Vad vet EBM om advokatrollen?

Häromdagen företogs husrannsakan på en av Sveriges största advokatbyråer. EBM hade fått tillstånd av Solna tingsrätt att under fem timmar vidta husrannsakan för att utröna följande spörsmål.

  • Är avdelningen för Mergers & Aquisitions belägen på ett eller två våningsplan?
  • Kan de som arbetar på avdelningen röra sig fritt på det eller de våningsplan som avdelningen är belägen på?
  • Kan anställda som arbetar på andra avdelningar röra sig fritt på avdelningen?
  • Är dörrar till avdelningen låsta eller finns det någon form av inloggningskontroll vid inpassering till avdelningen?
  • Finns det anställda som sitter på avdelningen men som tillhör andra enheter?
  • Är avdelningen kameraövervakad under arbetstid, helger eller inte alls?
  • Ändras något av svaren på ovanstående frågor för det fall det är fråga om kvällstid eller helg?

Av beslutet framgår att inga handlingar fick tas i beslag och dokumentation fick heller inte ske av innehållet i det material som kunde påträffas. Mot denna bakgrund inställer sig frågan om behovet, effektiviteten och proportionaliteten i åtgärden.

Med reservation för att det råder förundersökningssekretess och allt material inte är tillgängligt vill jag starkt ifrågasätta om åtgärden var nödvändig, effektiv eller proportionerlig. Bevekelsegrunderna för EBMs framställan är höljt i dunkel men kräver sin förklaring. Detsamma gäller tingsrättens beslut. För att kunna medge husrannsakan i aktuellt ärende torde enligt gällande lagstiftning krävas att synnerliga skäl föreligger. Dessa skäl är i vart fall för mig likaså höljda i mörker.

Det ingrepp som husrannsakan på advokatbyrån innebär står enligt min mening inte i rimlig proportion till den information som skulle inhämtas. Den önskade informationen hade med fördel och mycket enklare kunnat erhållas genom att EBM kontaktade advokatbyrån och efterfrågade de aktuella uppgifterna. Den hade då kunnat lämnas utan risk för röjande av klienthemligheter. Risk för att skadliga åtgärder skulle kunna vidtas från advokatbyråns sida eller att uppgifterna skulle förvanskas är mot bakgrund av formuleringen av frågorna likaså helt utesluten. En annan fråga är om de efterfrågade uppgifterna överhuvudtaget är relevanta för utredningen om den misstänkte biträdande juristen gjort sig skyldig till insiderbrott. För det är väl inte så att EBM är ute på fisketur i största allmänhet för att få information om klienter eller annat av intresse?

Att vidta husrannsakan på advokatbyråer är något, som av hänsyn till klientintresset och advokaters tystnadsplikt, endast får ske under i lag särskilt angivna omständigheter. På samma sätt föreligger särskilda krav när det gäller att göra husrannsakan på en tidningsredaktion eller motsvarande, då i syftet att skydda källor. Det är en grundläggande princip i en rättstat.

Den aktuelle åklagaren i målet har dock färsk erfarenhet av att driva stora och uppmärksammade insidermål, om än inte med framgång. Det känns därför olustigt att EBM kallar advokater till polisförhör och börjar ringa till advokatbyråns klienter för att förmå dem att efterge advokaternas tystnadsplikt.

EBM har de tre senaste åren med efterföljande stor mediebevakning gjort husrannsakan, vid såvitt jag känner till, tre tillfällen på advokatbyråer. I det ena fallet gick ärendet ända upp till Högsta domstolen som i ett mycket läsvärt beslut från mars förra året hävde besluten.  Något åtal mot den advokaten har heller ännu inte skett. När det gäller det andra fallet har advokaten ifråga frikänts från misstankar om brott. Huruvida den nu häktade biträdande juristen är skyldig till insiderbrott har jag givetvis ingen aning om. Men vad jag befarar är, att såväl EBM som tingsrätten, svävar i okunnighet om vad advokatverksamhet innebär, samt det regelverk som gäller för advokater. I synnerhet advokaters tystnadsplikt. Det inger mycket starka betänkligheter.

Den omständigheten att jag är ledamot av EBMs insynsråd minskar inte den olust jag känner inför den kultur som förefaller ha utvecklats på vissa håll inom myndigheten.