Färre anmälningar mot advokater

Advokater är skyldiga att följa god advokatsed. Vad som är god advokatsed bestäms av Advokatsamfundet genom dess styrelse och Disciplinnämnd. Detta följer av rättegångsbalken och samfundets stadgar. Advokatsamfundets disciplinnämnd tog förra året emot 497 anmälningar mot advokater under 2013. Det är 70 färre än under 2012. Antalet disciplinanmälningar har sjunkit från 591 anmälningar år 2008. Advokatsamfundets styrelse tog också upp 20 disciplinärenden på eget initiativ 2013.

Disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till disciplinnämnden, mot 497 anmälningar under 2013. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden har minskat med 18 procent, trots att advokaterna har blivit 44 procent fler – från 3 535 advokater år 2000 till 5 248 advokater år 2013. Till detta kommer en ännu större ökning av antalet biträdande jurister, vilka genom sina principaler indirekt också står under Advokatsamfundets tillsyn.

Statistiken visar tydligt att tendensen med ett minskat antal anmälningar är stabil. Detta avspeglar Advokatsamfundets långsiktiga satsning på advokatetik och är ett tecken på att den svenska advokatkåren håller en mycket hög etisk standard. Vad som är god advokatsed framgår av Vägledande regler om god advokatsed, styrelsens vägledande uttalanden och Disciplinnämndens praxis.

Professorn i processrätt vid Stockholms universitet Lars Heuman har nu tagit sig för att författa en bok med titeln God advokatsed. Han gör i en debattartikel idag reklam för sin nyutkomna bok. Det finns mycket att säga om boken såväl till form som innehåll. Jag kommer också att göra detta i nästa nummer av Tidskriften Advokaten, som kommer ut onsdagen den 29 januari.

Intill dess måste jag dessvärre avslöja att Heuman, den ambitiösa ansatsen till trots, tyvärr inte riktigt verkar ha förstått ämnet. Det blir kanske lätt så när man saknar närmare kunskap om yrket och advokatens uppdrag. Och, därtill inte närmare efterforskat vad advokatetiken innefattar och hur samfundets tillsyn fungerar.

För den känslige skulle det därför möjligen kunna uppfattas som något aningslöst att författa en bok som till sitt utseende önskar ge intryck av att vara ett auktoritativt verk på området.