Advokatsamfundet tillskriver Konstitutionsutskottet

Advokatsamfundet har idag tillskrivit Konstitutionsutskottet i syfte att fästa utskottets uppmärksamhet på regeringens underlåtenhet att utse de av Advokatsamfundet nominerade advokaterna till integritetsskyddsombud i Försvarsunderrättelsedomstolen. Härutöver finns enligt Advokatsamfundet även anledning för utskottet att granska Försvarsdepartementets beredning av ärendet.

Den s.k. FRA- lagstiftningen mötte när de infördes för några år sedan allvarlig kritik p.g.a. den utvidgade signalspaningens bristande rättssäkerhet och risken för oproportionerligt integritetsintrång. Kritiken kom inte bara från ett flertal remissinstanser utan även från ett stort antal riksdagsledamöter. Som en följd härav inrättades den s.k. Försvarsunderrättelsedomstolen med uppdrag att på ansökan från FRA bevilja tillstånd till signalspaning. I syfte att stärka rättssäkerheten och integriteten beslöt riksdagen vidare att regeringen efter förslag från Domarnämnden och Advokatsamfundet, skulle förordna integritetsskyddsombud, vilka ska delta vid prövningen av FRAs ansökningar om tillstånd till signalspaning. Dessa ska bevaka enskildas integritetsintresse i mål vid domstolen. Detta bedömdes vara en angelägen och nödvändig åtgärd. Särskilt i ljuset av att allting som utspelar sig i domstolen av naturliga skäl är strikt hemligt och att besluten inte går att överklaga.

Införandet av systemet med integritetsskyddsombud är enligt propositionen ägnat att skapa förutsättningar för en prövning bättre anpassad för domstol och att bidra till en allsidig belysning. Integritetsskyddsombuden ska på ett generellt plan företräda integritetsintresset i allmänhet. Denna ordning syftar enligt regeringens bedömning också till att skapa förtroende för domstolens verksamhet.

I samband med att Försvarsunderrättelsedomstolen inledde sin verksamhet den 1 december 2009 utsåg regeringen efter förslag från Domarnämnden och Advokatsamfundet sex integritetsskyddsombud, varav tre tidigare domare och tre advokater. I anslutning till att förordnandetiden för de dåvarande integritetsskyddsombuden skulle löpa ut den 30 november 2013 och i ett fall den 28 februari 2014 mottog Advokatsamfundet och Domarnämnden en skrivelse från Försvarsdepartementet med förfrågan om nominering av sex kandidater som skulle kunna stå till förfogande för uppdrag som integritetsskyddsombud vid Försvarsunderrättelsedomstolen.

Domarnämnden och Advokatsamfundet nominerade i enlighet med regeringens önskemål, efter samråd, tre tidigare domare respektive tre advokater. Regeringen har dock endast förordnat de av Domarnämnden nominerade personerna. Detta innebär att det sedan flera månader saknas advokater med uppdrag att vara integritetsskyddsombud i Försvarsunderrättelsedomstolen. På domstolens hemsida framgår att det ska vara sex integritetsskyddsombud och att tre förordnanden är vakanta.

Det nu inträffade reser bland annat frågan hur många och vilka ansökningar som domstolen haft att pröva under de månader som inga advokater deltagit som integritetsskyddsombud. Och vilket det egentliga skälet är till att man så ihärdigt väljer att bryta mot grunderna för av riksdagen stiftad lag? PÅ detta sätt fråntas Advokatsamfundet nämligen sin lagliga nomineringsrätt.

Enligt de uppgifter Advokatsamfundet erhållit har de nominerade advokaterna genomgått säkerhetsprövning och, får man förmoda, inte bedömts utgöra någon säkerhetsrisk. De föreslagna personerna är alla tre väl ansedda advokater med lång advokaterfarenhet, liksom annan erfarenhet från olika typer av uppdrag inom rättsväsendet och Advokatsamfundet. De måste bedömas som ytterst lämpliga för uppdraget.

Advokatsamfundet har redan i början på januari månad tillskrivit regeringen med hemställan om att utse de nominerade advokaterna. Inget har dock hänt. Något svar har heller inte erhållits.

Jag hoppas att Konstitutionsutskottet granskar Försvarsdepartementets och regeringens utomordentligt anmärkningsvärda handläggning av detta ärende. Det handlar om att visa att kontrollmakten fungerar.

En reaktion till “Advokatsamfundet tillskriver Konstitutionsutskottet

  1. Tyvärr så blir väl dessa integritetsombudsmän gisslan under tystnadspliktens tvång. Skulle integritetsombudsmännen finna fel i Försvarsunderrättelsedomstolens arbete så får de inte säga något om detta, mer en i mycket generella termer. Försvarsunderrättelsedomstolen kommer trots integritetsombudsmän att ha en stor majoritet av ”försvarsvänner” som jag förutsätter har minimalt intresse för medborgarnas integritet, men har stort intresse av att låta USA:s lakej FRA spionera på svenskarna. Detta pga av att Försvarsunderrättelsedomstolens sammansättning är denna:
    ”Av domstolens åtta ledamöter är två före detta FRA-anställda, en har varit anställd på försvarsdepartementet, en är gammal officer och ordföranden själv – duktig gammal fjälljägare – har sidouppdrag för Försvarsmakten.”
    Man kan fråga sig hur regeringen kom fram till att uteslutande ”försvarsvänner” var mest lämpade att säkerställa och stå upp för medborgarnas rätt till integritet.

    Därmed, givetvis, inte sagt att det inte skulle vara bättre med integritetsombudsmän i Försvarsunderrättelsedomstolen än utan.

    (Citatet ovan är hämtat från en krönika av Birger Schlaug http://www.friatidningen.se/artikel/113052 )

Kommentarer är stängda.