Anmärkningsvärt dåliga rutiner på häktet

Advokater som är offentliga försvarare har påtalat att det föreligger en rad allvarliga missförhållanden på vissa häkten. Det förekommer inte sällan att försvararen inte kunnat besöka sina klienter eller att man på häktet har fått vänta orimligt länge på att få träffa klienterna. Väntetiden för besöken är ibland oacceptabelt långa och advokaterna får sitta instängda i rum under lång tid innan de bereds möjlighet att sammanträffa med sina klienter. Försvarare nekas även besök med sina klienter även om de i förväg har bokat besöket. Detta händer också då försvararen har ombesörjt att tolk ska delta under tjänstebesöket. På grund av den stora tidsutdräkten har försvarare till följd av andra tjänsteåligganden (domstolsförhandlingar m.m.), tvingats avbryta polisförhör som hålls på häktet. Vidare har försvarare vid flera tillfällen nekats besök hos klient inför nära förestående huvudförhandling med hänvisning till att besök inte bokats i förväg.

Härutöver har ett stort antal försvarare också uppgett att det inte ens fungerar med de telefonkontakter de har med häktet. Advokaterna blir inte återuppringda från häktet när de söker sina klienter.

Uppgifter förekommer även att intagna som tidigare suttit frihetsberövade med restriktioner inte informeras om när dessa hävs. Detta innebär att restriktioner därmed i realiteten kvarstår längre än vad som är beslutat.

Det ska enligt uppgift från advokater även råda problem när det gäller inlämning av kontanter och saker till de intagna. I något fall ska även delgivning av förundersökningsprotokoll ha omöjliggjorts i tid, eftersom den intagnes exemplar ska ha lagts i förrådet och en anhållan om att få ta del av denna var nödvändig från den intagne för att protokollet skulle lämnas ut.

Häktets rutiner vid besök, telefonkontakter och i flera andra avseenden innebär att varken de intagnas eller försvararnas lagstadgade rättigheter efterlevs. Detta är oacceptabelt.

En försvarare för den som är anhållen eller häktad får inte förvägras att sammanträffa med honom eller henne. Den som är offentlig försvarare har dessutom en ovillkorlig rätt att samtala i enrum med sin klient (21 kap. 9 § första stycket rättegångsbalken). Den ovillkorliga rätten att sammanträffa med en häktad klient är en hörnsten i brottmålsförfarandet och utgör den frihetsberövades kanske främsta privilegium. En advokat måste beredas möjlighet att sammanträffa med sin klient, och möjligheten får i vart fall inte begränsas till normal arbetstid. Försvararen är ju den ende som den häktade fritt har rätt att förmedla sig med, är det särskilt viktigt att det endast i undantagsfall bör komma i fråga att inte möjliggöra sammanträffanden när försvarare besöker häktet. Att det inte finns personal tillgänglig för att möjliggöra tjänstebesöket är inte ett godtagbart skäl för att neka en försvarare att sammanträffa med sin klient.