i sammanhanget meningslöst att diskutera hur svensk rätt är organiserad. I internationella relationer fram förallt måste man börja med att vidmakthålla vissa begrepps betydelse. Pacta sun Servande är en lämplig startpunkt. Vad skulle mänskliga rättigheter vara värda om avtal (konvention) om dessa inte formulerades och respekterades. Att avtal skall hållas vid oförändrade omständigheter är kanske den enda juridiska principen man kan bygga rättsliga relationer på.

 11. Fantastiskt bra och härligt att du tar bladet från munnen avseende det oanständiga hyckleri som delar av etablissemanget inom näringsliv och politik har uppvisat i denna fråga.

 12. Jättebra artikel. Men huvudproblemet är att vi har en stor vapenindustri och därmed ett stort ekonomiskt beroende. Inte undra på att Desmund Tuto i Sydafrika blev upprörd då Sverige genom mutor sålde JAS till landet.

 13. Så vältaligt och klokt. Uppmanar alla som delar Annes uppfattning och som är kunder i antingen Nordea eller SEB att protesera genom att skriva på resp. företags facebooksida.

Kommentarer är stängda.