Taxpayer’s Charter ett alternativ för Sverige?

Jag har idag hållit ett anförande vid Rättssäkerhetsdagen den 8 november 2011 arrangerat av  Institutet för Skatter och Rättssäkerhet – Taxpayer’s Charter ett alternativ
för Sverige? Sannolikt finns flera goda skäl för att införa Taxpayer’s Charter i
Sverige. En  sådan skulle säkert kunna bidra till att å ena sidan hjälpa skattskyldiga att
fullgöra sina skyldigheter och å andra sidan förtydliga Skatteverkets uppgift
att verka för bättre rättssäkerhet och informera om de rättigheter som står de
skattskyldiga till buds. Jag tror dock att det i grunden är minst lika viktigt att
fokusera på att stärka rättssäkerheten generellt i skatteförfarandet som helhet.
Det  finns en hel del att säga därvidlag. Inte minst när det gäller den bristande
rättssäkerheten vid tredjemansrevisioner. Till detta kommer problemen med
dubbelbestraffning och den skattskyldiges begränsade  rätt till biträde av advokat.

Rättssäkerhet  innebär att individen åtnjuter skydd mot statens i och för sig legitima
maktutövning. Den offentliga makten ska utövas under lagarna.Samhället skall
vara så ordnat att medborgare och organisationer kan förutse de rättsliga
följderna av sina handlingar; förutsebarhet anses vara ett grundläggande
element i rättssäkerhetsbegreppet. Lagarna måste därför ha ett visst innehåll och en viss
utformning och måste tolkas och tillämpas enligt vissa allmänt accepterade
principer. Rätt och rättvisa måste gå hand i hand.

I den nyligen reviderade regeringsformen har införts en bestämmelse om rättvis rättegång inom skälig tid. Den saknar Europakonventionens begränsning till civila rättigheter och brottsanklagelse.  Detta innebär att t.ex. beskattningsfrågor och sociala förmåner kommer att  omfattas av det grundlagsfästa skyddet.  Förslaget ökar möjligheterna för enskilda att med åberopande av  grundlagen få sina rättigheter prövade. Detta förutsätter medverkan av advokater.

Skattesystemet och skatteprocessen är ett exempel där frågan  om den enskildes möjlighet att med framgång göra gällande sin rätt kan ifrågasättas. Komplicerade skatteregler, en svårbedömd rättstillämpning och avsaknad av balans mellan, å ena sidan Skatteverkets resurser och maktbefogenheter och, å andra sidan, den skattskyldiges möjligheter att få sin sak prövad på ett effektivt och rättssäkert sätt, bidrar till detta. Skatteverket fungerar ibland som förundersökningsledare, åklagare och domare i samma process. Att samma myndighet tillåts att besluta om revision, beviljande av anstånd med betalning av skatt, eftertaxering, drivande av skatteprocesser och initierandet av brottsutredningar får principiellt anses vara oförenligt med det rättsliga rollspel som garanterar en allsidig belysning av ärendet. Den goda förvaltningen kan härvidlag ifrågasättas.

Ingen ska, enligt legalitetsprincipen, kunna dömas utan stöd av lag. Skattereglernas generella utformning och ofta återkommande ändringar i kombination med ökad lagstiftningshastighet leder till att kravet på klar och tydlig lag inte alltid kan upprätthållas. Skatteverket, liksom dessvärre också förvaltningsdomstolarna, har genom tillämpning av den s.k. genomsynsprincipen även utvidgat sitt handlingsutrymme på ett ibland gåtfullt sätt.

Kravet på rimlig förutsägbarhet måste ofta anses åsidosatt på det skatterättsliga området. Detta leder till att den enskilde ofta gör rättsförluster genom att på grund av otydliga eller snåriga skatteregler helt enkelt gå vilse. Skatteprocessen har också kommit att få en struktur och inramning som uppfattas som främmande för det som brukar följa av kravet på ”equality of arms”. Skatteverket medges, med stöd av en mycket generös tolkning av vad som är själva saken, rätt att under processen ändra grunderna för sin talan på ett sätt som inte bara skiljer sig från civilprocessen, utan kan framstå som exotiskt även i ett förvaltningsprocessrättsligt perspektiv. Denna processuella egendomlighet, i kombination med risken att domstolen är utlämnad till Skatteverkets särskilda sakkunskap, inger starka betänkligheter särskilt om specialistkompetens på skatteområdet saknas inom domstolen. Detta förekommer tyvärr, inte alltför sällan, i de lägre instanserna. I skatteprocessen råder heller inte resursmässig partslikhet. Eftersom enskilda inte beviljas
rättshjälp eller tilldelas offentliga biträden är det endast ekonomiskt starka företag och välbärgade personer som har ekonomiska möjligheter att låta sig företrädas av ett juridiskt ombud.

Två områden är särskilt problematiska ur rättssäkerhetssynpunkt nämligen den generella tredjemansrevision och dubbelbestraffning och ersättning för den enskildes kostnader.

Skatteförfarandeutredningen har i sitt betänkande ansett att bestämmelserna om tredjemansrevision bör föras över till skatteförfarandelagen utan att de ändras i sak. Advokatsamfundet har i sitt remissyttrande kritiserat utredningens förslag. I sammanhanget bör också nämnas att Lagrådet i sitt yttrande den 21 juni 2011 är kritiskt till att denna fråga inte är föremål för behandling i lagrådsremissen Skatteförfarandet.

Lagrådet uttalade att ”Högst anmärkningsvärt är att remissen inte innehåller något förslag om hur man avser att komma till rätta med de allmänt kritiserade effekterna av tredjemansrevision och inte heller något ställningstagande i frågan om möjligheten att i ett visst fall ådöma både skattetillägg och straff.” Den senare frågan om dubbelbestraffning återkommer jag till.

Det är självklart positivt att regeringen vill utreda rättssäkerheten vid tredjemansrevision men medan vi väntar på att frågan ska utredas vidare ges Skatteverket en fortsatt möjlighet att självständigt samla in uppgifter som skall användas för kontroll av annan än den som revideras (tredje man), t.ex. för att granska uppgifter om enskilda som förvaras hos banker och Internetleverantörer. Det rör sig ofta om mycket stora mängder information. Ett exempel är den generella tredjemansrevision som Skatteverket initierade under sommaren 2006 för att utan att misstanke om brott förelåg granska ett stort antal advokaters, juristers och andra rådgivares klientmedelskonton hos SEB.

Den massinhämtning av information som Skatteverket tillåts ägna sig åt reser många frågor. I själva verket är generella tredjemansrevisioner att likna vid hemliga tvångsmedel och borde behandlas som sådana. Där omges besluten av en rad rättssäkerhetsåtgärder i form av offentliga ombud, krav på domstolsprövning och framförallt krav på skälig
misstanke om brott.

Frågan om det s.k. dubbelbestraffningsförbudet är, och har under en längre tid varit, föremål för intensiva diskussioner. Även om avgöranden från såväl dåvarande Regeringsrätten som Högsta domstolen de senaste åren fastslår att Sverige inte kränker dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll, artikel 4, genom sina dubbla förfaranden med skattetillägg och skattebrott, finns bl.a. både företrädare för akademin och ett flertal underinstanser med motsatt uppfattning. Nu har vi att avvakta framför allt vad Europadomstolen kommer fram till i denna fråga. Vid
Advokatdagarna, som arrangerades av Advokatsamfundet i mitten av oktober 2011,
uppgav den svenska domaren i Europadomstolen Elisabet Fura att man i Strasbourg
är medveten om önskemålet om ett avgörande från domstolen så snart som möjligt.

Jag vill också framhålla att det är viktigt att de personer  som tar uppdrag som ombud i skatteärenden kan räkna med att goda arbetsinsatser medför att de erhåller en rimlig ersättning. Den ordning som gäller för närvarande medför att erfarna och kvalificerade ombud endast åtar sig uppdrag där de kan räkna med att klienten kan betala fullt arvode oavsett vad domstolar eller Skatteverket beslutar. Det betyder att det endast är ekonomiskt starka klienter som i realiteten kan påräkna professionell hjälp. Jag anser vidare att den som vinner tvisten skall få full ersättning för sina kostnader i målet samt
att ersättning dessutom alltid borde utgå i ärenden där den enskilde behöver ett biträde för att kunna ta tillvara sin rätt.

Hela anförandet finns på Advokatsamfundets webbplats.