Decemberöverenskommelsen och rättssamhället

Hoten från vår omvärld, liksom dem vi skapat på alldeles egen hand, ställer krav på oss alla att värna det goda rättssamhället. Vi måste slå vakt om de demokratiska och humanistiska värderingar som ligger till grund för vårt lands lagstiftning och rättstillämpning. Vi måste vara vaksamma så att inte mörka krafter tillåts få fotfäste. I det ligger bland annat att stå upp för människors lika värde och att vid varje tidpunkt agera när någon blir diskriminerad. Det räcker inte att i ord ta avstånd. Det krävs kunskap och handling. Här har Advokatsamfundet och dess ledamöter tillsammans med andra jurister och journalister, en allt viktigare uppgift att fylla. Nämligen att upplysa, förklara och reagera. Men, det kanske största ansvaret har våra folkvalda riksdagsledamöter.

I regeringsformens första kapitel beskrivs grundvalarna för vår demokrati. All makt utgår från folket genom ett representativt och parlamentariskt statsskick. Den offentliga makten ska utövas under lagarna. I grundlagen anges också de samhälleliga värderingar som ska ligga till grund för det allmänna i sin normgivning och rättstillämpning. Det föreskrivs att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Det åligger det allmänna att motverka diskriminering.
Den enskilde tillförsäkras i regeringsformen även ett skydd för de grundläggande fri och rättigheterna.

Decemberöverenskommelsen kan diskuteras ur flera aspekter; Konstitutionellt, politiskt, taktiskt och innehållsmässigt. Partierna har dock, enligt min mening, genom överenskommelsen tagit ansvar när det gäller att neutralisera det ytterlighetsparti som uttryckligen förkunnat sig komma att fälla alla regeringar som inte följer dess ideologi och som uttryckligen verkar för att riksdagen ska lagstifta i strid med de värderingar som regeringsformen föreskriver är ansvarsfullt. Överenskommelsens syftar till att återskapa ett fungerande parlament. Att överenskommelsen på andra grunder kan ifrågasättas är en annan sak.

Vad är det då för värderingar och konkreta förslag som Sverigedemokraterna vill genomföra?

Om man besvärar sig med att läsa bara ett axplock av de motioner till Sveriges riksdag som partiets främsta företrädare står bakom blir man förskräckt. Det gäller såväl förslagen som motiven. Motionerna handlar om allt från införandet av spartanska fängelser för utländska medborgare, förbud mot böneutrop, åldersbestämning av immigranter, invandringssystem enligt ett poängsystem, avskaffandet av tolkservice för invandrare vid myndighetskontakter, förbjudande av religiösa attribut inom polisen, registrering av intagnas ursprungsnationalitet och invandrarbakgrund, förbud för polisen att verka för ökad rekrytering av minoriteter eller visst kön, till förbud mot dubbelt medborgarskap. För att beviljas svenskt medborgarskap ska den sökande vidare bedömas bli en tillgång för Sverige. Vidare förekommer ett antal mer eller mindre vildsinta förslag om ökade krav på icke europeiska asylsökande. En annan motion vill förbjuda fyrverkerier på andra nationers helgdagar. Bara vid vissa svenska högtider och särskilda tillfällen ska fyrverkeri kunna godtas. En motionär önskar stoppa den etniska diskrimineringen av svenska medborgare på arbetsmarknaden. Av partiprogrammet kan vidare bland annat utläsas att samkönade par inte ska få adoptera.

Listan kan göras mycket längre. Men, redan detta axplock åskådliggör på ett tydligt sätt den människosyn som präglar riksdagspartiet och dess avsaknad av respekt för de humanistiska värderingar som ligger till grund för internationella konventioner och svensk grundlag.

Om de närmare fjorton procent av svenska folket som röstade på Sverigedemokraterna i det förra valet hade tagit del av denna motionsflora hade de troligen gjort ett annat val. En stor och förmodligen alldeles övervägande del av dessa 800 000 personer är inte fascister, nazister eller ens främlingsfientliga. De är kanske bara djupt oroade över hur vi på ett humant sätt ska kunna hantera den ökade invandringen och hur vi ska kunna integrera det ökade antalet flyktingar i vårt svenska samhälle. Eller är deras röster endast ett uttryck för ett starkt missnöje. Många av dem som röstade på partiet omfattar inte ens partiets värderingar. Men, detta gör inte saken så mycket bättre.

Den enskilde väljaren har ett ansvar när han utnyttjar sin demokratiska rätt att rösta. I det ligger att överväga vad de olika alternativen rent ideologiskt representerar. Det finns enligt min mening en gräns för hur långt aningslösheten och ignoransen kan godtas och ursäktas. Även en passiv åskådare blir i moralisk mening medansvarig för samhällsutvecklingen, om den enskilde inte utnyttjar möjligheten att reagera mot allt från övergrepp till odemokratisk demagogi . Neutralitet är inte förenlig med det civilkurage som man kan kräva av människor i ett land som Sverige . Historien förskräcker.

Många har ifrågasatt det lämpliga i att Advokatsamfundets generalsekreterare engagerar sig i en fråga som med rätta kan beskrivas som partipolitisk. Min uppfattning är den motsatta. Det handlar om rättspolitik. Det är samfundets skyldighet att värna de värden som ligger till grund för regeringsformen och bekämpa de krafter som vill motverka dessa. Oavsett i vilken klädedräkt de uppträder.

171 reaktioner till “Decemberöverenskommelsen och rättssamhället

 1. Jag tycker att inläggsförfattarna här ofta inte har helhetsbilden klar för sig.
  SD-anhängarna har under flera år klagat över att vara utestängda från den gemenskap som finns mellan de övriga partierna. SD-anhängarna menar att det är odemokratiskt att andra partier inte talar med SD.
  Det är både fel och osant.
  SD har och fortfarande har alla möjligheter att argumentera och förklara sina frågor men misslyckas ständigt därför att andra partier inte gillar SD:s förslag De t o m starkt ogillar SD: idéer. SD:s argumentation står ofta i strid med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Ingen av de övriga partierna vill ha med SD att göra. Det är alltså SD själv, som genom sin argumentation och åsikt, ställt sig själv utanför gemenskapen.

  Flykting- och invandringspolitiken diskuteras ofta i riksdagen och annorstädes, dock ej på SD:s villkor.Dessutom finns mycket information på nätet och hemsidor inte minst Migrationsverkets hemsida. De flesta menar att invandringen är lönsam om man nu över huvud taget ska prata om lönsamhet då det gäller människor i nöd.

  Då det gäller decemberöverenskommelsen är bakgrunden följande.
  Sverige styrs och kommer framgent att styras av minoritetsregeringar. Sedan lång tid, jag tror före SD:s inträde i riksdagen, skapade riksdagspartierna en överenskommelse, en praxis, som gör det möjligt för minoritetsregeringar att fungera mellan riksdagsvalen. Orsaken var att annars riskerade man ofta förekommande regeringskriser och nyval. En ordning som inte gagnade någon allra minst Sverige. Demokratin garanteras ju ändå genom att det sker riksdagsval vart 4:e år. Så vitt jag vet har alla har varit nöjde med den ordningen under alla år.

  Vid valet om S-budgeten för ca en månad sedan ”trasade” SD sönder den ordningen genom att inte följa den praxis som gällt under många år. SD gjorde dessutom klart att de skulle fälla varje regering som inte följde SD:s krav. De övriga 7 partierna i riksdagen insåg att nu skulle det ständiga regeringskriser med nyval. Alltså kaos. I det läget förstod de övriga partierna att nu är det allvar. Vi måsta ta ansvar för Sveige och stoppa det kommande kaoset. De satte sig tillsammans och kom överens, över blockgränserna, i det som nu kallas decemberöverenskommelsen. Innebörden i den överenskommelsen är ingenting annat än en återställare. En återgång till den ordning som tidigare gällt. Dvs att en minoritetsregering ska kunna arbeta och fungera mellan valen. Slippa ständiga regeringskriser, som vi ofta hör tal om i sydeuropeiska länder. Jag måste säga att jag är stolt över Sverige och våra riksdagsmän som satte Sverige före egna partiers intressen, som har gjort vad vi ofta efterlyser dvs kommer överens över blockgränserna. Det är stort.
  SD-anhängarna uppträder som dåliga förlorare och snackar en massa nonsens.
  Jag begriper inte gnället
  Tore Sandström

 2. Läser just nu Jan Guillos tredje del om 1900-talet och nationalsocialismens uppsving. (sett ur hans släkts historia, ”Det stora århundradet”: Mellan rött och svart.) Det är helt enkelt alla dessa ”Frans Biberkopf”:s som utgör grogrunden för hur fel alla partier kan gå..

 3. Jag tycker att Advokatsamfundet ska bidra till den Svenska öppenheten genom att erbjuda sina tjänster Pro Bono, dvs ställa upp med sin kunskap och expertis gratis till staten i asylärenden.
  Varför ska Advokatsamfundet få lov att profitera på invandrare och asylsökande, när andra privata aktörer får kritik när de öppnar boenden för 400 kronor per person och dygn och tjänar pengar på det?

 4. Jag har inte tidigare läst så mycket strunt i ett och samma inlägg, min första tanke är, hur har Ramberg kunnat bli vald till Advokatsamfundets ordförande, sen är plötsligt svaret självklart, männen i din omgivning är lite smartare än dig… Du struntar helt i den demokratiska våldtäkt som detta innebär och säljer din själ i ytterligare ett populistiskt inlägg….

  1. Korrekt. Anne Ramberg är i sin hållning odemokratiskt person, arrogant, ignorant, lever i en halvpsykotisk värld av self-indulgence. Hon är helt enkelt farlig för demokratin men sannolikt för obegåvad för att fatta det själv. Hon har indirekt bidragit starkt till övergrepp på tusentals flyktingbarn. Jag kommer sannolikt att bland många namn namnge just henne i en sak som går till EU-domstolen där många ur svenska etablissemanget kommer att anmälas för stämpling till barntortyr på apatiska flyktingbarn där flyktingadvokater uppenbart agerat i apatiska barn-ärenden på ett sätt som främjat tortyr på barn. Hon är informerad om detta men nekar se sanningen i vitögat. Hon bryter klart mot första punkten i Advokatsamfundets etiska regler. Hon bör avgå genast.

   1. Tusen tack till Anne Ramberg att min kommentar får stå kvar. Det är modigt och korrekt gjort av Anne Ramberg. Kanske ändrar jag mig i min synpunkt att hon bör avgå. Min obalanserade text ovan grundar sig på att jag när jag blivit kallad diverse fruktansvärda nedsättande saker av ignoranta svenska journalister utan möjlighet att ge replik eftersom svenska s.k. journalister nekat mig konsekvent offentligt genmäle så sökte jag advokathjälp (med en välfylld kassa avsedd för stämningen runt miljonen). Jag ringde runt till 15-tal advokater men ingen vågade ta mitt ”case” alltså att en traditionskristen konservativ psykiater boende i England var upprörd över att kallas ”nazist” i svensk media utan genmälerätt enligt en korrupt svensk journalistkår. Jag klagade till advokatsamfundet och bad om hjälp att finna advokat – blev bemött med kalla handen till trots att en upprättelse för mig skulle sannolikt medföra att ”parental coaching to induce illness in children”, som engelska myndigheter varnar för, skulle upphöra i Sverige där flyktingadvokater tjänar pengar på ”apatiska barn”.
    mvh
    Dr. Thomas Jackson, psykiater
    Ordförande i Dr. Jacksons Barnefond (de som vill kan googla på organisationen)
    regeringens expert i SOU 2006:49, förtalad och kränkt av svenska journalister utan rätt till genmäle, tydligen också utan rätt till advokathjälp i Sverige.

 5. ”införandet av spartanska fängelser för utländska medborgare”
  Ännu bättre vore att skicka hem dem till sin egna fängelser, Varför ska vi betala förvarning för andra nationers förbrytare?

  ”förbud mot böneutrop”
  Religion har inte i det offentliga rummet att göra. Kyrkklockorna får vi stå ut med eftersom de tillhör vårt kulturarv.

  ”åldersbestämning av immigranter”
  Ens juridiska rättigheter och skyldigheter bestäms av ens ålder. Självklart måste man på ett ändamålsenlig nivå veta individers ålder.

  ”invandringssystem enligt ett poängsystem”
  Vet faktiskt inte vad detta handlar om.

  ”avskaffandet av tolkservice för invandrare vid myndighetskontakter”
  Låter orimligt för nyanlända. Efter en viss tid måste man dock kunna begära att man lär sig sitt nya lands språk.

  ”förbjudande av religiösa attribut inom polisen”
  Fullständigt självklart. Polisen ska vara en opersonlig representant för staten och våldsmonopolet. Hur skulle det se ut om man börjar se poliser som representanter för olika etniska grupper eller religioner. Där kan man verkligen ge jordmån till konflikter och parallella samhällen.

  ”registrering av intagnas ursprungsnationalitet och invandrarbakgrund”
  Vissa etniska kulturella värderingar fungerar mindre bra tillsammans med andra. I en mångkultur som den Svenska kan man inte blunda för de problem som finns. Information krävs för att kunna hantera och lösa detta. Alternativet är att blunda så friktionerna mellan grupper växer sig ännu större. Det kan knappast var en bra idé.

  ”förbud för polisen att verka för ökad rekrytering av minoriteter eller visst kön”
  Fullständigt självklart att ingen ska diskrimineras eller premieras pga religion, kön eller etnisk bakgrund.

  ”till förbud mot dubbelt medborgarskap”
  Hmm, ja, man bör nog välja vilken nation man vill tillhöra. Det handlar ju om skyldigheter och lojalitet till den nationella grupp man vill tillhöra. Lite att inte både äta kakan och ha den kvar. Jag vet dock inte hur hård denna fråga är.

  ”För att beviljas svenskt medborgarskap ska den sökande vidare bedömas bli en tillgång för Sverige.”
  Ja, nationen Sverige tillhör medborgarna av nationen Sverige och som arv till våra barn. Det är klart att man endast ger medborgarskap till dem som kommer bidra till det gemensamma nationsbygget. (Skilj detta från att ge tillfälligt skydd till dem som flyr från förtryck. En självklarhet.)

  ”Av partiprogrammet kan vidare bland annat utläsas att samkönade par inte ska få adoptera.”
  Har ingen stark åsikt om just det utom att det är BARNENS bästa som gäller. Kommer de drabbas av fördomar i samhället ska det inte tillåtas. Kommer de få en likvärdig uppväxt som de med mamma och pappa är det inga bekymmer.

 6. 1. Läs gärna Tove Livendahls ”Tid för besinning” i dagens SVD.
  2. Fullt rimligt att vara för liberala värden och ett starkt parlament samt emot decemberöverenskommelsen och SD.
  3. Anne skriver att all makt utgår från folket genom ett represantivt och parlamentariskt statsskick. Hur kan man då tycka det är OK att folkvalda ledamöter på förhand ska avsäga sig sina röster i de tyngsta frågorna?
  4. Anne skriver att decemberöverenskommelsen syftar till att återskapa ett fungerande parlament. När slutade parlamentet att fungera Anne? Cirka 80% av ledamöterna är i ”mitten” av svensk politik. Budgetförslaget från regeringen var en vänsterbudget, Riksdagen sa nej till denna och ja till Alliansens budget. På vilket sätt har det folkvalda parlamentet inte fungerat Anne?
  5. Känns som att Anne tycker att det är OK att skicka de folkvalda ledamöterna upp på läktaren, stämmer det?
  6. I somras utvisades en kvinna från Sverige då hon inte fick förnyat uppehållstillstånd. Anledningen till detta var att kvinnan inte hade ett arbete. Hon hade två! Forskare vid Uppsala Universitet påtalade att Migrationsdomstolen i detta fall inte kan det svenska språket. Det finns fler fall där Migrationsdomstolen inte hanterar svenska språket. Återigen skickas det folkvalda parlamentet upp på läktaren, det spelar ju ingen roll vad lagstiftaren skriver om domstolen inte kan hantera svenska språket. Anne och advokatsamfundet kan inte hållas ansvarig för detta, men hur förhåller sig Anne och advokatsamfundet till denna rättspolitiska fråga?
  7. Värna parlamentarismen, regeringsformen och det öppna fria samhället! Låt de folkvalda ledamöterna använda sin röst!

  Gott Nytt År!

 7. Anne Ramberg. Du radar upp en rad sakfrågor där du har en annan uppfattning än Sverigedemokraterna. Jag håller faktiskt med dig i de flesta av sakfrågorna. Men du skjuter stolpe ut. Människor kan ha olika skäl att rösta på ett visst parti. Som du själv insinuerar så är det väldigt sällan ett partis samtliga sakfrågor stämmer överens men ens personlig uppfattning. Det går också att rösta ideologiskt eller taktiskt. En röst på KD för de inte ska åka ut ur riksdagen, till exempel. En röst på Moderaterna för Fredrik Reinfeldt verkar vara den enda kompetens statsministerkandidaten. Listan kan säker göras lång. Själv står jag Centern närmast i sakfrågor. Men jag ser rött när jag ser Annie Lööf.

  Du du gör nu är att återupprepa de misstag som varit en av förklaringarna till att SD växt sedan de kom över 2-procents spärren och de inte längre kunde betecknades som ”övriga partiet” i SIFO- mätningarna. Nämligen att du inkompetensförklarar de som röstar istället för att bemöta i sak. Du säger i princip att ”eftersom ni är så dumma så ger de oss rätt att göra vad vi vill även om det råkar vara odemokratiskt”. Det är faktiskt så fascister resonerar. De kommer inte leda till förståelse för dina synpunkter i sakfrågorna för de som redan sympatiserar med SD utan revanchlusta. Men de kommer applåderas av hejarklacken mot SD.

  Är man som politiker trygg i sina egna värderingar så har man ingenting att frukta från SD. Att vänta ut sin motståndare tills de avslöjar sig själva är då den bästa taktiken. Det kommer att ge gensvar hos väljarna. De mest övertygade politikerna verkar tyvärr vara Sverigedemokrater. De måste de vara eftersom de har mesta att förlora med tanke på stämpeln de får. Jag tycker det är dags för de övriga partierna samtala med dem i de sakfrågor där de går att kompromissa, för det jag ser nu är mobbing och det gör mig irriterad. Även om samtal inleds med SD så hindrar det inte Sverige från att forfarande vara ett öppet land som ligger i topp vad gäller flyktingmottagande. Om så sker kommer invandringsfrågan att dala på dagordningen till förmån för andra viktig frågor. Det är jag övertygad om. Men det krävs politiskt mod. Sluta beteckna dem som ”mörka krafter”. Det här är inte Sagan om Ringen.

  1. Anne

   Jag håller med av många av dina frågor men har kanske lite andra svar. Tycker att Jonatan och Magnus har en poäng. Jag skulle vilja börja med att fråga vid vilken procentsats vi inte längre behöver hantera ett parti. Jag är inte alls Sverige Demokrat men lever får vad jag tror var Voltairs uttryck, fritt översatt, ”min desto herre, jag spottar på dina åsikter men skulle ge mitt liv för er rätt att utrycka dem”. Jag tycker att denna mening sammanfattar demokratin på ett väldigt fint och uttrycksfullt sätt.

   Decemberöppgörelsen strider mot det jag ser som demokrati, var går gränsen. Skall SD ny 17, 23 eller 42 procent innan de övriga partierna inser att svenska folket, dvs deras väljare har denna åsikt, rätt eller fel i dina åsikter. En intressant fråga är när övergår demonin till diktatur, hur många okomfortabla frågor får vi undertrycka. 13 %, 25% eller ännu fler.

   Jag vill inte ha In SD men nu är de där med över 13% , vilken rätt har jag att sätta mig över sveskafolkets vilja

   1. Tack för det. Skulle vilja tillägga att av det jag läst beundrar Anne Ramberg. Men det går inte att vara överens om allt. Jag förundras av hur SD motståndare helt plötsligt förfasas över hur SD anhängare är okunniga om sakfrågorna. Vilket beror på att ingen upplyst dem om sakfrågorna. Samma personer har under många herrans år gjort allt för att undvika sakfrågor och istället försökt frysa ut SD anhängare och underminera deras trovärdighet och därmed bidragit till okunnigheten. Självmål enligt mig. Men det positiva är att sakfrågorna sådär 10 år senare lyft av båda läger så att okunnigheten som också finns i båda läger kan komma upp på dagordningen.

 8. Anne Ramberg. Du radar upp en rad sakfrågor där du har en annan uppfattning än Sverigedemokraterna. Jag håller faktiskt med dig i de flesta av sakfrågorna. Men du skjuter stolpe ut. Människor kan ha olika skäl att rösta på ett visst parti. Som du själv insinuerar är väldigt sällan ett partis samtliga sakfrågor stämmer överens men ens personlig uppfattning. Det går också att rösta ideologiskt eller taktiskt. En röst på KD för de inte ska åka ut ur riksdagen, till exempel. En röst på Moderaterna för Fredrik Reinfeldt verkar vara den enda kompetens statsministerkandidaten. Listan kan säker göras lång. Själv står jag Centern närmast i sakfrågor. Men jag ser rött när jag ser Annie Lööf.

  Du gör återupprepar de misstag som varit en av förklaringarna till att SD växt sedan de kom över 2 procents spärren och de inte längre betecknades som ”övriga partiet” i SIFO- mätningarna. Nämligen att du inkompetensförklarar de som röstar. Du säger i princip att ”eftersom ni är så dumma så ger de oss rätt att göra vad vi vill även om det råkar vara odemokratiskt”. Det är faktiskt så fascister resonerar. De kommer inte leda till förståelse för dina synpunkter i sakfrågorna för de som redan sympatiserar med SD utan revanchlusta. Men de kommer applåderas av hejarklacken mot SD.

  Är man som politiker trygg i sina egna värderingar så har man ingenting att frukta från SD. Då kan man bemöta dem i sak. Då kan man bara vänta ut dem till de avslöjar sig själva. För de gör alltid kloka människor. Vilket kommer att ge gensvar hos väljaran. De mest övertygade politikerna verkar tyvärr vara Sverigedemokrater. De måste de vara eftersom de har mesta att förlora med tanke på stämpeln de får. Jag tycker de är dags för de övriga partierna samtala med dem i de sakfrågor där de själva anser de går att kompromissa för vad jag ser är ren mobbing och det gör mig irriterad. Även om optikerna samtalar med SD så hindrar inte det att Sverige att forfarande vara ett öppet land som ligger i topp vad gäller flyktingmottagande. På så sätt kommer invandringsfrågan kommer att dala på dagordningen till förmån för andra viktig frågor. Sluta beteckna dem som ”mörka krafter”. Det här är inte Sagan om Ringen.

 9. Anne jag blir ledsen när jag läser din text. Förstår du inte att många som röstat på Alliansen (jag själv t.ex.) ser socialism som värre än SD (nationalistiskt och konservativt). Endast 22% av Alliansväljarna vill ej samarbeta med SD. Är vi alla icke värda demokrati? Jag är oerhört upprörd över att Alliansen gav min röst till socialisterna.

  Varför hellre SD än socialism?

  -Sverige har ett av de högsta skattetrycken i världen: SD som enda riksdagsparti har på agendan att sänka den för pensionärer, Rödgröna vill totalt öka skattetrycket, Alliansen vill inte ändra.
  -Sverige har högsta invandringen i västvärlden: Ett parti vill sänka den (ej helt slopa den). Alla andra vill ha totalt öppna gränser.

  Som väljare har man inte så mycket partier att rösta på om man inte vill välja den extremaste vägen i världen. Men ändå måste du stigmatisera alla oss som ser SD som en viktig motvikt. Det är inte speciellt trevligt eller klokt.

  1. sd röstade MOT sänkning av skatt för pensionärer. Deras vallöften var rena lögnerna gör att locka lättlurade väljare.
   Sverige tar emot ca 30 000 av 6 miljoner flyktingar. Är det den högsta invandringen i västvärlden?

 10. När man läser artikeln och många kommentarer blir man framförallt deprimerad av den låga nivån på argumenten.

  Sverigedemokraterna väcker tydligen starka känslor såväl för som emot, men själv föredrar jag de som kan resonera nyanserat. Att SD har ett tvivelaktigt förflutet är odiskutabelt och att det även finns tvivelaktiga åsikter bland vissa av SD’s sympatisörer och t.o.m. hos vissa av SD’s riksdagsledamöter är något som kan vara svårt att förneka. Men att därifrån döma ut hela partiet, alla deras representanter och deras väljare som fascister och rasister är inte seriöst. Det är samma modell på argumemtation som SD’s kritiker kritiserar när någon dömer ut hela Islam eller alla muslimer för vad vissa (grupper av) muslimer gör sig skyldiga till.

  När ett parti som SD kommer med dåliga förslag förväntar jag mig att dessa förslag kritiseras på sakliga grunder. På det sättet kan en meningsfull politisk dialog uppstå som gör det tydligt för väljarna vad argumenten för och emot är. När det är dags att rösta i ett val kan väljarna då väga samman alla de olika åsikterna till en preferens. Det är nog tydligt att SD har fångat upp många av de väljare som anser att den svenska invandringspolitiken inte fungerar särskilt väl och när samtliga övriga partier fullständigt smiter ifrån sitt ansvar att seriöst diskutera utmaningarna inom invandringspolitiken är det trots allt fullt förståeligt att många röstar SD i ren protest; inte bara mot den förda politiken men även mot det sätt som den politiska debatten förs. Att skrika ännu högre mot SD, att utmåla dem som fascister och att träffa tveksamma decemberöverenskommelser kommer inte att minska stödet för SD utan snarare tvärtom.

  Det är tydligt att många väljare vill säga något med sitt röstande och att övriga partier gör rätt i att lyssna, oavsett vad man tycker om SD’s rötter eller vad man anser om SD som parti idag. Det är så demokrati fungerar. Övriga partier kan självfallet välja att ignorera väljarna, men det är framförallt vänstern som har allt att vinna på att utmåla SD som så hemska att alliansen inte ska lockas att söka deras stöd, inte ens i andra frågor än i invandringspolitiken. För borgerliga väljare som jag själv är det ytterst frustrerande att se hur alliansen låter sig lockas in i en vänsterfälla som gillras av de rödgröna och deras vänner i media. Att Advokatsamfundets Generalsekreterare sällat sig till de som onyanserat dömer ut vad många borgerliga väljare uttrycker genom att rösta på SD är sorgligt. Att hon tar till så stora ord om rättssamhället är skrämmande. Rättssamhället är knappast i fara om alliansen skulle samarbeta med SD för att hålla de rödgröna borta från makten.

  1. Och du anser dig alltså representera folkmajoriteten eftersom du pratar i deras namn?
   Att skilja på våra politiker/makthavare och ”folket” som du gör är ett klassiskt missgrepp på vår demokrati som extremsidorna ofta gör sig skyldiga till. Påståendet att vi har ett politiker-frälse eller en elit av makthavare är en myt som ofta sprids av SD-anhängare och andra antidemokratiska krafter.
   Jag har själv varit politiker, fritidspolitiker och känner många som är det. 90% av politikernas Sverige är just fritidspolitiker. Vanliga människor, våra grannar och bekanta, som offrar sin fritid för att sitta i nämnder, kommunstyrelser och liknande. De tar viktiga beslut åt oss andra och tjänar inget på det, tvärtom. De borde hyllas, inte dras i smutsen, för de ser till att demokratin lever!
   /Johnny Håkansson

 11. Det ni Sd vurmade inte verka fatta är att SD har en diskriminerande människosyn! Alla människor som inte är rena Svenskar skall särbehandlas! Blir jag rånad eller slagen på käften gör det väl inte mer eller mindre ont om gärningsmannen är Svensk eller icke Svensk! Nej, se till att skärpa upp brottspåföljder istället och mer Poliser på våra gator! Goda ärliga människor är mer än välkomna , kriminella parasiter oavsett födelseort göre sej icke besvär!
  Lär er skilja från person till person!

  1. Det är precis tvärtom.
   SD är inkluderande och vill att de som bor i Sverige ska assimileras till ett ”vi”. SD accepterar dock att vissa etniska grupper själva vill vara just egna etniska grupper, ex Samerna och några till som kämpat för bli erkända som egna etniska grupper, vilket de också till slut fick in i lagstiftningen i slutet av 90-talet. Ett problem är att det är samma ord för etniska Svenskar som för Svenska medborgare, ”Svenskar”, vilket medvetet misstolkas på de mest absurda sätt i ren smutskastningspropaganda. I andra länder med lång erfarenhet av olika folkgrupper inom landet är detta inget konstigt.
   http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/absurd-forvirring-kring-sds-ideologi_4206167.svd

   1. Du har återigen fel Fredrik63 (som fortfarande gömmer sug bakom ett alias, vågar du inte stå för dina åsikter offentlig?)
    Problemet är att man delar in mänskligheten i olika grupperingar och sedan tilldelar dessa grupperingar vissa karaktärsdrag.
    Jag skulle vilja hävda att något sådant som en etniskt svensk inte existerar! Hur man än begreppsmässigt definierar det så håller det inte ihop empiriskt. detsamma gäller för övrigt andra s k etniska grupperingar. Etnicitet är ett lika förlegat begrepp som ras.
    En svensk medborgare blir det endast pga det som anges i passet.
    Nationsgränserna är konstruerade monster. Sammanblandningen av de statsjuridiska begreppen och de socialt, kulturella begreppen är vår tids gissel.
    Alla har rätt att anamma och utöva vilket kulturellt och religiöst uttryck som helst.
    Vi är vi att döma?
    /Johnny Håkansson

   2. RE: jonnyhaakansson

    Du har rätt till din egen åsikt, den respekterar jag.
    Men de allra flesta uppfattar sig tillhöra en etiskt grupp. En grupp som bär gemensamma drag av värderingar och kultur som både de själva såväl som andra grupper identifierar med just dem. Så fungerar världen och människan. I detta kan man kämpa för att ta bort grupptänkandet, kommunisterna gjorde ett rejält försök, trots nästan 100 år av kommunistisk diktatur bestod de flesta etniska grupperna. Etniska grupper är alltså mycket stabila. Samtidigt har historien och dagsaktuella konflikter visat vilka hemska konflikter det blir när grupper med allt för olika värderingar blandas inom samma statsbildning. Därför är världen uppdelad i ca 200 stater, de mest stabila är också nationalstater med en etnisk majoritetsbefolkning. Så ser verkligheten ut. Hur vill du att Sverige ska utvecklas? Balkanisering?

   3. Nej, SD är inte inkluderande. Att vilja assimilera människor från andra kulturer är inte att vara inkluderande. SD vill inte ta till sig impulser från andra kulturer, SD anser att den svenska kulturen (vad den nu är) är ”sig själv nog”, för att tala med Ibsen, och därmed inte behöver berikas. Att kräva att alla ska vara stöpta i samma form för att kunna ingå i en kulturell och social gemenskap är inte att vara inkluderande, det är att vara exkluderande.

  2. Johnny Håkansson

   Klistrar in din text med några kommentarer.

   ”Du har återigen fel Fredrik63 (som fortfarande gömmer sug bakom ett alias, vågar du inte stå för dina åsikter offentlig?)”
   …Behöver du underlag för ett personangrepp? Varför inte istället nöja sig med ett utbyte av tankar och idéer?

   ”Problemet är att man delar in mänskligheten i olika grupperingar och sedan tilldelar dessa grupperingar vissa karaktärsdrag.”
   …Mänskligheten är indelad. Vi har en svensk röstlängd. Vi har svenska pass. Föreslår du att vi ska ta bort dessa två indelningar?
   …Karaktärsdrag – vilket uttalande syftar du på (källa?)? Eller är det så att du lägger ord i någons mun för att sedan angripa samma ord? Är det renhårigt tycker du?

   ”Jag skulle vilja hävda att något sådant som en etniskt svensk inte existerar! ”
   …Nähe. Finns det något som heter ”etnisk same”? Om inte kanske du skulle höra med samerna vad de säger om det.

   ”Hur man än begreppsmässigt definierar det så håller det inte ihop empiriskt. ”
   …Vad är det som inte hänger ihop?

   ”detsamma gäller för övrigt andra s k etniska grupperingar. ”
   …Vad tyckte samerna du kollade med dem om det? Vad säger kurderna om att de inte finns som etnisk gruppering?

   ”Etnicitet är ett lika förlegat begrepp som ras.”
   …Vad sa samer och kurder om det när du kollade med dem?

   ”En svensk medborgare blir det endast pga det som anges i passet.”
   …Ok, vi ska alltså ha kvar passen och göra skillnad på människor i olika grupperingar? Jag uppfattade det som att du inte ville det?

   ”Nationsgränserna är konstruerade monster. ”
   …Ok, så du vill också att vi förutom att avskaffa röstlängd och pass också ska avskaffa tull och gränspolis. Undrar om det kommer att gå att åka till Mallorca på semester då eller om man inte får kliva av där pga att man är statslös?

   ”Sammanblandningen av de statsjuridiska begreppen och de socialt, kulturella begreppen är vår tids gissel.”
   …Ok och det vill du lösa genom att avskaffa hela rasket. Det låter som en smidig idé.

   ”Alla har rätt att anamma och utöva vilket kulturellt och religiöst uttryck som helst.”
   …Jag kan inte bli same om jag vill. Det finns ingen legal väg för mig att bli same. Kan du se till att jag får bli same? Jag har ju rätt till det.

   ”Vi är vi att döma?”
   …Du verkar ju inte så rädd att döma. Du dömer tex ut samer och kurder som inte ska få finnas som etnicitet. Du dömer också ut den svenska röstlängden, de svenska passen och de svenska gränserna.

   Dock har vi rätt till utbyte av tankar och idéer och det är ju bra.

   1. Hej igen 🙂
    Jag tänker inte gå till personangrepp, men om man som Anders Johansson skriver anser sig tillhöra en ETISK grupp bör man kanske kunna stå för sina åsikter offentligt, Det är väl en bra moral. haha.
    Anders anser sig veta hur människan och världen fungerar. Jag tror han har fel. Vi människor är ombytliga och vår gruppkänsla är en trygghetsmekanism. I en öppen värld får alla plats i alla grupper.

    Sedan Fredrik. 🙂 Det där med att klippa ut citat ur andras texter är ett kul grepp och typiskt för trollen på nätet. Sluta med det.
    Men som svar på dina frågor. Ja, jag anser att vi bör gå mot en världsfederalism.
    I det läget försvinner alla pass. Jag har svårt att hitta någon annan definition för ”svensk medborgare” annat än att man råkar ha ett pass där just det står.

    De nationsgränser som finns för handen idag kommer inte att finnas för evigt. De skapades av i en tid av krig, förstörelse och död. Jag hoppas att de försvinner snart.
    Tack för att du ger min lösning ett erkännande genom att kalla den smidig.

    Återigen ett felslut när du skriver att du inte kan bli same. En sammanblandning av att vara född i i en viss gruppering (där vissa är mer diffusa än andra) och att ta till sig, och utöva kulturella/religiösa/sociala uttryck. Det är väl tillåtet för vem som helst att lära sig och utöva svensk folkdans? Eller är det bara förbehållet ”svenskar”?

    Jag dömer inte ut några grupperingar, mina medmänniskor är fria att anse sig tillhöra vilka grupper de vill. Det kan vara skateboardåkare, danskar eller utomjordingar – jag bryr mig inte. Om en person född i Japan vill beteckna sig som svensk so what? Om en svensk hellre vill beteckna sig som sydamerikan – fine. Min åsikt är bara att etnicitet som grund för ett politiskt resonemang är en förlegad idé. Vi lever i en värld som förändras och växer ihop. I framtiden finns bara en grupp – mänskligheten.

 12. Vad jag skulle vilja veta är om det verkligen kan vara lagligt (eller om det är demokratiskt) att ha ett främlingsfientligt parti i en riksdag? Det strider ju mot alla former av mänskliga rättigheter och medmänsklighet.

  1. Jag önskar att du läser Marika Formgrens artikel i Neo om just åsiktsfrihet och ”värdegrund”:

   ”Endast när alla politiska alternativ har fått framföra sina åsikter och argument i en fri, offentlig debatt kan väljaren/medborgaren på ett informerat och underbyggt sätt forma sin egen ståndpunkt inför allmänna val. Det är denna demokratisyn som får människor att citera talesättet ”Jag avskyr dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att yttra dem”. ”
   http://magasinetneo.se/artiklar/demokrater-for-asiktsfrihet-och-demokrater-emot/

 13. Jo, en sak till.
  Är det inte märkligt att alla de som kritiserar SD och dess politik själva bor långt från utanförskapsområdena och den sk mångkulturen. Whiteflight kallas det visst när de egna barnen flyttas till andra skolor när för många i klassen inte kan Svenska. Lätt att sitta i Nacka, Täby, Danderyd, Äppelviken etc etc och peka finger åt andra att ”öppna hjärtan”, ”vara generös och human” och allt vad det är.

  Samtidigt lägger Sverige stora resurser på flyktingar som haft råd att betala flyktingsmugglare. Samma pengar skulle kunna hjälpa så många många fler i närområdenas flyktingläger och där skulle hjälpen nå de fattiga och barnen som inte kan köpa den där biljetten.

  Vad är humant Anne Ramberg?

  1. Fel Fredrik! Jag bor i ett område strax söder om Stockholm där flera boende ursprungligen kommer från andra länder. Jag växte upp i Fisksätra, Nacka, tillsammans med kamrater från hela världen. Jag är starkt kritiskt till det nyfascistiska partiet Sverigedemokraterna och deras s k politik och kommer alltid att vara det. Så du generaliserar och har fel.
   / Johnny Håkansson

 14. Det är bara att konstatera att Anne Rambergs text om SD är fruktansvärt fördomsfull. Att bemöta alla detaljer skulle var en överloppsgärning. Jag rekommenderar var och en som verkligen är intresserade att själva besöka SDs hemsida och läsa på direkt från källan istället för att tolka propaganda från olika läger.

  1. Och varför ska vi ta intryck från en person som gömmer sig bakom en pseudonym? Varför Frerik63? Vågar du inte stå upp för dina åsikter? Fega stackare som gömmer sig bakom pseudonymer och alias har jag inget till över för!
   /Johnny Håkansson

   1. Johnny, när jag klickar på ditt namn får jag inte upp något som visar vem du är. Varför denna hets mot personer som inte vill synas. Det kanske finns skäl för detta. Välj att inte kommunicera med dem och du har problem med deras anonymitet. Du börjar bli patetisk med ditt sätt att klanka ner på andra.

    Diskutera fakta och folks åsikter om du vill men sätt gränsen där den skall vara.
    Du är inte ensam om att vilja visa vem du är. Men det saknar dock relevans i denna fråga.
    Låt händerna vila nu du har slagit dig över bröstet lite för mycket….

   2. Hej Johnny, jag skulle gärna ha kontakt med dig på mail erikjohansson2001@gmail.com. Jag skulle vilja diskutera anledningentill att folk använder pseodonym, demokrati och propaganda. Du verkar övertygad om att Rambergs insikter är de enda riktiga och goda, medan kritik mot invandring är ondskefullt. Detta skulle jag gärna också diskutera om du har tid. Mvh, Erik Johansson

  2. Tror du på fullaste allvar att ett rasistisk parti skulle skriva det rakt ut i sitt partiprogram? Tror du att Hitler gick på val med att det ska byggas koncentrationsläger för utrotning av judar? Ett parti är inte dess ”partiprogram” ett parti är dess medlemmar, dess ledning och des motioner. Och i SD förekommer det många som är allt annat än demokrater.

   1. Rasism? Flera av SDs riksdagsledamöter har ex judisk bakgrund.
    Trots medias mycket noggranna granskning av SD fann de inte många att hänga ut i pressen (tack för hjälpen). I brist på ”material” fick fyllebilder på en gymnasieflicka med dammsugare ligga ute i veckor. Fler än 99% av SDs aktiva klarade medias granskning. Hade något annat parti klarat det? Knappast.

   2. Hej Tommy.
    Synd att du inte får upp något om mig. Det trodde jag faktiskt. Men jag har i alla fall skrivit under med mitt riktiga namn. Jag heter Johnny Håkansson, bor i Hagsätra söder om Stockholm, är 50 år, ”halv-dansk”, ateist och håller på Bajen.

    Och jag står fast vid min åsikt att det är fegisar som gömmer sig bakom pseudonymer. Det är samma sak som när maskerade tokar bränner bengaler på matcherna. Patetiskt var ordet!

 15. Humanism och Kunskap är religiöst och politisk oberoende och obunden men det hindrar inte från att kommentera skeenden som är av stor vikt särskilt också för humanismen.
  När det rör Decemberöverenskommelsen finns alla slags reaktioner för och emot. Till de mer sansade hör Leif Lewin [2] ”den här uppgörelsen var så gott man kunde göra” och Anne Rambergs [1]. http://humanismkunskap.org/2014/12/31/gott-nytt-ar-2015/
  Passar på att önska Anne Gott Nytt År!

 16. I sammanhanget skulle jag vilja citera Konrad Adenauer när han i sina minnen från 1945 till 1953 frågade sig själv om vad ”som kunde vara de allra djupaste orsakerna till att vi tumlas om på detta sätt, från höjderna ned i djupen och slutligen ned i avgrunden där vi nu befann oss .(1945).
  Han skrev vidare: ”Dessa orsaker griper enligt min absoluta uppfattning tillbaka långt före året 1933. Det var nationalsocialismen som direkt förde oss in i katastrofen. Men nationalsocialismen hade aldrig kunnat komma till makten i Tyskland om den inte redan hade funnit en bördig jordmån för sin giftsådd i breda skikt inom befolkningen. Jag tillåter mig att betona den saken: i breda skikt inom befolkningen….”
  Konrad Adenauer

 17. Kan inte alla ni SD-apologeter som kommenterar bara hålla käft och inse att vi fått nog av ert tjatter. Det är ingen som kommer ”ta debatten”, för det går inte att debattera med sektmedlemmar och fanatiska rättshaverister. Ju mer man trycker fakta i ert ansikte, ju mer blir ni övertygade om motsatsen. Ni kan ju nämligen stödja er mot någon blogg eller flashbacktråd, och vad betyder forskning eller reell kompetens då? Confirmation bias tror jag det kallas. Sådana förhandlar man inte med, sådana oskadliggör man.

 18. Hej, och tack för det du skrev.
  Ensak fanns med, något jag länge tänkt på. ”Den sökande ska bli en tillgång för Sverige”.
  I debatten figurerar ofta siffror om volymer invandrare (utvandringen nämns allt som oftast inte). Och kostnader för Migrationsverk, den tidiga vistelsens utgifter för samhället, arbetslöshet etc. Det kan vara intressanta siffror i och för sig men i grunden säger de inget om det som även SD uppenbarligen har snuddat vid i sina tankegångar. Vilken nytta kan Sverige ha av de personer som är födda utomlands och som kommer till Sverige. Var det bara vallonerna vi hade nytta av? Finns det i alla dessa statistiker och analyser någon som grundligen har tagit reda på var i samhällsfunktionen det finns första och andra generationens invandrare? De är inte alla arbetslösa.
  Ett sätt att ta reda på hur mycket invandringen betyder för samhällets friktionslösa funktion vore att alla invandrare, första- andra generation; alla de som i som upplever sig som tillhörande en anan kultur/nationalitet/ kanske till och med civilisation – låt alla dessa människor stanna hemma från arbetet förslagsvis tre dagar.
  Vad händer med kollektivtrafiken, taxi, sjukvården, forskning, sophämtning, polismyndigheten, pappersindustrin, etc. etc.? Kommer operationer kunna utföras och hur många vårdcentraler kommer att klara att hålla öppna. Kommer färdtjänsten fungera? (var det inte Senegal växeln befann sig i?) – Kan Sverige fungera utan att alla hjälps åt; det finns en plats för alla.

  1. Givetvis är det så att alla första- eller andra generationens invandrare inte går arbetslösa, det skulle vara ett absurt påstående. Däremot går det inte att ignorera det faktum att sysselsättningsgraden skiljer sig stort mellan olika grupper. Sveriges arbetsmarknad är helt enkelt dåligt anpassad till stora grupper med lågt humankapital. Att någon är högutbildad behöver inte betyda att dennes kunskap är relevant i en annan social kontext. Hur mycket skulle t.ex. Rambergs förmodligen väldigt gedigna utbildning och erfarenhet vara värd i Etiopien eller Vietnam? Att jämföra med vallonerna är inte relevant eftersom det handlade om en grupp människor med kunskap högst relevant för svensk framtida industri. Det handlade dessutom om ett högst begränsat antal, ungefär lika många på ett sekel som idag anländer på en månad.

   Däremot är givetvis din fråga intressant, hur kommer dagens invandrare påverka svensk ekonomi i framtiden. Än så länge ser påverkan negativ ut. Och den som påstår att ”med tiden kommer det bli en tillgång” har givetvis en tung bevisbörda mot dagens unga men också ett tungt ansvar mot dagens äldre som aldrig kommer få uppleva denna potentiella positiva utveckling. Jag har själv nyligen passerat trettiosträcket och det finns ingenting som tyder på att jag under min livstid kommer få se den nationalekonomiska nyttan som så länge förespråkats. Det är också tveksamt om min brorson som ännu inte börjat förskolan kommer få se denna nytta.

   Sedan är ditt förslag om att första och andra generationens invandrare skulle stanna hemma för att se genomslaget på samhället ett stort feltänk. I dagsläget har bussbolagen många utlandsfödda anställda chaufförer. Det betyder inte att bussarna stod still för 40 år sedan, tvärtom fungerade bussnätet lika väl då som nu. På samma sätt fanns det läkare, servitörer och industriarbetare så många som behövdes. Vi skulle kunna genomföra den långsamma repatriering som SvP förslår utan att det på något sätt skulle lamslå svensk ekonomi, detta trots att det är ett extremt förslag även i en europeisk kontext.

   1. Intressant att du svarar. Tack ska du ha.
    För 40 år sedan, alltså 1974 kom jag som läkare till Sverige på grund av bristen på utbildade läkare här i landet. I min första anställning inom en operativ disciplin var vi två underläkare vilket innebar att vi varannan helg hade jour från fredag klockan 08 till vi gick hem måndag eftermiddag. 72 timmer vid ett operationsbord. – och redan på 70-talet fanns, och hade länge funnits en mycket aktiv import av arbetskraft till den svenska industrin – pappers, bilindustri m.m. Italien, Balkan o.a. 1979 hade jag förmånen att arbeta som föredragande läkare på Socialstyrelsens enhet för flyktingar och invandrare och fick på det sättet en ganska bra översikt över Sveriges behov av utländsk arbetskraft med olika grader av utbildning; faktiskt behövdes alla varianter av humankapital. – Bussarna körde. Javisst, vad jag minns – men hur många bussar befann sig vid en given tidpunkt på vägarna? Lika många som idag? Med samma tidtabell? Blir frågan: Vore det bättre för Sveriges befolkning att minska antalet bussar till det antal som tillfredsställde befolkningens transportbehov 1974? Eller körde det faktiskt fler bussar då? Jag vet inte det. Man har ju hört så mycket om av befolkningen av landsbygden och nedläggning av kollektiva transportmedel.
    Du skriver, som vore det en truism, att invandringen inte har eller har haft en gynnsam effekt på ekonomin i Sverige. Hur vet du det? Är det så? Skulle vi ha kunnat bygga lika många bilar, producerat lika mycket papper, byggd lika många bostäder, utbildad lika många kemiingenjörer utan invandring? Sjukvården har jag nämnd. Jag betvivlar det, men jag tror inte det. Men ett är säkert. Det finns omfattande material med dokumentation som kan ge svar på dessa frågor hos svenska myndigheter. Men svar på dessa frågor och substans bakom påståenden kommer enbart fram om någon eller några hämtar fram fakta som underlag i de samtal som måste komma till stånd för att förhindra att vi alla drunknar i oförstånd och dumhet.
    Niels Guldberg

   2. Glömde en liten detalj. Vallonerna var inte många, men med den tidens mått rät många. Och de togs aktivt hit för riket behövde deras kunskaper och arbetskraft. Sedan 60-talet har Sverige bedrivit exakt samma politik när det gäller nyckelpersoner med särskilt kompetens/utbildning/arbetsförmåga/idrottslig potential. Importeras en färdigutbildad läkare sparar Sverige den kostnad det är för ett land att låta ett barn växa upp, genomgå barnhälsovård med vaccinationer etc. Skolgång är dyr. Läkarutbildningen är, har jag fått veta, den näst dyraste utbildning vi har. Stridspilot utbildning lär vara dyrare, men jag är inte säker. Alltså importerar vi ett högspecialiserat produkt utan att vi behöver investera en krona. Samma resonemang kan användas inom samtliga yrken. Det kostar att låta barn växa upp till att bli vuxna.

 19. Jag är yrkesverksam på en advokatbyrå i Sverige och känner mig kränkt av Ann Rambergs märkliga utspel. Jag trivs inte i ett mångkulturellt samhälle. Det är min åsikt och jag står för den! Jag tror att nationen Sverige är i fara p.g.a. den massinvandring som vi har idag. Kulturer som ej passar in i nationen, tar över allt mer och mer. Många i Sverige känner sig inte hemma längre i sitt eget område/land. Därför röstar jag på SD. Enligt Anne Ramberg är jag en ”mörkrets kraft” och min åsikt ska tystas ned med alla medel. Anne Ramberg representerar en diktatur-kultur, likt f.d. Sovjet.. Bara ”rätt” åsikter får höras. Alla andra ska tystas ned, smutskastas på alla sätt. Jag respekterar att Ann Ramberg tycker annorlunda än jag. Men jag kräver respekt för mina åsikter också. Att en person i Ann Rambergs ställning kallar jurister/advokater, som ej tror på mångkulturellt samhälle för ”mörkrets krafter” är djupt förolämpande! Helt oacceptabelt egentligen. I en demokrati finns plats för olika åsikter.

   1. Johnny Håkansson, det var ingen konstruktiv lösning du hade på Emelies åsikter/problem. Tycker du själv, att det du precis föreslog är något som skall praktiseras i verkligheten? Dvs att om man, som Emelie, inte känner sig ”hemma” längre, skall man flytta?

  1. Emelie, du är inte ensam i ditt tänkande. Det är många som delar din åsikt om att inte känna sig hemma längre. Det är absolut inget man skall acceptera. Det är bara att arbeta konstruktivt för att få tillbaka rätt känsla. Även om verkligheten visar på en lång väg tillbaka så bör man i alla fall styra stegen åt rätt håll. Att acceptera en tillvaro som man inte trivs i är att likställa med fängelse. Inget är gratis i livet, det vet alla som har krav.

   Att Anne Ramberg har en åsikt som inte överensstämmer med allas är naturligt. Men att hon uttrycker sina åsikter offentligt, i egenskap av den position hon besitter, är väldigt anmärkningsvärt.

   1. Hej!
    Ja, jag tyckte det var en oerhört konstruktiv lösning!
    Om Emelie inte trivs i vårt mångkulturella, öppna Sverige vad håller henne kvar?
    Hon ska inte gå runt och må dåligt. Flytta är ett bra alternativ tycker jag. Se världen, Emelie !

  2. Du får ha vilka åsikter du vill, det är inte det som är problemet. Det är att uttrycka dem genom SD som är problemet. Granska partiets historia, dess medlemmar och dess motioner. Du kommer snart inse att SD är allt annat än humanistiskt och demokratiskt.

   1. Är du mogen och ärlig nog att skärskåda övriga riksdagspartier efter samma historiska, humana och demokratiska måttstock eller klarar inte ditt generaliserade förakt av verklighetsförankrade kontrasterande referenser?

  3. Emelie Karlsson skriver:
   december 31, 2014 kl. 12:18 e m

   ”Jag trivs inte i ett mångkulturellt samhälle. Det är min åsikt och jag står för den! Jag tror att nationen Sverige är i fara p.g.a. den massinvandring som vi har idag. Kulturer som ej passar in i nationen, tar över allt mer och mer. Många i Sverige känner sig inte hemma längre i sitt eget område/land. Därför röstar jag på SD.”

   Jag ser inga problem med att du känner och tycker så. Ärligt talat. Jag förstår t.o.m. hur och varför du skulle känna så. I slutändan är du enbart människa och det kan/ska ingen klandra dig för. Det enda jag ställer mig frågandes till är om du har verkligen läst genom och förstått SD:s politik? Och om du kan även stå för den?
   SD är ju inte bara för att minska invandringen med 90% (9 av 10 personer skulle nekas, hur skulle det fungera?). De har ju andra frågor som de vill driva igenom: t.ex. det här aborträtten, adoptioner, hbtq, minskad fokus på integration och jämställdhetsfrågor,
   även hur de ska ”hantera” de invandrare som finns idag (det finns t.ex. förslag på att registrera de med invandrarbakgrund) m.m.

   Är du påläst om detta? Och står du även för detta?
   Bara för att förtydliga, så är det inte en retorisk fråga, det är en faktiskt fråga.

 20. Vi måste ställa oss frågan hur vi bör bedöma Rambergs uttalande utifrån dennes position som generalsekreterare i advokatsamfundet. Vi vet redan idag att cirka en tredjedel av alla fängelseplatser upptas av människor som saknar svenskt medborgarskap. Hur stor andel utöver dessa som har invandrarbakgrund går tyvärr bara att spekulera om. Vad som däremot är klart är att en mer restriktiv invandringspolitik är ett direkt ekonomiskt hot mot de intressen Ramberg företräder. Som är en av de främsta företrädarna för en miljardindustri inser hon förmodligen hur en sverigedemokratisk politik är ett ekonomiskt hot för de särintressen hon företräder. Något som kan förklara hennes vilda utspel mot partiet, även om de sker under ”humanistiska” förtecken.

  Att hon använder många av de klassiska klyschorna i sin argumentation förstärker givetvis bara bilden av min anklagelse. Varken en sekulär polismyndighet, förbud mot diskriminering av etniska svenskar på arbetsmarknaden eller ett poängsystem för arbetskraftsinvandring kan anses som speciellt kontroversiella förslag, snarare förstärker det bilden av Sverige som ett välordnat och rättvist land.

  Vad gäller tolkar inom rättsväsendet bör givetvis det ekonomiska ansvarat kopplas till utfallet. Någon som är oskyldig skall inte riskera en fällande dom till följd av problem med språket. Samtidigt bör den som begår ett brott i ett annat land vara medveten om den speciella situation hon befinner sig i. Eftersom vi följer principen om oskyldig till motsatsen bevisats bör domstolen ställa upp med tolk kostnadsfritt men vid fällande dom övergår det ekonomiska ansvaret till den dömde. Att man här rätt till kostnadsfri juridisk hjälp betyder nämligen inte att man har rätt till denna under vilka förutsättningar och i vilken utsträckning som helst.

  Att skapa segregerade fängelser baserat på medborgarskap är fullständigt logiskt utifrån den svenska tanken om den svenska kriminalvården som både straffande och vårdande. Den som saknar svenskt medborgarskap och kommer utvisas efter avtjänat straff har för svensk del inte behov av den vårdande aspekten. Det blir istället uppgiften för dennes hemland.

 21. Varför envisas alla med att SD skulle vara politik? SD, precis som Fi, bygger på en misantropisk troslära och skiljer sig inte på något sätt från extremreligiösa sekter. Tyvärr är den svenske medborgaren (oavsett kön, etnicitet, etc) en väldigt bekväm varelse som finner tillfredsställelse i ogenomtänkta lösningar – och det kommer bli värre innan det blir bättre. Sen när det kommer till det svenska rättssamhället: sen när har det tjänat medborgarna och rättvisan?

 22. Lite logik torde inte skada mitt i ditt känslosvall. Nu är det så att demokrati förutsätter politisk pluralism. Detta har dina vänner i maktkartellen satt stopp för och nu har Sverige blivit en totalitär enpartistat. Och det sitter en representant för Sveriges advokater och applåderar ? Ett än större problem med dina klavertramp är att just rättssäkerheten är hotad när advokatsamfundet hatar 13% av folket. Inte kul om en SD sympatisör skulle behöva rättshjälp när Anne Ramberg bestämmer…

  1. En enpartistat där två partier ingår i regeringen med stöd och samarbete med ett tredje. Fyra andra partier har av fri vilja gjort upp med regeringen för att det åttonde partiet inte ska kunna blockera samtliga försök att regera landet. Det åttonde partiet tycker att det är väldigt odemokratiskt eftersom de ändå fick 13% av rösterna i valet och därför borde få regeringsmakt. Men de missar att det krävs att minst 50% har gjort upp om hur man ska regera för att få denna makt. Dryga 80% och 6 av 8 partier är för uppgörelsen vilket gör det högst demokratiskt. Riksdagsledamöter har tre val, rösta grönt, rösta rött eller lägga ner sina röster. Vill du ta bort politikers möjlighet att lägga ner sina röster?

   1. Det skall bli intressant att följa den dynamiska och hälsosamma ”oppositionspolitiken” emellan Decemberpartiets olika medlemmar. Puh! *torka svetten från pannan* De heilande nazisterna i Dressman-kostymer är neutraliserade. Nu tar vi nya tag och regerar landet på ett ansvarsfullt sätt, bland annat genom att ”se över detta med integrationen.” Nassarna är ur vägen, vi kan se över detta med integrationen, ett så viktigt politiskt område. Äntligen har vi fritt spelrum att göra detta. Att se över detta med integrationen. Nu kommer det fixa sig vettni! Vi har sossarna, elalergikerna och KOMMUNISTERNA på vår sida, tillsammans med advokater som kan ”se över” hur mycket folk egentligen skall få tycka till, i all sin aningslösa ignorans.

    Synd bara att det viftas med högafflar och facklor hos borgeliga gräsrötter och höjdare alike. Smällar man får ta.

  2. VEM har genom att agera utanför en godtagen praxis tvingat fram reaktionen???, för övrigt är det en personlig värdering att krydda språket med överladdade värdeord som i ovan nämnda exempel ” hata” vilket enligt min uppfattning överhuvudtaget inte kan intolkas i Rambergs text.

 23. Jag vet inte riktigt vad du avser att uppnå med ditt blogginlägg, men du borde nog tänkt ett steg längre innan du publicerade den. Att försöka rättfärdiga något så urbota dumt som Decemberöverenskommelsen med denna text som du skrivit blir ju bara konstigt. Du som generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund borde i första hand värna de demokratiska och rättsliga principerna som vårt samhälle vilar på.

  Texten nedan är från http://www.informationsverige.se
  —————————————————
  Makten i Sverige är delad i tre delar:
  Riksdagen har den lagstiftande makten. Den bestämmer vilka lagar som ska gälla.
  Regeringen har den verkställande makten. Den ser till att lagarna blir verklighet.
  Domstolarna har den dömande makten. De fattar beslut med hjälp av lagarna. Domstolarna är oberoende av riksdagen och regeringen.
  —————————————————

  Efter att ha läst Decemberöverenskommelsen så anser i alla fall jag att följande punkt i denna är väldigt otäck och att man genom denna skrivning kringgår att Riksdagen skall ha den lagstiftande makten.

  Utdrag ur Decemberöverenskommelsen
  —————————————————————–
  ” – Den lagstiftning som krävs för att utgifter och inkomster ska falla ut på det sätt som framgår av den enligt ovan antagna statsbudgeten släpps fram vid omröstning i kammaren. Det sker genom att övriga partier som står bakom denna överenskommelse avstår från att delta i omröstningarna”
  —————————————————————–

 24. Väldigt bra skrivet!
  Vill bara lägga till en sak, nämligen de hot som per automatik drabbar dem som uttrycker kritik mot SD.
  Det är ett enormt stort hot mot vårt rättssamhälle och demokrati.

  1. De hot som följer kritik mot SD är givetvis djupt problematiska. Samtidigt går det inte att ignorera det faktum att representanter för sverigedemokraterna är utsatta för våld och trakasserier i betydligt högre utsträckning är andra jämförbara grupper. Det primära hotet mot demokratin finns inte i att journalister får motta hatfyllda mejl (även om det givetvis är förkastligt) utan att människor på gräsrotsmiljö inte vågar engagera sig i ett fullt legitimt politiskt parti av rädsla för att utsättas för våld, trakasserier eller förlora sitt jobb.

   1. Samtliga arbetsplatser som inte ville ta emot Jimmie Åkesson under sommaren fick mord/bombhot riktade mot sig. Hot om våld verkar vara ett starkt inslag i den gräsrotsrörelse du pratar om.

   2. Där har du fel Håkan. SD är inte ett fullt legitimt parti. SD har sitt ursprung i Bevara Sverige Svenskt-rörelsen och är ett nyfascistiskt parti med en program och en agenda som syftar till att radera ut vårt demokratiska styrelseskick.

 25. Att först konstatera följande, och sedan ta all rätt och existensberättigande av ett politiskt parti som samlat 13% av de svenska väljarna verkar inte riktigt seriöst, alternativt intelligent!

  ”I regeringsformens första kapitel beskrivs grundvalarna för vår demokrati. All makt utgår från folket genom ett representativt och parlamentariskt statsskick. Den offentliga makten ska utövas under lagarna. I grundlagen anges också de samhälleliga värderingar som ska ligga till grund för det allmänna i sin normgivning och rättstillämpning. Det föreskrivs att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Det åligger det allmänna att motverka diskriminering.
  Den enskilde tillförsäkras i regeringsformen även ett skydd för de grundläggande fri och rättigheterna.”
  Att SD är nazister/har naziztisk bakgrund får inte vara ett skäl för de politiska partierna att runda den svenska författningen och isolera ett politiskt parti. Inte ens med motiveringen/ursäkten att man bara gjort en formell överenskommelse, inte ändrat författningen! Riksdag och regering skall förlja författningen!
  Om man vill agera på det viset mot nazismen bör man i lag förbjuda den!
  Man hade ju kunnat förvänta sig att Ann Ramberg hade kläm på sådana saker!

  1. Hur kan det anses demokratiskt att en parti med endast 13% ska få hålla hela riksdagen som gisslan om inte just deras frågor vinner framgång?

   Sedan vill jag passa på att önska ett Gott Nytt År och hoppas att 2015 går i mångkulturens tecken! Vi är en värld, en mänsklighet och kärleken till varandra binder oss samman. Låt 2015 bli det år då gränserna försvinner, då vi omfamnar varandra och alla får resa, leva, bo och älska var de vill på jorden. Låt 2015 bli året då nationalismen och protektionismen dör!
   /Johnny Håkansson

   1. Skriv din kommentar här…Så att lägga fram en egen budget och att använda sin rösträtt i riksdagen är att ”ta hela riksdagen som gisslan” …. märkligt resonemang … du vill upplösa gränserna som är garanten för vårt demokratiska statsskick och dess lagar som möjliggör demokrati,yttrandefrihet och rättvisa… dags att tänka till Johnny, fanatism är ingen bra grund för rationella slutsatser.

  2. Men INGEN har ju tagit rätten o existensberättigandet FRÅN SD , dom har ju fortfarande rätten att utöva sina demokratiska rättigheter, det enda som har hänt är att man parerar den möjlighet som SD öppet har gått ut med, att fälla alla partier som vägrar acceptera vad man kallar för ”deras politik”

   1. Ja, SD försöker ta hela riksdagen som gisslan i och med att de säger sig vilja rösta ned varje budget som inte fogar sig efter deras krav. Det är ett omoget, okunnigt och patetiskt agerande.

    Att anse att gränserna är en garant för det du skriver tror jag är en logisk kullerbytta. Du menar alltså att det endast är dessa gränser som garanterar detta? Jag tror att vårt demokratiska styrelseskick och lagarna vilar på helt andra grunder. Nationsgränserna är enligt mig en styggelse som bidrar till att sära på mänskligheten snarare än att föra den samman. Jag tror på världsfederalismen som idé. Vi har bara en värld, låt oss ta hand om den tillsammans. Fanatiker, nja – idealist – ja!

    Johnny Håkansson

 26. Blir det ikke mye retorikk og lite realiteter ikke dette mye retorikk og lite realiteter.

  SD la fram et moderat og imøtekommende kompromissforslag, der partiet ville stemme for regjeringens budsjett hvis regjeringen ikke økte innvandringen ytterligere.

  Det er en politikk som de fleste svensker er enig i. En nylig undersøkelse viste at bare 18 prosent av den svenske befolkningen ønsker ytterligere økning av innvandringen.

 27. Hatten av! Att bli kallad vänsterradikal av Fria Tider betyder bara att du har slagit huvudet pa spiken. Decemberuppgörelen ligger helt i linje med hur svensk politik fungerar. Men har man bara suttit i riksdagen i 5 år kanske man inte vet hur det fungerar

 28. Jag hade hoppats på en opartisk sammanställning av decemberöverenskommelsen ifrån ett juridiskt perspektiv men ju mer jag läser av det du skriver – ju mindre tillit får jag till rättssamhället.

 29. Det väller fram en flod av misstänkliggörande och propagandatänkande som svar på Anne Rambergs artikel. Det är en sån sörja att jag knappt orkar försöka bemöta det. Anne Rambergs karakteristik av SD blir i alla fall rejält bekräftad av nästan alla kommentarerna.
  Jag känner mig tveksam till överenskommelsen men utifrån ett demokratiskt synsätt. Men för denna diskussion om hur den parlamentariska demokratin ska fungera verkar det inte finnas något större intresse i ovanstående kommentarer.
  Att SD:s syn på flyktingar inte ska få något genomslag är självklart då det är 87 % som inte röstat på partier som inte delar den synen. Om alla ledamöter fick rösta fritt i Riksdagen (utan partipiska) så skulle i alla fall inte SD:s migrationspolitik vinna några framgångar. Integrationspolitik har man ingen så den behöver man inte ens fundera över.
  Alla främlingsfientliga kommentatorer kan man kanske bäst hänvisa till en artikel av Gellert Tamas http://www.aftonbladet.se/kultur/article20042384.ab.
  En sak är säker och det är att om SD:s tänkande sprider sig så kommer integreringen av flyktingar att försvåras, motsättningar och våld kommer att öka. Och om man skyller mordbränder i moskeer på att det finns för många muslimer då har vi hamnat bortom en möjlig diskussion. Då återstår ju bara våldet som konflikttyp.
  Själva tankemönstret att skylla alla samhällsproblem på invandrare/flyktingar gör ju att ingen utveckling kommer att ske av politiskt tänkande eller samhällsbygge. Det går ut på att alla samhällsproblem skulle försvinna om alla med invandrarbakgrund skulle försvinna. Bostadsbristen, arbetslösheten, kriminaliteten, osv skulle försvinna, och kanske även järnvägarna skulle bli bättre och kanske miljöhotet försvinna. Ingen behöver längre tänka mer än en tanke när det gäller politik: det är invandrarnas fel.
  Vi måste bygga bostäder, bygga moderna järnvägar, växla över till fossilfri energi, hitta ett sätt så att alla kan få försörja sig själva och bidra till samhällsbygget, och i detta arbete behövs varje tillgänglig människa.
  Varför ska just invandrare/flyktingar ses som ett problem? Varför inte peka ut männen eftersom det är de som står för våldsbrotten t ex? Eller fattiga människor som ofta har en statistisk överrepresentation av problem? Eller SD:are som är överrepresenterade i brottsstatistiken?
  Att integrera vuxna människor kostar pengar precis som skolor för barn födda i landet. Om människor kommer att bli ekonomiskt lönsamma eller ej beror på om de ges möjlighet att bidra med sitt arbete. Därför är nog inte diskriminering en klok politik. Att det kommer olika mycket flyktingar olika tidsperioder gör att det ibland kan vara svårare att ta emot alla på ett bra sätt. Men för det ska vi väl inte alldeles behöva sluta tänka klart.
  SKÄRPNING!

  1. Sörjan är det allt du själv som står för. Dessutom är det uppenbart att det Ann Ramberg sysslar med är propaganda, vilket måste anses som ett allvarligt missbruk av hennes ställning och yrkesroll.

   87%-svamlet är meningslöst – för det första är siffran uppenbarligen snabbt minskande (garanterat en av anledningarna till att man fegade ur nyvalet), för det andra är det långt fler i befolkningen som ställer sig bakom SD:s migrationspolitik än de som röstat på partiet.

   Om man, som du verkar göra, istället för att vidtaga åtgärder blundar för vilka allvarliga problem den alltför stora invandringen givit Sverige så slutar det med en katastrof. Tanken att Sverige ska hjälpa allt och alla och att det enda som är värt något här i världen är att få bli ”svensk” kan ju te sig god – i teorin. I verkligheten är det dock så att om vi inte håller invandringen på en rimlig nivå, vilket i stort sett alla andra EU-länder inser att man måste göra, så slutar det på flera sätt illa. Detta finns det redan facit på, även om det bara är en förvarning om vad som antagligen väntar oss om detta får fortgå i ett antal år till.

   Att rapa upp dessa ständigt återkommande floskler om ”allas lika värde”, ”främlingsfientlighet”, ”rasism”, ”fascism” mm. mm. är en återvändsgränd som knappt någon tar på allvar längre. Att de 800.000 väljare (kanske de nu varit snarare 1 miljon) valt att rösta på SD har i de flesta fall inget med ovanstående ord att göra. Det är nämligen så att för alla dem som oroar sig för Sveriges utveckling och kanske mot sin vilja tvingas leva mitt i det multikulturella experiment som Sverige blivit är SD tyvärr det enda parti som faktiskt vill göra något åt denna skenande utveckling.

   Försök ta in att motivet till att människor röstar på SD är ytterst välgrundat istället för att komma med en massa förolämpningar. Det är i allra högsta grad istället du som behöver skärpa dig.

  2. ”Vi måste bygga bostäder, bygga moderna järnvägar, växla över till fossilfri energi, hitta ett sätt så att alla kan få försörja sig själva och bidra till samhällsbygget, och i detta arbete behövs varje tillgänglig människa.”

   Du bekriver själv den enorma uppgiften vi står inför. Jag och alltfler med mig betvivlar att vi klarar eller har råd med allt detta.
   Därför måste invandringen upphöra och så många som möjligt som inte försörjer sig själva förmås återvända till sina länder innan vi blir helt bankrutt.

 30. Du har så många fördomar Anne. Det är inte enbart svenska personer som inte gillar böneutrop.
  Det är kristna invandrare som flytt från detta.
  Finns tom på intervju en man som bor i detta område där böneutrop pågår. Han är inte svensk. Och han är emot detta.

  Om du nu tycker om allt detta varför bor du inte själv i ett sådant område?

 31. Bara en liten reflexion…
  Jag är – hittills – den enda kommentatorn som uttryckt uppskattning för Anne Rambergs fundra här. Hur hittade alla tjugo SD-röster hit? Hur gick det till att argumentationen gått på samma linje…total förnekelse av att SD lagt långa rader av förslag i riksdagen som strider mot både svensk grundlag och internationella avtal?

  Tack Anne Ramberg, stå på!

 32. Hej Anne. Du vet väl att boende i Fittja inte vill ha böneutrop. De vill slipa detta.
  Alla som bor i Fittja är inte muslimer. Få är svenskar. Många är kristna invandrare som flytt.
  Många har flytt från förtrycket och så kommer de hit och måste lyssna på detta igen?
  Förstår du inte att det handlar inte om svenskar främst utan om kristna invandrare som inte gillar att moskéer gör detta.
  Många vill flytta men kan inte eftersom det är främst hyresrätter där ute och det är otroligt svårt att byta eftersom ingen vill bo i dessa områden.

  Frågan jag ställer mig till dig är vart bor du själv?
  Och varför har du valt att bo där du bor?
  Hade du kunnat tänka dig bo i Fittja eller Skärholmen 1 månad?

  Du visar upp noll förståelse för alla dessa människor som bor i dessa områden och som inte trivs.
  Det är dessa människor du visar noll förståelse för.

  1. Vill bara säga att om ett fritt, jämlikt och demokratiskt samhälle sak kunna fungera så måste vi visa acceptans och förståelse för andras kulturella och religiösa uttryck.
   Jag bor själv nära en kyrka, protestantisk/lutheransk och kyrkklockorna där har ju en tendens att ringa i tid och otid. Men jag skulle aldrig få för mig att be dem sluta ringa, trots att jag är ateist själv.

 33. ”Den enskilde väljaren har ett ansvar när han utnyttjar sin demokratiska rätt att rösta. I det ligger att överväga vad de olika alternativen rent ideologiskt representerar. Det finns enligt min mening en gräns för hur långt aningslösheten och ignoransen kan godtas och ursäktas.”

  Är det alltså numera Advokatsamfundets funktion att recensera vilka gränser som finns för väljarna, vad som är acceptabelt och ”kan godtas och ursäktas”?

 34. Idag har jag läst så mycket obehagligheter, smygrasism och hjälpligt förklädd ondska. Att läsa ditt inlägg, Anne, påminde mig om att det finns goda krafter i världen. Tack, du har inte bara räddat min dag utan även gett mig ny energi att ta mig an det nya året med! Jag hoppas att ditt blir fantastiskt!

 35. Kvinna behärska dig ta reda på fakta först innan du låter de propagandistiska intrycken svalla över , pinsamt , pinsamt !
  Med vänlig hälsning JJ , Juristhouse.

  1. Härligt att se sexistiska iñ ledningen av ditt inlägg. Hela artikeln bygger ju dessutom på fakta: riksdagsledamöternas motioner (!). Eller menar du att deras motioner skulle vara propaganda? I så fall har de lurats ordentligt eftersom jag trodde det var faktabaserade förslag de la till riksdagen.

 36. Kvinna behärska dig m ta reda på fakta först innan du låter de propagandistiska intrycken svalla över , pinsamt , pinsamt !
  Med vänlig hälsning JJ , Juristhouse.

 37. En eloge till dig Anne för att du står upp för demokratin.
  Ja, det är inte demokrati att 87% av befolkning ska rätta sig efter vad 13% har röstat.

  Ni som är besvikna över att SD inte fått gehör för sin politik borde förstå demokrati bygger på att majoriteten bestämmer. Mindre partier kan dock få gehör om de lyckas bygga samarbeten med andra partier. Detta har inte SD lyckas med framförallt eftersom de har svårt för de här med att alla människor ska behandlas lika. Ni minns väl att Björn Söder inte ser Sveriges ursprungsbefolkning, samerna, som svenskar. De har nämligen ”fel” kultur.

  1. Så klockrent sagt! Det mest skrämmande är vilken fullständig okunskap det verkar råda bland många i Sverige av hur det demokratiska systemet fungerar! Det blir ett fruktansvärt liv nu när inte längre 13% av väljarna får sätta dagordningen för hur Sverige skall styras! Jag må va ointelligent men 13% utgör inte en majoritet. Om nu SD vill vara med och bestämma får dom väl lägga motioner som tilltalar dom 87% som utgör resten av väljarkåren!
   Nää skärpning i leden nu! Har majoriteten valt ett av alternativen i Svensk politik får man ju acceptera detta! Demokrati betyder INTE att alla får sin vilja igenom! Demokrati betyder att Majoriteten har valt en styrelse för landet i 1 mandatperiod och gillar man inte denna styrelse får man arbeta för ett demokratisk maktskifte vid nästa val!

   1. Men du missar poängen här Krille. 87% må vara enade mot SD i en enda fråga, invandringen. Dock är det tämligen troligt att många inom framförallt den borgerliga alliansen ifrågasätter massinvandringen. KD hade ju en presskonferens nyligen som ju också ifrågasätter invandringen och dess volymer.

    Vad som hänt nu är att regeringen på parlamentets bekostnad har fått större makt, och det i sig är allvarligt då makten skall utgå från folket, dvs riksdagsmajoriteten. Tidigare regeringsminoriteter har varit accepterade av riksdagen, så är inte fallet nu, därför är det odemokratiskt. Det är inte så lätt att säga att 87% är emot SD. Det fungerar inte så.

 38. Märkligt inlägg! Självklart är det en rättighet att söka asyl i Sverige och i enlighet med lagstiftningen ska asylgrunden prövas. Det finns ingen rättighet att bli svensk medborgare. Vad är det för fel att ställa krav på att de som ska bli svenska medborgare är gynnsamma för nationen?
  Man förväntar sig att en en person som AR borde kunna föra ett mer intellektuellt resonemang.

  1. Åjo, hur många av våra svenskfödda är inte gynnsamma för nationen? Ska vi sluta föda barn och ta livet av alla handikappade som inte kan jobba och alla äldre som inte orkar jobba för att endast och enbart ha gynnande personer i Sverige?

  2. Och vem bestämmer vad som är gynnsamt för nationen? Du, eller?
   Jag anser att det är gynnsamt för alla att vi blandar människor med olika bakgrund, kulturella uttryck, religiös tro och kompetenser. Det borgar för ett utvecklat framtidssamhälle där alla får plats.
   Varför ska det bara vara gynnsamt för nationen? Varför inte för världen?

 39. Usch Anne Ramberg, du borde skämmas för dina idiotiska verklighetsfrånvända uttalanden!

  Du har uppenbarligen mycket att lära från Sverigedemokraterna när det gäller respekt för demokrati och oliktänkande.

 40. Det enda jag kan använda om Rambergs blogginlägg är det burdusa uttrycket ”intellektuell spya”. Det är rent utsagt skrämmande och jag får kalla kårar när jag tänker på att en så pass högt uppsatt person uttrycker sig på ett dylikt antidemokratiskt sätt.
  Vi ser alltmer av den etablerade politikens radikalisering och hur man tar steg bort från vad som i omvärlden betraktas som demokrati. Allt detta på grund av ett populistiskt parti som SD? Partier som det finns fullt av i andra länder men som aldrig lett till att man bortförhandlat demokratiska grundprinciper såsom att majoriteten styr…

  Är Sverige ett rättssamhälle? Det finns inga andra västländer som frihetsberövar konstnärer. Det finns inga andra västländer där åtskillnaden mellan den lagstiftande, dömande och verkställande makten är så vag och där politiskt tillsatta domare och åklagare i princip följer den för ögonblicket rådande korrekta åsikten. Hur kan Sverige vara en rättsstat utan en sådan maktfördelning och utan en författningsdomstol som sätter stopp för politikers godtyckliga ändringar i lagstiftning i syfte att förbättra sin egen position och försämra meningsmotståndares.

  Ditt inlägg skrämmer mig, Anne Ramberg. Vi är på väg mot mörkare tider. Det är inte SD som är orsaken. Partiet må ha ”bruna rötter”, men de exempel du tar upp från motioner är sådant som är politik i andra västländer. Jag ser Danmark, Frankrike och Kanade med fler länders lagstiftning i det som du ser som så rasistiskt och odemokratiskt. SD:s tillväxt är snarast den katalysator som får maktfullkomlighet och förakt för demokratiska grundbultar såsom åsiktsfrihet och yttrandefrihet att löpa amok. Det är några som känner sig hotade av SD. Det är de som är del av etablissemanget. De som skapar och definierar det nuvarande åsiktsparadigmet.

  Ankdammen Sverige är liten. Du må vara en förhållandevis stor anka här, men i den stora världen är ditt kvackande dissonant med vad som uppfattas som ”demokrati” och ”rättssäkerhet”.

  Var medveten om ditt ansvar och din del i denna nedmontering av det demokratiska systemet i Sverige, Anne Ramberg.

 41. Jag har 15 års erfarenhet av islamiska länder , som Iran, Pakistan, Indonesien, Malaysia. Min familj är asiatisk, fru och söner uppväxta i det buddhistiska Thailand. Jag lämnade Sverige 1995 och återkom 2008. Jag har sett islam från insidan, det hemskt religiöst vidriga systemet i Iran fick mig att kontakta USA och blev en del av deras säkerhetsapparat med 3 initialer avseende Iran och Lybien. I det senare fallet jobbade CIA med att stoppa atomvapenprogrammet. Jag har sett hur de kristna behandlas i islamiska länder, jag har noterat judehatet, Hade vi varit kvar i Thailand kunde min äldste son varit inkallad och blivit sänd till södra Thailand för att bekämpa de islamiska extremisterna i Yala och Pattani, gränsen mot islamiska Malaysia. Det hade varit hans plikt. Jag har noterat den stora brottsligheten i den islamiska delen av världen till skillnad från hederligheten i den buddhistiska sektorn.

  Någon månad efter min ankomst till Fellingsbro Sverige är jag på väg till Hemköp. Två rånare håller på att slå sig in på Sparbanken. De riktar sin osäkrade revolver mot mig. En person fotade från Hemköp och fick en bra bild på revolvern med rödpricken aktiverad. Jag visste ju inte att det var irakier som riktade vapnet mot mig just då. Jag förföljde rånarna på motorcykel med min bil, de fick ingen kontakt med flyktbilen, som stoppades av polisen, mobil med pistolfoto uppdagades och Ruinfeldts samhällsnyttiga medborgare fångades in. Sverige importerar en enorm kriminalitet och det är öppenbart att advokatsamfundets ordförande gnuggar händerna och bara räknar pengar.

  Min buddhistiska fru berättar från SFI, en irakiska vet att hennes man är på väg till Irak för att importera fru nummer två, hennes man tvingar till sig sex och gör henne gravid och med hjälp av det inkompetenta migrationsverket importeras hustru nummer 2, hustru nummer ett flyttar ut.

  Min fru och kristen irakiska åker med mig på jobbintervju på IKEA, irakiskan berättar att hon och hennes man inte kunde vara kvar i Rinkeby på grund av islamisk mobbning och tvingades bli flyktingar en gång till. Man tar sig för pannan.

  Jag ser ett Sverige i totalt sönderfall. Landets förre statsminister säger att Sveriges gränser är påhittade! Från en dansk venstreparlamentariker kom idag ett erbjudande att ta över Halland, Skåne och Blekinge.

  Asylpolitiken är både vettlös och vårdslös. Sverige har OECDs sämsta integration och man tar samtidigt in 7 ggr fler asylanter än EU gemomsnittet. Brottsligheten skenar och advokatsamfundet jublar, pengarna forsar in i deras fickor, 50000 tusen per år bara i fallet ombudsarvoden i asyltvister! Det stinker.

  Jag var och klippte mig hos en thailändska, hon ville valarbeta för SD men vågade inte för muslimerna på SFI och i hyreshuset hon bodde. Vilket samhälle som nomenklaturan, socalliansen och Södermalmsjournalisterna och den här damen som är ordförande i Advokatsamfundet håller på att skapa. Att ens medborgarna kan utöva sina demokratiska rättighetet.

  45 % av svenska folket vill minska invandringen och ett parti talar för folkmajoriteten i denna fråga, då 28 % har motsatt uppfattning, resten osäkra. Det är en skam att 7 partier går rakt emot folkviljan. Det är extremt odemokratiskt och Advokatsamfundets ordförande har inte intellekt för att begripa detta. Det är ett förfall i varenda sektor av landet Sverige.

  1. Och samtidigt låter vår fd statsminister hälsa att han minsann flugit över Sverige och sett att det finns gott om ledig plats och att det därför bara är att köra på med migrationen.
   Man tar sig för pannan igen.

   (Föresten vad håller karl’n på med? Reinfeldt börjar bli som en sån där kvantfysisk katt som man inte riktigt vet vad om han finns, vad han håller på med, vad han har för roll, inflytande osv. Det enda som är säkert är att han inte deltar i den offentliga debatten utan föredrar att verka utan att synas. Väldigt konstig roll för en partiledare.)

 42. Bara det faktum att Anne Ramberg är generalsekreterarare i advokatsamfundet och samtidigt gör skarpa politiska uttalanden är åt helvete fel. Att hon utnyttjar sin yrkesroll på detta vis är skrämmande. Något är fel, väldigt fel.

 43. Detta är i grunden förvånande. AR tar här på sig rollen som domare och bödel i en fråga där inte någon ”rätt” finns. AR dömer SD till ett ”ytterlighetsparti” av den anledning att SD vill minska invandringen. Med samma retorik måste därmed alla andra länder i EU anslutas till samma ytterlighet, och Sverige var för enbart ett fåtal år sedan också del i samma ”ytterlighet”. Med AR:s retorik borde då Sverige har fråntagits allt bestämmande. Kanske menar AR att vi då, för att försvara rättssamhället, borde ha avskaffat demokratin och infört någon form av byråkrati. Jag får förmoda med AR i ledande position. Vi kan med enkelhet konstatera att väsentligen alla i vår omgivning är ”ytterligheter” och att vi därmed står ensamma som ”normala” – ”alla marcherade i fel takt utom jag”.
  Än mer pinsam blir texten när ”allas lika värde” tas som intäkt för att motivera än det ena och än det andra.
  Ovanstånde text blir därmed bara förlagan till en komedi om än tragikomisk i sin brist på reflektion.

  Som också anges i en kommentar ovan, vårt parlamentariska system fungerar alldeles förträffligt. Problemet finns inte i detta utan i att vissa ogillar det sätt på vilket folket har röstat. Det kan komma som en överraskning för AR, men demokrati innebär just att folkets vilja ska komma till uttryck och respekteras. Demokrati innebär däremot inte att man ska ansluta sig till en odemokratisk pöbels skrikande i förhoppning om att bli bjuden till fina inställningar.

  Ibland krävs att någon står rakryggad när det har gått fel. Att någon vågar säga: ”Det är inte rätt. Så här gör man inte. Det här är inte värdigt en demokrati.” Man hade kunnat tro att generalsekreteraren för Sveriges advokatsamfund skulle vara en sådan person. En person som stod upp för just rätssamhället. Så var nu inte fallet, utan AR valde här att förklara hur välklädda de nakna var. Pinsam opportunism!

  1. Du gör ett felaktigt grundantagande Erik Persson. SDs politiska mål är inte att minska invandringen, utan att omforma hela samhället till ett samhälle av o-likabehandling och auktoritärt styrelseskick. SD är ett nyfascistiskt parti. Inför denna insikt väljer Anne Ramberg helt rätt. Fascism är rättssamhällets sammanbrott och Godtycket Rike.

  2. Ytterligheten som Anne Ramberg pekar på är inte att SD vill minska invandringen utan att SD gör skillnad på människor utifrån ursprung. Det är SD ensamma om att göra och det ÄR en ytterlighet.

 44. Förväntar Ni er verkligen några svar från denna dam som så uppenbart inte står för sitt ämbetes syfte. Hon borde skämmas. Jag är civilekonom och min bästa väninna är kammaråklagare. Detta lägger jag till så hon också förstår att vi vet vad vi talar om. Vänligen demokrativurmare

 45. Anne Ramberg. Dina uttalanden om SD är djupt olämpliga. Tråkigt att du inte tar reda på vad SD verkligen står för. Då jag, till skillnad från dig, tagit del av SD:s partiprogram samt haft kontakt med partiet – står det klart att SD delar principen om människors lika värde. Det betyder inte att hela jordens befolkning har rätt att bo i Sverige och få del av landets förmåner. Varför talar du aldrig om asylfusket ( jag tar uppdrag som offentligt biträde i asylmål) som är mycket stort? Det är väl ett problem, eller kanske inte enligt dig? Varför är det fel att tala om gruppen etniska svenskar ( varav många inte vill leva i ett samhälle som domineras av främmande språk/kultur) precis som vi talar om den ”somaliska gruppen”, den ”iranska” m.m. Alla andra etniska grupper verkar ha en kultur som de ska bevara och vårda, men icke den svenska? Då är det, såsom jag uppfattar dug, ”främlingsfientligt”. Du nämner att all makt utgår från folket. Men 13 % har röstat för en mindre invandring. Ska dessa människor ignoreras såsom gjorts genom ”decemberöverenskommelsen”? Det menar du är rätt? Det är ju förkastligt att en stor del av svenska folket inte får gehör för att ”eliten” bestämt att isolera SD. Hur kan du, som säger att du står för demokrati, försvara detta? Tips till dig, prova bo i Tensta ett tag. Det är som att bo i mellanöstern. Ursprungsbefolkningen trängs undan av en kultur som långt ifrån alla tycker om. Eller är denna utsaga också ”främlingsfientlig” enligt dig? Har inte alla ( i demokratins anda) rätt att protestera/reagera mot en samhällsförändring som många inte trivs i, ej vill ha? Och bli respekterade, lyssnade på, för sin reaktion?

  1. Det står fullkomligt klart för varje läsare av SDs principprogram och SDs motioner i riksdagen att SD arbetar för ett samhälle av åtskillnad och olika-behandling. Om det bara är partiprogrammet du läst, så läs mycket mer. Mycket mer SD-material. Ett partiprogram är en slags reklamprodukt och ungefär lika lite informativt som annan reklam.

  2. Tyvärr är det så Emelie, att 13 % ÄR en minoritet. Det hade lika gärna kunnat bli så att ett parti fått 51 % av rösterna och då hade 49 % av väljarna stått utan inflytande. Välkommen till demokratin, det är så den funkar. 13 % betyder inte att man automatiskt får 13 % av alla beslut.

 46. Det är häpnadsväckande att Advokatsamfundet ser positivt på en ordning där oppositionen har lovat att inte opponera i frågor som rör ekonomi, d v s fundamentet för att realisera politiken. Även om detta avtal inte är något formellt brott mot grundlag eller riksdagförordning så är det ett brott mot den grundläggande princip som säger att de företrädare jag röstar på ska driva den politik de utlovat och att det är majoriteten som bestämmer över minoriteten.

  Det kan väl inte vara så att Advokatsamfundet tar ställning utifrån vilka intäkter som står på spel om invandringen skulle begränsas?

 47. Grundfrågan är om vi skall ha en nation eller inte. Jag tycker vi skall ha en nation och alla de förslag du använder för att demonisera SD är sådana förslag som gör att jag röstar på dem då de bidrar till bevarandet av den svenska nationen. Jag tycker att den svenska nationen skall finnas kvar även om 300 år. Uppenbarligen tycker inte du det och det gör dig i ditt tycke till en godare och bättre människa än jag. Det är helt uppenbart att du tycker att folk som jag är mindre värda så det blir på gränsen till komiskt när du använder flosklen om ”alla människors lika värde”. Om du verkligen tycker att alla människor har lika värde, hur kommer det sig att du sitter i flera år på din post? Hur kommer det sig att de 800.000 som röstade på SD inte skall få något inflytande i regeringen om de är lika mycket värda som miljöpartisterna? Hur kommer det sig att bara för att man anser att alla inte kan bli svenskar så stämplas man med floskeln att man inte tror på allas lika värde? Underförstått i det resonemanget är att svenskar skulle vara mer värda än andra nationaliteter. Jag kan inte bli japan, men det betyder inte att jag anser att japaner är varken mer eller mindre värda än svenskar. Det gäller för alla nationaliteter. Vissa passar dock bättre eller sämre som invandrare i Sverige. Det är helt uppenbart för den som läser på att Norrmän passar bättre som invandrare i Sverige än vad Somalier gör. Det är ett pågående ävergrepp som pågår mot svenskar att vi inte får anse oss vara ett folk och därmed inte får skydda våra intressen. Alla minoriteter där emot skall ha rättigheter som i vissa fall sträcker sig utöver vad medlemmar i den svenska nationen har. Du är dessutom företrädare för advokater i sverige, ni är inte ett politiskt organ. Du skall med andra ord inte yttra dig i politiska frågor så som varande representant för sveriges advokater. Starta din egen blogg och kommentera som privatperson, eller ännu bättre; avgå efter denna fadäs.

  1. Noterar att jag inte kan bli Same. Det går helt enkelt inte. Jag KAN inte bli Same eftersom jag inte har samiskt blod i min stamtavla. Finns ingen laglig väg för mig att bli Same.

   1. Till Johnny Haakonsson
    Om man uttrycker åsikter som går emot dina och Ramberg riskeras man utsättas för trakasserier och ibland våld. Det är därför man tvingas använda pseodonym. Vår press försöker få det till att man hatar och därför gömmer sig bakom pseodonym. Det finns inget hat i hmhmhm:s kommentar… det är fakta. Du och Ramberg med era åsikter riskerar inget då ni har hela statsapparaten bakom er. Propagandan mot SD är fullkomligt överväldigande. Hur tror du röstsiffrorna sett ut om SD av pressen behandlades som FI? Tycker du inte att demokratin är lite konstig när ALLA partier skapar en koalition mot SD och dessutom inte låter väljarna säga något om saken i ett extraval. Det demokratiska tillvägagångssättet borde vara att säga: vi tycker SD är ett avskyvärt parti som måste stoppas till varje pris. Vi bildar denna koalition och alla som tycker att bibehållen eller ökad invandring är den viktigaste frågan röstar på oss i det kommande extravalet. Nu tar man bara makten, och alla tidningar, TV, och Ramberg har plötsligt glömt hur demokrati fungerar…. Tycker du inte det är konstigt? Jag kan rekommendera dig ett antal böcker om saken och jag kan lova dig att du är inte välinformerad om dina källor är Expressen,DN, SvD eller liknande. Det behövs djupare studier för att förstå vart vi är på väg…. mycket djupare. Du får gärna kontakta mig på erikjohansson2001@gmail.com, det vore väldigt intressant att ha ett djupare utbyte.

  2. Sverige är en nation.I normal, vedertagen statsvetenskaplig mening, en stat med erkända och okränkbara gränser.Vi som är medborgare här har svensk nationalitet, lyder under nationella lagar. Vi har ingått internationella avtal med United Nations, FN.

   Men nära nog inga stater i världen är ”nationer” i den mening som SD lägger in i ordet. Nordkorea försöker, men…Den typ av nationalism som SD står för är en slags halvreligion, en mysticism, som går utanpå västerländsk, demokratisk begreppsbildning. Den bygger på föreställningar om ”nedärvd essens” och ”svenskhet”…begrepp som vare sig SD eller andra kan definiera. Varje försök att definiera leder dessutom till exkludering av dem som har fel slags ”essens”…enligt SD.

  3. Kollar vi de senaste 200 åren så har Sverige sett väldigt olika ut. 1720 ingick såväl Finland, Estland och Litauen. 1721 förlorades Estland och Litauen. 1814 förlorades Finland och istället ingicks en union med Norge. 1905 förlorades Norge.

   Sett ur den historiken så kan man undra vilka som räknas som svenskar, vilka som är våra gränser och hur vi ska göra med alla dessa ättlingar som DÅ skapades som svenskar och idag är t.ex. estländare. Ska de ha samma rättigheter som dagens svenskar eller var går gränsen?

   Nationer förändras, så gör samhället. Tyvärr har inte alla förstått att en människa är en människa och i Sverige är idag alla människor välkomna.

   1. Bra skrivet Joey!
    Var går gränsen? Ska inte alla själva få bestämma vilken grupp de vill tillhöra (om vi nu ska dela upp oss i grupper)?
    Människan är fri och detta skapar ångest (Satre / Kierkegaard) Våra val är våra egna. Att stänga ute någon från en tillhörighet är ett övergrepp på den fria människan.

    Johnny Håkansson

  4. Jag har haft många funderingar om vad en ”nation” är och vad ”en nation” är bra för.
   I mitt eget fall kan jag berätta att båda mina föräldrar är födda i Finland av danska föräldrar. Min moder hade en äldre broder som var född i samma stad som min moder men i Ryssland. På samma sätt hade två av mina fastrar kommit till världen i Ryssland, en i Finland. Mina mor- och farföräldrar var danska arbetare som hade sökt lyckan i Ryssland, nämligen i Åbo. Min mammas mormor kom till Danmark från Sverige. Själv är jag född i Danmark och har växt upp och fått min grundutbildning där men jag har levt flera år i Sverige än i Danmark och det är i Sverige jag har varit verksam under hela min karriär. Jag är svensk medborgare. Jag har två barn med en svensk moder. Min dotter bor i England. Jag är gift med en finska kvinna sedan 16 år tillbaka. hon har tre svenska barn. – Nationer mer eller mindre kommer och går. Få nationer har existerat i 300 år. Finland var Sverige från 1100 talet till 1809, tror jag det var. Hur länge har Tyskland varit en nation? Vem ritade gränserna? Polens gränser har flyttats fram och tillbaka. Man kan roa sig med att se å denna video

   Det enda som jag finner är förnuftigt i nationsbegreppet är att man vet vem man betalar skatt till.

 48. Anne Ramberg, du är för mig en tydlig signal på vad som faktiskt är totalt fel med det Svenska samhället. Hur har en människa med din intellektuella bristfälliga kapacitet lyckats positionera sig som högsta hönset för en annars väldigt analytisk, högaktad och framförallt respekterad arbetskår, advokaterna?

  Kan du möjligtvis vara kvoterad?

  Med vänlig hälsning
  Ludwig Bonnier

 49. ”Kul” kommentar från högste fackbossen. På vilket sätt just Sd skulle representera ”fascister, nazister eller ens främlingsfientliga” framgår givetvis inte i texten. Självklart finns den typen av totalitära böjelser bara på vänstersidan. Ett intellektuellt hjärnsläpp med andra ord. Sd är ett av fem icke-socialistiska partier i Riksdagen, som i kraft av sin majoritet, enligt logikens lagar, borde ha fortsatt att styra landet!

 50. Det allt överskuggande är kostnaden för all vår godhet mot främmande människor. Olika ekonomer kommer fram till olika summor, den lägsta är i storleksordningen 110 miljarder MILJARDER per år.
  Försvaret, som knappt finns längre, kostar strax under 40 miljarder per år, fritt ut minnet kostar skolan ungefär det dubbla.
  Hur kan någon tro att vi ska ha råd med 110 miljarder eller mer år efter år?
  Det finns enligt min mening en gräns för hur långt aningslösheten och ignoransen kan godtas och ursäktas.

  1. Kostnaden är mycket högre. Ledtiderna för att skapa 52 % sysselsättningsgrad är 10 år!
   Det behövs 72 % för att gå runt och ingen ledtid. Hur räknar man ut den enorma kostnaden i rättsapparaten? Undanträngningseffekterna, alltså att redan personer i landet blir utan arbete är mycket stora.

   1. Vi lär aldrig få höra några argument för att kostnaden skulle vara rimlig eller acceptabel, just därför att det inte finns några.
    De som försvarar invandringen försvarar en idealbild av den, vi andra kritiserar verkligheten.

  2. Att använda ”kostnaderna” för invandringen är ett typiskt mytologiskt argument som används av SD och dess anhängare. Man måste även räkna på vad arbetskraftsinvandringen och flyktingmottagandet ger oss. Inte bara ekonomiskt utan även socialt och kulturellt.
   Sammantaget tjänar vi på det.
   Men det är inte huvudfrågan, utan det handlar om att vi är en värld, med en mänsklighet bestående av bröder och systrar och vi ska ta hand om varandra!

   1. Johnny, visa gärna på det du säger. Dvs att vi tjänar på invandringen. För att göra det lite mer enkelt för dig väljer jag att dela upp invandring. Invandring i min fråga avser inte: arbetskraftsinvandring, studenter från andra länder ej heller personer från Norden.

    Kom gärna med en analys/förklaring som visar på hur mycket eller hur vi tjänar på invandringen (enligt ovan selektion).
    Du skriver att vi sammantaget tjänar på det.

    Du lämnat ett påstående som du skrivit under med ditt namn. Stå upp och visa för mig, en helt okunnig inom ditt område, som önskar upplysning.

    Tack på förhand.

   2. Ett erkännande för dina vackra tankar. Tyvärr är realiteterna mycket hårdare. Man kan säga att världen bestått av två olika sorters folk. De som kämpat för sin särart och sitt territorium, de finns kvar idag. De som inte kämpat eller förlorat, de finns inte kvar idag. Med de Europeiska stabila demokratierna har också folken lärt sig leva i fred med varandra. Perioden i Europa sedan WW2 är exempellös i världen på stabilitet, fred och framgång.

   3. Allt blir så mycket enklare om man betecknar ekonomiska realiteter som ”myter”.
    Förresten, Eniro hittar 43 st. Johnny Håkansson i Sverige, vem av dem är du?

 51. Jag hoppas att inlägget är ironiskt, men tyvärr brukar det inte vara så väl.

  Du vet om att mycket att det som du räknar upp redan finns i demokratiska länder? Poängsystemet kommer exempelvis ifrån Kanada, som brukar lyftas fram som en förebild av svenska politiker, ironiskt nog. Ålderstester finns i alla våra grannländer, är dom inhumana? Eller är det det svenska systemet som är oansvarigt och naivt? Det finns inget gott i att låta sig utnyttjas, tvärt om. Man kastar resurser i sjön som hade kunnat användas till verkligt behövande. Att du har mage döma andra utifrån en så infantil moralism är rätt provocerande.

  Att lagstifta emot formell särbehandling följer av likhet inför lagen. När du uttrycker att det skulle vara något hemskt så blir man betänksam.

  1. Hej igen

   Varför inte ta med arbetskraftsinvandringen och utbytesstudenter??
   Det är väl det som är just invandringen?
   I annat fall pratar vi ju om flyktingmottagandet? Är det kostnaderna för den som du egentligen vill diskutera Tommy?

   Får göra det enkelt för mig genom att hänvisa dig Tommy till denna länk:
   http://www.migrationsinfo.se/ekonomi/
   Här finns mycket intressant information om kostnader, effekter på välfärd, handel mm.

   Sedan måste jag påpeka att en av SDs mest uppenbara mytbildningar är just den om kostnaderna för det som de kallar ”invandringen”.
   Det positiva med ett ökat kulturellt utbyte, ökad samvaro med människor från andra delar av världen, lärdomarna av det. Vårt öppnande mot världen och det det för med sig med insikter om medmänsklighetens värde. Det mäts sällan.

   Dan – jag har i ett annat inlägg beskrivit vem jag är. Hoppas du hittar det.
   Eftersom du söker mig på Eniro förmodar jag att du vill komma och hälsa på. Ta med fikabröd i så fall.

   Johnny Håkansson.

 52. Hur ska en vanlig människa som jag kunna lita på Svenska rättsväsendet med en sådan syn som du Anne Ramberg har ?
  Du ska räknas som högutbildad i vårat samhälle ? ???
  Antar du får mer på bankkontot för att spela med hela detta urbota dumma spela som nu genomsyrar hela EU,
  Men som Kent Ekeroth sa, historien kommer att dömma er,

 53. Den skrämmande stora invandring som Sverige varit utsatt för på senare år – och som bara tycks accelerera – börjar få så allvarliga konsekvenser på vårt land att åtminstone jag struntar fullständigt i hur mycket ”konstiga” motioner och förslag SD kommer med. De är nämligen de enda som vågar och försöker ta ett ansvar för att göra något åt situationen.
  Sådana som du borde skämmas för att använda sin position för att göra allt för att trycka ner oss som insett allvaret i vad som är på väg att hända. På mig har det bara motsatt effekt och jag blir bara mer övertygad om att politiker mfl. har tappat verklighetskontakten totalt. Om inte vi svenskar värnar vårt land, välfärdssystem och stabilitet så slutar det i katastrof. Titta vad som hänt i länder där olika (och alltför stora) folkgrupper/religioner/kulturer tvingas ihop inom samma gränser. Exemplen där det slutat illa är långt fler än de där det slutat väl.

  Hur smart du än anser att du är så är det ändå du och dina gelikar som inte fattat. Vi som ser SD som det enda alternativet har på mycket goda grunder rätt att känna oro för framförallt invandringen till Sverige, även om man kan diskutera mycket annat som är oroar också.

  Kom ut ur bubblan och se verkligheten som den är!

  1. Problemet är inte antalet invandrare utan landets bristande förmåga att bemöta och ta hand om dessa. Landets möjligheter att erbjuda utbildning, jobb och bostad. Precis samma problem som landet har när det gäller sina egna medborgare. Lösningen är inte att minska antalet invandrare för då borde vi i rättvisans namn även minska barnafödandet. Varför bringa fler barn till världen när landet inte kan erbjuda de bästa förutsättningarna?
   Näe, lösningen är att fortsätta jobba för mer arbetsmöjligheter, bättre utbildningar, fler utbildningar och fler billiga boendealternativ.

 54. Det är oerhört att generalsekreteraren i Sveriges Advokatsamfund gång efter annan hänger sig åt politiska utspel! Är Advokatsamfundet en politisk plattform? Har Ramberg verkligen mandat att gång efter annan dra samfundet i rännstenen?

  Efter Rambergs ideliga utspel framstår det som solklart att som dissident i skendemokratin Sverige är man inte värd eller kan räkna med ett fullgott rättsskydd.

  Rambergs utspel är okunniga, omdömeslösa och odemokratiska och blir hon inte avsatt borde hon självmant avgå.

 55. Har det någonsin föresvävat dig, att det ÄR det goda rättssamhället, som en allt större del av befolkningen, försöker försvara!
  Jag är ingen akademiker och kan kanske inte uttrycka mig lika fint som du, men jag kan läsa och jag befinner mig i verkligheten. Några av de ensamkommande ”barnen” bor i mitt hus! Jag ser orättvisorna. De juridiska orättvisorna som DU borde ägna dig åt att försöka lösa. (här krävs din kunskap och handling när några blir diskriminerade)
  Om du blir så ”förskräckt” av en motion för att åldersbestämma immigranter, så är det inget i jämförelse med hur förskräckt du kan bli när de här ”barnen” ska leka med dina barnbarn!
  Vi som vistas med de här ”barnen” vet nämligen att många av dem är långt ifrån att vara några barn.

  Som familjehem så ser jag att de här ”barnen” har rätt till fler förmåner i fickpengar, klädpengar, mobiler, god man som hjälper med uppkommna böter etc, än de svenska. Jag ser att ”barnen” efter utskrivning får nyrenoverade lägenheter direkt, medan de svenska i samma situation får stå med lång näsa och titta på! De blir utskrivna i svensk bostadslöshet.
  Listan kan även här göras lång. Svårt att motivera att den ene får mer pengar och lägenhet med att säga ” men trots det så är ni lika mycket värda”. Förstår man inte att orättvisorna redan här, i det som ska vara familjen, skapar motsättningar som kommer att leda till…….? Tänk på det en stund.

  Men problemen verkar lösa sig själva eftersom allt färre svenska barn och ungdomar får tillgång till familjehem. Finns för få, kostar för mycket. De räcker bara till dem med mest ”lika värde” numera.

  Det är inte ungdomarna eller ”barnens” fel att detta händer. Det är samhällets och politikernas blindhet som skapar det monster som alla godhetsapostlar just nu tävlar i att mata.
  Snart växer detta monster alla ur händerna och det blir omöjligt att hantera!

  (Eftersom allt som kan misstolkas nuförtiden det misstolkas, så vill jag understryka att jag INTE säger att ensamkommande flyktingbarn är monster). Som individer så tycker jag naturligtvis lika mycket om alla mina barn!

 56. Hmhmhm inlägg beskrev väldigt väl mina egna tankegångar.

  Det är oroväckande att se en så hög företrädare för en så viktig institution som Advokatsamfundet uttala sig så kategoriskt och med avsaknad av reflektion som i detta blogginlägg. Betydligt mer oroväckande än Sverigedemokraternas framgångar.

 57. En stor del af SD forslag er jo ganske fornuftige, nogle er allerede gældende i Danmark, andre diskuteres uden at forslagsstillerne stigmatiseres.
  Jeg er glad for at jeg bor i et facsistisk/racistisk land, hvor vi faktisk har frie OG hemmelige valg.
  Hemmelige valg har i jo ikke i Sverige.
  Det der bekymrer mest, er den nordiske pasunion der giver adgang til alle utilpassede såkaldte flygninge ( læs bekvemmelighedsindvandrere) og den kriminalitet der følger.

  Men Anna Ramberg skal nok blive justitsminister i Sverige.

 58. så hur tänker vi nu? utan kriminella invandrare så skulle det ju behövas färre advokater i Sverige så självklart månar advokatsamfundet om sina medlemmar och vill att dessa ska slippa bli arbetslösa. men ska vi se på längre sikt så kanske även ni i era helvita områden kommer att drabbas av era skyddslingars brott när era döttrar eller söner rör sig på stan eller i förorten.
  bara för att man själv inte upplever problem som betyder det inte att det inte existerar men det är väl det gamla vanliga tänket ”så länge jag har det bra så”. och skallmätning med mera? hmmmm finns bara ett parti som ägnat sig åt det fram till mitten på 70talet där man steriliserat tusentals ”defekta” raselement och det är inte sd.
  ha det bra och hyckla vidare

  1. Det är 2,1 gånger större risk att en utlandsfödd misstänks för brott. Det är 3,5 gånger vanligare att män misstänks för brott än kvinnor. Det är 6,1 gånger vanligare att personer från familjer som har haft socialbidrag misstänks för brott än från familjer som inte har haft det. Och det är 5,7 gånger vanligare att personer som inte har gått i gymnasiet misstänks för brott än personer med minst gymnasieutbildning.

   Med ditt resonemang så skulle du lika gärna kunna säga att utan kriminella socialbidragstagare eller utan kriminella lågutbildade skulle det behövas färre advokater.

   Glöm det där med utlandsfödda som grund för brottsstatistik.

 59. Din text bygger på att ändamålet helgar medlen genom att du postulerar att SD är ett ytterlighetsparti och kombinerar detta med hårddragningen om att detta postulerade ytterlighetsparti kommer (och kan) fälla varje regering som inte följer dess ideologi.

  Ska vi ta isär detta lite i tur och ordning:

  SD är inget ytterlighetsparti om du syftar på att de vill minska invandringen. Vi hade ju mindre invandring för en tid sedan. Var alla partier i riksdagen ytterlighetspartier då? Vad säger du om ”ytterlighets-Persson” som i början av 2000 varnade för social turism (som nu är ett faktum)? Vad säger du om att det SD eftersträvar är att vi har ungefär samma migrationspolitik som resten av EU? ”Ytterlighets-EU”? Det skorrar så illa att det inte ens uppstår en ton.

  ”Ska försöka fälla varje regering och budget som ger stöd för ökad invandring” tror jag de sa? Du säger något annat. Givet att vi i Sverige hade betydligt mindre invandring tidigare och givet att EU i genomsnitt har betydligt mindre invandring än Sverige – hur får du då ”Ska försöka fälla varje regering och budget som ger stöd för ökad invandring” till extremism? Den tydligaste (den enda?) signalen till riksdagen i senaste valet var att fler vill ha mer restrektiv invandring. Det vore väl konstigt om inte SD försökte effektuera folkviljan. Snarast är det väl oerhört märkligt att riksdagen i övrigt inte respekterar folkviljan.

  När du talar om människors lika värde så förmodar jag att du talar om människors lika människovärde? Inget konstigt med det. Jag skulle tro att SD håller med och heller inte ser något konstigt med det. Men om du med ”lika värde” syftar på ”i relation till” medborgerliga rättigheter i Sverige så blir det något helt annat. Om alla människor ska kunna ställa samma krav på landet Sverige som medborgare i Sverige så måste vi ändra på röstlängden, vi måste ändra på hur vi hanterar svenska pass och vi måste ändra på hur vi hanterar befolkningsregistret. Alla som är människor ska i så fall ha rätt till sjukvård i Sverige, pension från Sverige, svenskt pass och rösträtt i Sverige omfattande stat, landsting och kommun. Tycker du verkligen att det är en bra idé att tolka våra ”demokratiska och humanistiska värderingar som ligger till grund för vårt lands lagstiftning och rättstillämpning.” på det sättet? Skriv gärna ett blogginlägg som utvecklar din syn på detta. Det handlar som sagt om rättspolitik men också välfärdsfrågor och vem som omfattas i vilken utsträckning av vårt samhällskontrakt. Förväxlingen mellan dessa två synsätt är basen för att sedan dra slutsatsen att SD är [fyll i valfritt invektiv] vilket givetvis är nonsens.

  Nu när du läser min inledande sammanfattning ovan, ser du då hur fullt av hål ditt resonemang är eller tycker du fortfarande att det du säger är odiskutabelt rätt? Om du inte tycker att det är odiskutabelt rätt, tycker du i så fall fortfarande att du bör postulera saker och ting så hårt och så ensidigt?

  Du kanske gör det för att renodla och spetsa till ditt resonemang i ett förklarande och förtydligande syfte? Nej, det tror jag faktiskt inte. Det du gör är att begå samma misstag som dina kompisar journalisterna, den granskade 4:e statsmakten som sedan kanske 10 år gör ”walk over” på granskning, med något hovsamt undantag då och då kanske. ”Även en passiv åskådare blir i moralisk mening medansvarig för samhällsutvecklingen, om den enskilde inte utnyttjar möjligheten att reagera mot allt från övergrepp till odemokratisk demagogi .” Det är bara det att du med den här artikeln aktivt deltar.

  Att granska är att vara obekväm. Att granska och vara obekväm är att få bära hundhuvudet för obekväma åsikter och inspel innan de blivit allmänt omfattande, att vara vakthund som gör sig impopulär. Inget av detta gör längre de stora massmedierna. De sjunger istället med änglarna därför att de är för ängsliga och för rädda för att våga bära hundhuvudet. Just nu är jag obekväm och visst, jag är anonymt obekväm och javisst jag är rädd (fyll på lite fler invektiv om du känner att du måste. Det kanske kan ge någon analytiskt funktionell poäng men ingen innehållslig dito). Själv tänker jag inte bistå med ytterligare underlag för eventuella personangrepp – som så ofta efterfrågas av journalister om man kommenterar deras artiklar.

  Jag står åtminstone inte och talar offentligt mot bättre vetande för att få vara med i änglakören.

  Vårt parlamentariska system fungerar alldeles utmärkt. Problemet är att en majoritet av riksdagsledamöterna inte gillar och respekterar valresultatet. Där har du ett demokratiskt och primärt problem att ta tag i.

  Brösttonerna i stycket om SD:s motioner lämnar jag därhän av tre skäl. Det första är att det är en salig kompott av högt och lågt och letar du bland andra partiers förslag kommer du nog att hitta salig kompott även där. Det andra skälet är just att det är ”högt och lågt” i en salig kompott. Det blir så mycket text. Det tredje och viktigaste skälet är att man inte behöver hålla med om allt för att rösta på ett parti. Någon kolumnist skrev till och med att man röstar på SD trots deras företrädare (i brist på alternativ) istället för tack vare deras företrädare. (Notera att dessa företrädare har det gemensamt att de verkar vara modiga tuffingar, inte eftertänksamma, rädda, smalaxlade akademiker. Vi får de politiker vi förtjänar. SD är de politiker som i särklass får ta emot mest hot och våld vilket inte brännmärks av det ”fina hatets” sk antirasister.)

  Mvh
  hmhm

  1. Är SD inget ytterlighetsparti?
   Med tanke på att såväl Allians som de rödgröna gått ihop i samarbete för att hålla SD utanför makt i lagstiftande församling, så säger det väl en hel del att de 87 procentens uttolkare ser på SD som ett extremistparti. Av helt annan ull än övriga riksdagspartier.

   SD är ett identitärt nationalistparti, ett högerextremt parti, ett öppet rasistiskt parti med dold nyfascistisk agenda. Som har ambitioner för samhällsomvandling, som ligger långt utanför förslagen om minskad invandring.

   Jag är tacksam att Advokatssamfundets ordförande ser detta klart.

   1. Om ytterlighet definieras som andel mandat i parlamentet så är SD det tredje minst ”ytterliga” partiet.
    Sålunda är den definitionen nonsens.

    Om SD:s grad av ytterlighet bestäms av dig när du väljer att ettikettera SD så lär du bli motsagd. Tänk om någon annan sätter andra ettiketter både på SD och övriga partier. Hur ska vi göra då? Vem är då ”ytterlig”?
    Sålunda är den definitionen nonsens.

    Sådana tacksamma beundrare tror jag också säger en del om AR:s analytiska och retoriska förmåga.

   2. Hmhmhm,
    Halmgubbeexposé. Ramberg skriver inte det du skriver att hon skriver och nonsensetiketten flyttar vi distinkt tillbaka till dig.
    Begrepp som ”ytterlighet” kan man alltid dock tolka in från en politisk agents faktiska handlande och manifesterade ideologi, precis som Ramberg skriver. Jag påminner populistiskt för dramatisk effekt om de nazister som var med på SD:s konstituerande stämma. Det är rimligen en bättre indikator för ev. ”ytterlighet”. Vi som inte är beundrare av SD måste ändå tacka för de snedsteg som begåtts från SD:s håll de senaste månaderna. Tror att det negativa fastnar även på SD denna gång åtminstone vad gäller de som missnöjesröstat aningslöst och nu inser att SD inte på något vis gick deras ärenden när chansen gavs. Tills dess vänligen hantera med någon rimlig dignitet den position som 13% typiskt gett ett parti som inte förmår kompromissa parlamentariskt i god svensk demokratisk anda.
    Gott nytt icke desto mindre.

 60. Du menar att åldersbestämning av ensamkommande ”barn” är inhumant. Är man under 18 erhålls många befogade förmåner. Många uppger därför ålder under 18 trots att de kan vara lite eller betydligt äldre. EUs länder gör därför ålderstest när osäkerhet råder, av rättvisa både mot de som också är över 18 men väljer att söka asyl som vuxna men även mot de barn som placeras tillsammans med betydligt äldre. Bl a eftersom Sverige gör få ålderstest och litar på den asylsökandes utsagor väjer idag ca 35 % av alla ensamkommande till EU att söka sig till Sverige, en mycket stor andel eftersom Sverige utgör 2 % av EUs be3folkning. När Norge började tillämpa ålderstest som på kontinenten sjönk antalet ensamkommande från 2.500 per år till 800, typ. Jag värnar rättsäkerhet och likabehandling vilket talar för att ålderstest bör göras vid osäkerhet.

   1. En gräns har man för ett syfte. Eller hur tänker du när polisen stoppar dig på motorvägen?
    Polisen: Du får bara köra 90 km/h här.
    Du: Ja, men om jag körde i 130 km/h så kommer jag fram snabbare. Vad är ditt problem?

Kommentarer är stängda.