När vi bryr oss

”När vi bryr oss – förslag om samverkan och utbildning för att effektivisera förebygga våldsbejakande extremism” är namnet på ett nyligen avlämnat betänkande (SOU 2013:81). I uppdraget ingick att söka finna lösningar på hur man kan förebygga politiskt och ideologiskt motiverade våldsbrott. Detta är en väsentlig del i arbetet på att skydda och stärka den demokratiska rättsstaten. Uppdraget förefaller närmast omöjligt att förverkliga. Betänkandet innehåller inga författningsförslag. Advokatsamfundet blev heller inte ombett att avge yttrande. Jag blev uppmärksammad på utredningen och dess förslag genom en journalist. Han bekymrade sig över utredningens förslag.

Låt mig först säga att demokratiminister Ohlssons initiativ är välmotiverat. Direktiven förefaller invändningsfria. Uppdraget är likväl svårt. Utredaren, Eskil Franck, är en seriös och ambitiös person, en nationell samordnare. Syftet är att förebygga våldsbejakande extremism. Vidare föreslås framtagande av utbildningsmaterial och genomförande av utbildningsinsatser. I dessa ingår något som benämns samtalskompassen – ett metodstöd för samverkansgrupper för förändring. I detta ingår bl.a. så kallade ”demokratiska samtal”. Utgångspunkten för det man kallar metodstöd för förändring har hämtat inspiration från det man i Norge benämner ”bekymringssamtal”. Det vällovliga syfte som ligger till grund för denna metodik är att bygga förtroende och tillit som ska kunna motivera en långsiktig och positiv förändringsprocess hos en individ. I Norge utförs samtalen såväl frivilligt som tvångsvis. Samtalen äger rum tillsammans med polis och familj. De ska vara förebyggande och inte anses utgöra någon påföljd.

Jag kan inte låta bli att känna ett visst obehag inför tanken på dessa samtal. Var går gränsen för yttrandefrihet, religionsfrihet och rätten att tillhöra en politisk organisation? Vem ska bestämma var den gränsen ska dras? Och vilka ska ges rätten att ange var gränserna går för att en person inte skall anses vara i riskzonen för att hemfalla åt våldsbejakande extremism?