Advokatsamfundets tillsyn vid advokats brottslighet

Enligt uppgifter i media kommer åtal att väckas mot en advokat för anstiftan till misshandel, hets mot folkgrupp, ofredande och skadegörelse. Advokaten är ännu inte dömd och det återstår att se vad utgången blir. Uppgifterna har dock lett till att jag från flera håll fått frågor om hur långt Advokatsamfundets tillsyn över advokater sträcker sig. Jag vill på detta sätt därför kort förklara vad som från generella utgångspunkter gäller. För den som vill veta mer finns all relevant information på http://www.advokatsamfundet.se

Advokatsamfundet och dess ledamöter är reglerade i lag. Där föreskrivs att advokater är skyldiga att följa god advokatsed. Vad som är god advokatsed bestämmer Advokatsamfundet. God advokatsed handlar om vad advokaten gör inom ramen för sin advokatverksamhet. Enligt lag kan advokat som bryter mot god advokatsed påföras olika påföljder. Dessa är erinran, varning, varning med straffavgift upp till femtiotusen kronor och uteslutning. Lagen reglerar under vilka förutsättningar dessa påföljder kan beslutas.

Advokatsamfundet och dess Disciplinnämnd är enligt lag förhindrade att ingripa mot advokat på grund av händelser som äger rum utanför advokatverksamheten. Med ett undantag och det gäller s.k. oredlighet. Med detta menas typiskt sett ekonomisk brottslighet. Övrig brottslig verksamhet faller således utanför Advokatsamfundets tillsyn. Detta innebär att en advokat kan påföras en påföljd för snatteri, men inte för mord, när dessa brott begås utanför advokatverksamheten. Skulle mordoffret vara en klient anses advokatens agerande emellertid vara underkastat den disciplinära tillsynen.  Disciplinnämnden har då möjlighet att besluta om en påföljd och utesluta vederbörande.

Lagstiftaren har inte velat medge Advokatsamfundet en mer vittgående tillsyn än vad som följer av rättegångsbalken. Skälet härför har ansetts vara att Advokatsamfundet med sina myndighetsliknande uppgifter därigenom skulle få ett alltför stort inflytande över advokaters privatliv. I flertalet av Europas länder kan dock privata handlingar utanför advokatverksamheten medföra disciplinära åtgärder från advokatsamfunden. Det skiljer sig emellertid mellan länderna vilka privata handlingar som kan leda till disciplinär påföljd och vilka påföljder som kan aktualiseras.

Advokatsamfundet har vid flera tillfällen begärt att få till stånd en ändring som möjliggör disciplinärt ingripande vid advokats brottsliga verksamhet också utanför advokatverksamheten. Senast hemställde vi om en sådan lagändring 2011. Detta har ännu inte lett till något.

Advokatsamfundet anser att det måste finnas en möjlighet till ingripande mot advokater som gör sig skyldiga till brott även om den äger rum utanför advokatverksamheten. En advokat som genom lagakraftvunnen dom dömts till ansvar för allvarlig brottslighet och som erhållit ett flerårigt fängelsestraff ska enligt vårt förslag kunna uteslutas ur Advokatsamfundet. Detsamma ska gälla om en advokat gör sig skyldig till upprepad brottslighet.