Om polisen och spaning på sociala medier

Polisen på Södermalm i Stockholm har de senaste dagarna använt sig av sociala medier i jakten på misstänkta brottslingar. Man har lagt ut videofilmer och fotografier föreställande i två fall personer med utländskt utseende. I det ena fallet angavs att det rörde sig om en grov misshandel? I dagens publicering framgick inte vad de två personer som är på bilderna är misstänkta för.

Det är klart att det vid en intresseavvägning mellan å ena sidan polisens och samhällets legitima krav på en effektiv brottsbekämpning, innefattande att klara upp allvarliga brott och den enskildes krav på integritetsskydd, det under vissa förutsättningar kan vara godtagbart som arbetsmetod. Men, det förutsätter att det är av synnerlig vikt för utredningen, att det handlar om ett brott som leder till lägst sex månaders fängelse, samt att ingen oskyldig riskerar att pekas ut.

Om polisen har bevisning som tydligt visar att de personer som förekommer på videon och bilderna har utfört en gärning som föranleder lägst fängelse i sex månader kan det vara legitimt att publicera bilderna. Det kan även förekomma situationer där polisen i syfte att förhindra ett mycket allvarligt brott skulle kunna använda sig av denna metod. JO uttalade i ett beslut 2010 att polisen för att kunna publicera bilder från övervakningskameror i syfte att få allmänhetens hjälp att identifiera personer misstänkta för brott, att dessa även skulle visa en pågående gärning. Endast i undantagsfall om det rör sig om mycket allvarlig brottslighet eller om den misstänkte är farlig för allmänheten skulle möjlighet att frångå detta starka beviskrav föreligga enligt JO.

Det framgår dock inte huruvida polisen har tillgång till annat bildmaterial, som visar att de utpekade deltagit i de gärningar som de anklagas för. Finns inte sådant material är det enligt min mening inte godtagbart att polisen använder sig av denna typ av arbetsmetod. Det är i själva verket djupt stötande. Redan misstanken att det inte finns är förtroendeskadligt. Sociala medier och internet ska inte kunna användas av polisen som någon allmän skvallercentral, där spekulationer om enskilda tillåts florera fritt med de konsekvenser detta kan få.

Till detta kommer att det under lång tid tilläts ligga ute rasistiska och andra synnerligen osmakliga kommentarer på facebooksidan. Det kan inte heller betraktas som en ansvarsfull hållning.