Globaliseringen ställer nya och andra krav. Den kräver ansvarstagande.

Förra årets mottagare av Stockholm Human Rights Award professor M. Sherif Bassiouni har inbjudit till ett tre dagar långt seminarium om ”Global Issues and their Impact on the Future of Human Rights and International Criminal Justice”. Världens främsta experter från nästan alla hörn har samlats för att diskutera de globala utmaningar som kommer påverka internationell rätt och mänskliga rättigheter. Forskare, politiker, militärer och statschefer har bidragit med sina erfarenheter och analyser. Det är en omvälvande, men mycket nyttig påminnelse om de utmaningar vi står inför.

År 2050 beräknas världens befolkning uppgå till 9,3 miljarder människor, av vilka 1,4 miljarder förväntas svälta. Denna utveckling riskerar utan att överdriva – att leda till kaos. Särskilt i de länder som redan är fattiga. Men, också för övriga. Konsekvenserna drabbar nämligen även de som inte direkt är utsatta. Det kan bland annat ske genom folkvandringar och inte minst genom ökad och allvarlig brottslighet. Redan idag ser vi konsekvenserna av de stora skillnaderna i välfärd och den djupa fattigdom som en stor del av jordens befolkning lever under. Men vi ser också självmordsbombare och ISIS krigare som är utbildade på västerländska universitet i klassiska medelklassfamiljer. Det reser frågor.

Utmaningarna, som följer av dagens globalisering med allt vad det innebär av teknisk och annan utveckling, är inte bara många. De är livsavgörande för vår framtid. De handlar om allt från säkerhetsfrågor till befolkningstillväxt, fattigdom och tillgång till mat. De handlar inte minst om miljöfrågor, men också om ekonomiska och finansiella utmaningar. En annan central faktor är förändrade värderingar i samhället och dess betydelse för nationella och internationella beslutsprocesser. Detta leder till närmast oöverstigliga problem för enskilda stater att kunna möta framtidens utmaningar. Utvecklingen riskerar att leda till våld och i värsta fall upplösning av den rådande världsordningen. Det finns nämligen inga internationella institutioner som har kapacitet och effektivitet att utöva kontroll över globaliseringens konsekvenser för individer, länder eller för den del planeten Jorden. Detta kommer med all sannolikt att leda till betydande förändring i värderingar och prioriteringar. Risken är därför stor att den värdegrund som utgör basen för mänskliga rättigheter och internationell rätt på sikt allvarligt kommer att undergrävas.

Man kan redan nu se trender runt om i världen. På rättsstatens område kännetecknas dessa enligt det av World Justice Project upprättade Rule of Law Index 2014 av tre saker. För det första har rättssäkerheten på straffrättens område försämras över hela världen. Av de 99 länder som ingår i indexet hade försämring ägt rum i 20 länder. Inte någonstans hade rättssäkerheten förbättrats. För det andra har säkerhet och ordning förbättrats i 25 länder, men försämrats i 7. För det tredje och kanske mest signifikativ var en tydlig diversifiering av globala trender. Av de åtta faktorer som mäts hade frånvaro av korruption, transparens och öppenhet inom den verkställande makten, ordning och säkerhet samt effektiviteten inom förvaltningen förbättrats. Samtidigt visar utvecklingen tydligt på en försämring inom grundläggande rättigheter och rättssäkerheten på såväl det straffrättsliga som det civila området.

Sverige ska gå till val om några dagar. Det hade därför varit intressant att höra hur de olika partierna ser på dessa våra ödesfrågor. Det hade varit betydligt viktigare än den närmast generande teater som utspelar sig ju närmare valet vi kommer. Det hade varit intressantare än att jämföra Alliansens och Socialdemokraternas s.k. rättspolitiska utspel. Jag vill understryka att jag inte avser att anlägga några partipolitiska synpunkter. Men jag undrar om partierna har tappat förankringen i verkligheten? Varför talar ingen om något annat än de i och för dig angelägna frågor som berör vardagen? Hur kommer det sig att den intellektuella nivån på debatterna tillåts närma sig smärtgränsen. Verkligheten är att framtida generationer står inför existensiella hot som vi bär ansvar för. Om det borde vi prata. Det är verklighet.

De insiktsfulla har identifierat hur jorden riskerar en återgång till medeltidens samhälle, som det såg ut i Europa, med en rik överklass avskild från den fattiga befolkningen genom höga murar. Faran är tyvärr att planeten jorden, inte bara förpassas till medeltiden, utan återgår till tiden efter dinousaurerna. Miljöhoten, som idag är fastlagda, synes för Sveriges politiker handla om Bromma flygplats eller förbifart Stockholm. Det är inte ansvarsfullt. Arbetslinjen och taket i A- kassan, liksom någon hundralapp till pensionärerna är viktiga frågor, men inte i närheten så viktiga som frågor om vår miljö och hur vi ska klara alla andra utmaningar som planeten Jorden står inför. Ett uppvaknande skulle därför vara välkommet!