Om att stå upp för principer när det blåser

Stockholm Human Rights Award tilldelas i år Prins Zeid Ra’ad al- Hussein för hans mycket stora insatser för att främja internationell rättvisa och stärka respekten för mänskliga rättigheter. Han har under åren tagit strid mot sexuellt och könsrelaterade våld. Han har initierat och lett ett antal utredningar rörande misstänkta brott begångna av FNs fredsbevarande styrkor såsom våldtäkt, människohandel och illegal droghandel. Han har insisterat på nolltolerans för sådan brottslighet. Han var var en nyckelfigur i inrättandet av ICC domstolen. Härutöver har han bidragit till att dokumentera orsakerna till folkmordet i Srebrenica. Dessa är några av skälen för att tilldela prins Zeid priset.

Björn af Kleen skriver i dagens (14 nov) DN en nyhetskrönika med rubriken”Pris till FN-toppen visar Advokatsamfundets syn på principer”. Som jag förstår saken anser af Kleen att Advokatsamfundet inte förmår att ”hålla i principerna också när det blåser”. Bakgrunden till detta påstående uppges vara att prins Zeid skulle ha försökt tysta den svenske tjänstemannen Anders Kompass när denne till Franrike överlämnat en rapport om sexuella övergrepp mot barn i Centralafrika, vilka enligt af Kleen begåtts av franska soldater, som ingått i FNs fredsbevarande trupper.

Låt mig göra några nödvändiga tillrättalägganden i sak.

För det första. Rapporten om övergrepp handlade inte om FN-soldater, utan om Franska trupper, utan något FN-mandat. När övergreppen blev kända sammanställdes emellertid de skakande vittnesmålen av en FN-anställd i en rapport, som under sommaren överlämnades till MR-kontoret i Geneve. Dessförinnan informerades dock fransmännen om innehållet i anklagelserna av den FN-tjänsteman som författat rapporten.

För det andra. Prins Zeid tillträdde sin tjänst som FNs högkommissarie den 1 september 2014. Då hade Anders Kompass i sin egenskap av tjänsteman på MR-kontoret redan mottagit och vidarebefordrat den aktuella rapporten till Frankrike.

För det tredje. Frågan som uppkommit därefter handlar inte om huruvida det var rätt att överlämna uppgifterna om de vidriga övergreppen till fransmännen. Dessa hade ju redan muntligen framförts. Det handlar istället om tillvägagångssättet. Det sätt på vilket rapporten överlämnandes innebar att de barn mot vilka sexuella övergrepp begåtts, liksom de som avslöjat övergreppen, samt författaren av rapporten namngavs och därmed utsattes för livsfara. Detta var orsaken till att Kompass blev suspenderad med lön. Ett beslut som dock av formella skäl blev upphävt.

af Kleen avfärdar Högkommissariens kritik mot Kompass med att det eventuellt endast utgör ett brott mot protokollet och att överlämnandet av rapporten är att likställa med Snowdens avslöjanden. Nu handlar ju inte denna fråga om skyddet för s.k.  whistle-blowers, som avslöjar information om övergrepp eller andra allvarliga brister, som annars inte skulle kommit fram. Frågan är istället huruvida en anställd FN- tjänsteman brutit mot det interna regelverket, när det gäller att skydda brottsoffer och uppgiftslämnare.

Det pågår för närvarande en utredning som berör denna fråga. Den är tillkommen på initiativ av Högkommissarien själv, prins Zeid. Resultatet väntas komma inom kort. Jag menar, precis som af Kleen skriver, att det är en intern arbetsrättsligt fråga, som Sveriges advokatsamfund i dagsläget rimligen inte kan ha synpunkter på. Däremot är det givetvis av stort intresse att uppmärksamma vad som gäller för skyddet av brottsoffer och vittnen, hur medgivanden ska inhämtas och hur barn som brottsoffer ska behandlas. Förhoppningsvis kommer viss klarhet att uppnås i och med att utredningen presenteras.

Jag ifrågasätter vidare riktigheten av påståendet att Anders Kompass försatts med munkavle och är förhindrad att föra sin egen talan. Man ska inte tro på allt man hör. Det är en bra handlingsregel, också för en skicklig journalist. Björn af Kleen hänvisar bland annat till Inga-Britt Ahlenius och Pierre Schori. De uppges uppfatta det som stötande och groteskt att prins Zeid tilldelats årets pris. Inga-Britt Ahlenius skräder inte orden och menar enligt artikeln att Advokatsamfundets syn på visselblåsare är klandervärd och ynklig. Det är inte alldeles lätt att följa den tankegången. Särskilt inte i ljuset av vad Advokatsamfundet och jag själv, med kraft tidigare vid ett stort antal tillfällen, uttalat i dessa frågor, såväl i tidskriften Advokaten som på denna blogg.

”När det gäller våldtäkter på barnen finns inga interna ärenden” skriver af Kleen. Det är lätt att fångas av den retoriken. Men, den är rätt osmaklig i detta fall. Det saknas all grund för påståendet att FNs högkommissarie skulle vilja dölja brott begångna av franska soldater?

Advokatsamfundet har inga problem med att stå upp för grundläggande principer. Björn af Kleen är fel ute med sin kritik.

Publicerat i Uncategorized

Därför kan och ska Sverige inte stänga gränsen för flyktingar

Flyktingfrågan fortsätter med tilltagande styrka att sysselsätta politiker, media och allmänhet. Det är naturligt. Det kommer närmare 2 000 personer dagligen till vårt land. På senare tid är de flesta unga afghanska pojkar. Moderaterna lade i veckan fram ett förslag som i princip innebär att Sverige ska stänga sina gränser för alla asylsökande, med undantag för dem som kommer med flyg, d.v.s. den försvinnande lilla andel som utgörs av kvotflyktingar. Förslaget är olagligt, enligt min mening ogenomförbart och motverkar därtill sitt eget syfte. Skälen är följande.

Asylrätten som den ser ut idag tillkom som ett resultat av de gigantiska flyktingströmmar som följde efter andra världskriget. Detta mänskliga lidande skulle aldrig få upprepas igen. Asylrätten följer av flyktingkonventionen, EU-regler och nationell lagstiftning. Sverige kan inte ensidigt bryta mot flyktingkonventionen. Detta följer av utlänningslagen. Vi kan inte heller vägra att bevilja asyl till dem som omfattas av EU-rätten, s.k. alternativt skyddsbehövande. Även detta följer av utlänningslagen. De enda som genom Moderaternas förslag skulle kunna hindras att få uppehållstillstånd är den mycket lilla andel som beviljas uppehållstillstånd med stöd endast av svensk intern rätt. Det handlar då om människor som av humanitära skäl får stanna eller som är s.k. övriga skyddsbehövande. Dessa utgör sammantaget några hundratal personer årligen, från vilka därför kan bortses i detta sammanhang.

Det saknas således laglig möjlighet för Sverige att göra som det moderata förslaget anvisar. Sverige är inte bara förhindrat att avvisa dem som uppger sig vilja söka asyl, alldeles oavsett varifrån dessa kommer. Vi är därtill skyldiga att bevilja uppehållstillstånd till dem som är flyktingar och dem som är alternativt skyddsbehövande.

Det uppgivna syftet med det presenterade förslaget är att minska antalet asylsökande. Till stöd för att det inte finns några lagliga hinder för införande av ett asylstopp uppges felaktigt, att den s.k. Dublinförordningen skulle medge att Sverige stänger gränsen och hindrar asylsökande att komma hit. Detta är fel. Det är inte lagligen möjligt. Skälen härför är följande.

Dublinförordningen, som gäller i Sverige, reglerar bl.a. vilket land inom EU som har skyldighet att pröva en asylansökan. Det finns fyra grunder som konstituerar ett sådant ansvar. Dessa är: Om den asylsökande har familj i ett EU-land, om den asylsökande redan beviljats uppehållstillstånd eller visum i något EU-land, det första EU-land som den asylsökande kom till vid inresan i EU, alternativt om den asylsökande har uppehållit sig i ett EU-land efter inresan i EU längre tid än fem månader, samt det EU-land där den asylsökande lämnade in sin första asylansökan. Dessa är de grunder som konstituerar ansvar för ett EU-land att pröva en asylansökan. De är uttömmande. Det betyder att ett EU-land varigenom en asylsökande endast passerar, inte har något ansvar enligt Dublinförordningen. Sverige kan därför inte skicka tillbaka asylsökande som kommer från Danmark och Tyskland till dessa länder, bara för att de har passerat genom Danmark eller Tyskland. För att kunna skicka tillbaka dem krävs att någon av de redovisade fyra omständigheterna föreligger i något av länderna.

En annan sak är att Sverige tillfälligtvis kan införa gränskontroller. Men, så fort någon åberopar asylskäl ska en prövning äga rum i syfte att fastställa vilket land som har skyldighet att pröva asylansökan enligt de fyra kriterierna. Därefter kan Sverige överföra den asylsökande till detta land. Om det inte kan fastställas att något annat land, åligger det Sverige att pröva asylansökan.  Alla EU-länder är dock oförhindrade att pröva en asylansökan, även om de inte har någon skyldighet enligt de ovan redovisade ansvarsgrunderna.

Tyskland beslöt t.ex. i augusti att upphöra med att skicka tillbaka asylsökande från Syrien till inreselandet. Att Tyskland nu diskuterar att skicka tillbaka flyktingar från Syrien till inreselandet i EU torde överensstämma med Dublinförordningens bestämmelser, till skillnad för vad som är fallet med det moderata förslaget.

Det är svårt att förstå hur det är tänkt att det aktuella förslaget praktiskt ska genomföras. Hur ska resurserna från polis t.ex. kunna räcka för att dels uppfylla vanliga polisuppgifter, dels kontrollera våra gränser.

Till detta kommer att om alla som ankommer till Sverige registreras och begär asyl, kommer dagligen ytterligare ett hundratal flyktingar, som idag reser vidare till Norge och Finland, att stanna kvar i Sverige. Den grundläggande principen enligt Dublinförordningen är nämligen att en asylsökande har rätt att få sin sak prövad i endast ett EU-land. Detta riskerar således att, i motsats till det uppgivna syftet med det moderata förslaget, leda till att ett ökat antal flyktingar stannar i Sverige.

Vill man ändra dagens system krävs att EU gemensamt, antingen inom ramen för Dublinförordningen, eller med ändring av denna, fastställer hur den interna flyktingfördelningen inom EU och gränskontroller inom Schengen ska gå till. Det duger inte att Sverige eller andra länder trycker ner alla flyktingar till Italien och Grekland, som i de flesta fall är första mottagandeland. När det gäller Sverige har vi till följd av en dom ifrån Europadomstolen, i likhet med flera länder,  beslutat att inte skicka tillbaka flyktingar till Grekland.

Det är i tider av oro som lagstiftningen har sin största betydelse. Det är då de mänskliga rättigheterna löper störst risk att åsidosättas. Den demokratiska rättsstatens centrala uppgift är att skydda mänskliga rättigheter som dessa kommer till uttryck i lagar och konventioner. Sverige bör i det sammanhanget föregå med gott exempel och inte riskera att bli fällt i EU-domstolen eller Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Publicerat i Uncategorized | 6 kommentarer

FN – Den nödvändiga gemenskapen

För en månad sedan antog FN Agenda 2030 som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa ska ersätta de tidigare millenniemålen. Agendan är en ambitiös plan för att skapa en hållbar, jämställd och säker värld utan fattigdom. De uppställda målen definierar vad som krävs för att uppnå detta. Vad som återstår är det mycket svåra och målmedvetna arbetet med att uppfylla dem. För att uppnå målen måste därför alla medverka. Regeringar har givetvis ett särskilt ansvar. Men civilsamhället måste och kan bidraga. Företag och enskilda har alla en moralisk plikt att medverka om målen ska kunna uppfyllas. Det är en förutsättning för att lyckas.

Målen innefattar en rad åtaganden. Fattigdomen ska utrotas och god hälsa för alla ska säkerställas. Alla barn ska få gå i skolan. Jämställdhet för kvinnor ska uppnås. Tillgången till rent vatten och energi ska garanteras. Ekonomisk tillväxt och arbete för alla ska främjas. Infrastruktur, industrialisering och innovation ska prioriteras. Den bristande jämlikheten inom och mellan länder ska minskas. Städer och samhällen ska göras trygga och hållbara. Hållbara konsumtions – och produktionsmönster ska säkerställas. Klimatförändringarna ska bekämpas. Haven ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Ekosystem, skogar och den biologiska mångfalden ska skyddas samt ökenspridning och markförstöring stoppas. Fred, rättvisa och ansvarstagande institutioner ska upprättas. För att uppnå dessa mål ska medlen för genomförandet av en hållbar utveckling stärkas och det globala partnerskapet vitaliseras.

Dessa mål kan synas högt ställda i ljuset av att 43 procent av världens fattigast människor bor i svaga stater som inte kännetecknas av demokrati eller välfärd. 2030 räknar man med att denna andel ska ha ökat till två tredjedelar. Ett av många tragiska exempel är Syrien som var på god väg att uppfylla flera av millenniemålen. Efter att kriget utbrutit lever enligt FN mer än hälften av Syriens befolkning i extrem fattigdom. Över hälften av befolkningen är arbetslös. Över hälften av barnen har slutat skolan. Nästan hälften av alla sjukhus är förstörda. Nittio procent av landets industrianläggningar har stängts.

Kostnaderna för att uppnå de i Agenda 2030 uppställda målen beräknas komma uppgå till 4000 miljarder dollar per år. Det motsvarar 30 gånger världens samlade bistånd. Finansieringen är tänkt att i första hand komma via skatter, investeringar och bistånd. Biståndet är en liten del. Vad som på sikt krävs är en effektiv skattefinansiering, investeringar och uppbyggnad av lokal infrastruktur.

Ett av de allvarligaste hindren mot en hållbar utveckling är skatteflykt och korruption. De fattigaste får betala ett mycket högt pris. De undanhålls utbildning, hälsa, bostad och en värdig levnadsstandard. Detta är oacceptabelt. Den senaste FIFA skandalen visar också hur mutor synbarligen obehindrat kan överföras i det finansiella systemet. OECDs slutliga förslag för reformering av det internationella skattesystemet är därför i detta perspektiv välkommet. Att det finansiella systemet tillåter människor och företag att bilda hundratals bolag runt om för att dölja sin identitet är egenartat.

FN brukar kritiseras, ibland med rätta. Säkerhetsrådet har vid upprepade tillfällen misslyckats med sitt uppdrag att skapa fred och säkerhet. I Syrien konflikten är detta uppenbart. Men det är inte FNs fel. Det är Kina och Ryssland som missbrukar sin vetorätt för egna politiska syften. Exemplen är dessvärre fler. Vetorätten har även missbrukats av andra medlemmar av säkerhetsrådet. Legitimiteten för de fem permanenta ländernas användande av vetorätten är för länge sedan överspelad. Arbete pågår i syfte att reformera regelverket. Ett arbete som inte är lätt. Men detta oaktat, är FN den enda plattform som finns för att samla världens länder. De som ifrågasätter FNs roll måste betänka att FN skulle aldrig kunna bildas idag. Även om det finns tillkortakommanden och till och med allvarliga brister i systemet är detta inte skäl att undergräva legitimiteten för FN som organisation. Betänk alternativen. Vi bör istället verka för att eventuella brister rättas till och att nödvändiga förbättringar genomförs. Den tilltagande kritiken mot FN utgör i sig ett hot mot organisationen, som är större än de brister som förekommer. När västländer drar in bistånd till FN för att de kritiseras för brott mot mänskliga rättigheter är det ännu allvarligare. Därför är jag fullt övertygad om att vi med kraft ska värna FNs auktoritet.

Publicerat i Uncategorized

Trettio miljoner barn på flykt söker en framtid

I världen pågår den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Sextio miljoner människor är på flykt. Hälften av dessa är barn. Av alla världens flyktingar sökte 650 000 skydd hos de femhundramiljoner människorna i Europa. Av dessa kom 81 000 till Sverige, varav 32 000 fick uppehållstillstånd här.

Dessa barn och deras föräldrar är berättigade till vårt skydd. Och detta alldeles oavsett om det skulle kräva inskränkningar i vår välfärd. Vår skyddsplikt följer av åtaganden som vi har iklätt oss i avtal med andra länder. Men, vår skyldighet att hjälpa följer framförallt av en humanistisk människosyn. En sådan bygger på att man ger skydd åt medmänniskor som är i behov av hjälp och skydd. Särskilt stark är vår moraliska plikt mot de svaga och värnlösa. Sverige beviljade förra året asyl åt motsvarande tre flyktingar per tusen invånare. Det har vi råd med.

Inom flera länder i Europa pågår på en rad olika områden en djupt illavarslande utveckling. Rättssäkerheten är satt på undantag och mänskliga rättigheter åsidosätts. Asylsökande frihetsberövas. . Antisemitismen, liksom förtrycket av romer, tar sig förfärande uttryck. Och, inom EU höjs röster för införande av visumtvång för enskilda befolkningsgrupper. I Ungern uppförs en flera meter hög rakbladskantad taggtrådsmur för att hindra flyktingar att ta sig in i landet. Flyktingar med sina barn möts av tårgas. Traditionerna från pilkorsarnas tid tycks dessvärre ännu levande i Ungern. Historien borde ha lett dem till andra slutsatser vad gäller behandlingen av dagens utsatta grupper. Att tvinga lidande och utsatta människor – män, kvinnor och barn – på långa fotvandringar borde inte vara möjligt i dagens Europa. Allra minst i länder som tillhör Europiska Unionen. Skammen drabbar oss alla.

Men, det är, som flera påpekat den sista tiden, däribland Hans Rosling, oerhört cyniskt att inte se till att det finns lagliga möjligheter att ta sig till Europa och Sverige för att söka asyl. Smugglarna gynnas av våra visumtvång och en rättsosäker ordning där transportörerna ålagts ett ansvar långt utöver vad de förmår. En sådan ordning är om än inte från det yttre lika brutal ordning som uppförande av taggtrådsstängsel. Men, konsekvenserna är desamma.

Främlingshat och extremism är symtom på ett samhälle i kris. När det högerextrema partiet Gyllende Gryning tillskansade sig ett inte oansenligt antal platser i Greklands parlament för några år sedan och när det högerpopulistiska partiet Jobbik i Ungern vann stora framgångar bl.a. genom att förslå registrering av alla judar inställde sig frågan vart är vi egentligen är på väg. Skall det som alla de flesta trodde var en absurd omöjlighet åter bli verklighet i Europa? Högerpopulistiska och främlingsfientliga partier vinner stora framgångar i snart alla Europeiska länder. Så även i Sverige. Järnrörsmännen kastar sin skugga över vår samtid.

Människor blir upprörda om de utpekas som främlingsfientliga därför att de vill begränsa flyktingmottagandet och invandringen. De känner sig oftast kränkta. De brukar hänvisa till den uppgivna bristande integrationen. Innan vi löst integrationsproblemen, måste man, brukar det hävdas, begränsa volymerna. Människor ses inte som individer i behov av skydd, utan som en enhet i en mängd som, menar man, blivit alltför stor. Det är enligt min mening nästan lika illa som att vara uttalat främlingsfientlig: Ty integrationsargumentet leder i verkligheten till samma resultat, nämligen att flyktingar inte får det skydd de är berättigade till.

Den fokusförskjutning som under sommaren ägde rum i media och i det politiska samtalet, från hur vi på bästa sätt ska göra för att kunna hjälpa dem som flyr med risk för sina och sina barns liv, till hur vi ska förhindra att så många kommer hit var djupt obehaglig.

Mycket av denna åsiktsförskjutning har nog med den ekonomiska krisen att göra. Den påverkar samhälleliga grundvärderingar. Så var det på trettio-talet och så är det idag. Men flyktingfientligheten i delar av Europa utgör inte bara ett hot mot rättssamhället, utan på sikt också mot EU som union. Hela idén med EU är ju att den vilar på en gemensam historia med gemensamma värderingar, inspirerade av franska revolutionens ideal; frihet, jämlikhet och broderskap. Det var dessa värderingar som ursprungligen ledde till att suveräna stater frivilligt gav upp sin suveränitet för den goda saken och att Kol och Stålunionen skapades. För freden. Alla skulle vara jämlikar. Och människorna skulle leva i samhällen uppburna av humanitetens grundprinciper, däribland skyddet för människor på flykt från krig och utsatthet.

Den ekonomiska krisen och den tilltagande flyktingsituationen har vänt upp och ner på hela grundtanken med EU. Eurozonen har blivit en hierarkisk organisation som präglas av allt annan än frivillig sammanhållning. EU har kommit att präglas av ökande motsättningar mellan grupper och mellan länder. Det handlar bl.a. om låntagare mot långivare, och om flyktingmottagande länder mot länder som stänger sina gränser för skyddsbehövande flyktingar.

I kölvattnet av den ekonomiska kris med nedskärningar och obefintlig eller negativ tillväxt, med upp till 25 procents arbetslöshet och stora ekonomiska lidanden i kombination med stora flyktingskaror, skapas en grogrund för missnöje,antiislamism , antisemitism, hat, främlingsfientlighet och annan extremism. Den politiska radikaliseringen är tydlig. Det behöver inte påpekas att denna utveckling är mycket farlig. Den motverkar hela grundtanken med EU som en sammanslutning för solidaritet och samarbete. Den hotar EU som koncept och den hotar det demokratiska rättssamhället. Man kan med behållning läsa George Orwells i hans debutroman ”Nere för räkning i Paris och London” som kom ut under den djupa depressionen 1933. Den åskådliggör på ett mycket trovärdigt sätt konsekvenserna av djup fattigdom. Som Per T Ohlsson skrev i en utmärkt ledare i Sydsvenskan för några år sedan; Människor utan framtid har inget intresse av reformer för framtiden.

Nu är det ju inte så att Europas medborgare riskerar djup fattigdom till följd av asylinvandring. Det är förmodligen tvärtom. Utan dessa handlingskraftiga och modiga människor kommer Europa att få mycket svårt att behålla sin jämförelsevis höga välfärd.

Jag beundrar personligen Angela Merkel för hennes mod, integritet
och klokskap i dessa frågor. Kanske är det minnena från hennes barndom i krigets Tyskland och erfarenheterna från ett delat land som gör att hon och Tyskland tar ett stort ansvar för många av de flyende barnen med sina föräldrar.
Det gör Sverige också. Det tycker jag att vi ska fortsätta med. Men vi ska även göra det med engagemang och stolthet. De utsatta och förföljda ska känna sig välkomna. Flyktingbarnen och deras föräldrar är allas vårt ansvar. De är också en viktig del av vår framtid.

Publicerat i Uncategorized

Om ”ansvarslöshet och oanständighet” i debatten

Smålandspostens ledare den 31 juli bär rubriken ”Anne Ramberg har fel”. I texten görs felaktigt gällande att jag jämför finlandsfrivilliga med jihadister och att jag därmed gör mig skyldig till en grav förvanskning av historien. Renate Larsson twittrar samma dag: ”Advokatsamfundets GS sprider myter att finlandsfrivilliga har likheter med jihadister. Ansvarslöst och oanständigt.”

Dessa påståenden är helt grundlösa och befängda. Om det beror på att författaren inte förstått vad jag skrivit i ämnet eller om hon medvetet misstolkar innehållet i mina blogginlägg vet jag inte. Förklaringen är ointressant, men skrivsättet inte desto mindre missvisande.

Jag har givetvis aldrig likställt de tiotusen svenskar som mycket berömvärt stred för Finlands sak med de jihadister som reser till Syrien för att delta i ISIS terrorverksamhet. Vad jag har pekat på är den svårighet som lagstiftaren står inför när man ska kriminalisera deltagande i terrororganisationers väpnade konflikter utomlands, en utmaning som tydligt framgår inte minst av regeringens tilläggsdirektiv till den utredning som har att analysera om en utvidgad kriminalisering krävs eller ej.

Sverige har nämligen redan idag goda möjligheter att lagföra personer som deltar i väpnade konflikter utomlands för brott som dessa begår. Detta följer av lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, samt lagen om straff för terroristbrott. Den stora utmaningen är att skapa en effektiv lagstiftning med upprätthållande av rättsstatens grundläggande krav som inte träffar de goda krafterna som vi vill värna. Att som Smålandstidningens ledare uttryckligen gör, dessutom anklaga Advokatsamfundet och mig för att vilja ursäkta folkmord och våldtäkt, är både ansvarslöst och oanständigt.

Som framgår av mina blogginlägg är min poäng den motsatta. Nämligen att vi inte ska riskera att kriminalisera de goda krafterna i samhället, till vilka de som åkte till Finland hörde. Renate Larssen har förmodligen tyvärr inte förstått den poängen. Det vore dock hederligt om ledarsidan på Smålandstidningen iakttog saklighet när den redovisar vad andra sagt i en svår och angelägen rättsstatsfrga.

Ovanstående svar är enligt uppgift intaget i dagens papperstidning. Jag har dock inte kunnat återfinna det i nätupplagan och heller inte fått något svar varför. Vilket möjligen kan förvåna! Eftersom Renate Larssen aktivt fört debatten på nätet  publicerar jag därför denna text också på denna blogg.

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Om öppna dörrar och snubbel i portgången

I sin iver att försvara sina tidigare intagna ståndpunkter i viktiga rättssäkerhetsfrågor har Ivar Arpi nu författat ännu en ledare i ämnet. Den är rätt lång. Jag motstår frestelsen att bemöta Arpis alla skevvända insinuationer och fattar mig därför kort och  hänvisar till mina tidigare inlägg.
Låt mig först konstatera att Arpi i stor utsträckning slår in öppna dörrar. Men likväl lyckas han snubbla på tröskeln. Arpi och jag är helt ense om att det i världen finns mycken ondska värd att bekämpa. Det kan handla om oacceptabel förföljelse av judar, om ISIS eller om annat.

Man kan välja att straffbelägga beteenden som man anser vara icke godtagbara. Men när man överväger detta bör man förstås beakta några viktiga saker. Behövs ny lagstiftning eller räcker den vi har? Om inte: Hur bör brottsrekvisiten utformas för att vara tillräckligt precisa och bevisbara? Om man sedan tycker att vi behöver ny lagstiftning och att denna kan ges en godtagbar utformning återstår att införa ny lagstiftning.

Men- och här kommer vi till det som Arpi inte riktigt tycks förstå – de brottsrekvisit som lagstiftaren angivit måste i det enskilda ärendet bevisas av åklagare inför en domstol. Och här är utrymmet för ”flexibilitet” mycket begränsat. För varje rekvisit krävs bevisning bortom rimligt tvivel. Det är när vi börjar tumma på beviskraven som de verkligt allvarliga problemen uppkommer från ett rättsstatligt perspektiv. De krafter vi vill bekämpa är vanligen inte så noga med sådana petitesser. Men det måste man i en rättsstat vara. Utrymmet för genvägar är litet.

När det gäller jämförelser med utländska rättsfall finns mycket att anföra. Inte minst att många av de exempel Arpi anför skulle också redan idag fällas i svensk domstol med gällande lagstiftning.
Så Ivar Arpi: Problemet med barnet och badvattnet drabbar oss ofrånkomligen med de raska initiativ som du – delvis med billiga retoriska grepp – propagerar för i din iver att framstå som kraftfull. Rättssamhället kräver mer än så. Det är detta som jag försökt att förmedla – hittills tydligtvis utan större framgång.

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Ledarskribenten Arpi på villovägar

Ivar Arpi har på en punkt helt rätt i sin ledare i dagens SvD: ”Det är för jobbigt att kriga mot terrorism”. När man som Arpi kastar sig in i en svår jurdisk-teknisk diskussion om straffbarhet och lagföring av allvarliga brott är det alldeles nödvändigt att man klarat ut en del grundläggande begrepp. En fråga gäller vilka handlingar vi skall anse såsom brottsliga och hur vi bestämmer brottsrekvisiten. En annan fråga är vilka krav vi skall ställa för att en domstol skall kunna anse det styrkt att de uppställda rekvisiten föreligger för att en viss tilltalad person skall kunna dömas för brottet. I Sverige gäller att brottsligheten skall vara styrkt bortom allt rimligt tvivel. Kan det allmänna inte bevisa att personen begått brottet (genom att alla de enskilda brottsrekvisiten är styrkta) skall åtal inte väckas, alternativt frikännande ske. Intill dess den misstänkte är dömd skall han betraktas som oskyldig. Det är när man börjar tumma på dessa principer som avgrunder öppnas. Detta, principiellt enkla, tycks Arpi inte riktigt ha greppat.

Terroristlagstiftning är komplicerad. De frågor lagstiftaren och rättstillämparen har att överväga är många. Vad är terrorism? Hur definieras en terrorist? Vad skiljer en frihetskämpe (som vi gillar) från en terrorist (som vi inte gillar)? Vad skiljer en beväpnad krigare från en terrorist? Terrorbrott kan, enligt gällande svensk rätt vara allt från en enkel skadegörelse till ett massmord. Avgörande för brottsrubriceringen är det politiska syftet. Ska det vara brottsligt att åka och strida för ISIS men inte för kurdernas eller för Ukrainas sak? Och hur skulle vi betrakta de svenskar som under det senaste världskriget åkte till Finland för att slåss mot ryssen eller till Spanien under inbördeskriget där? Och nog måste de som under apartheidtiden stödde ANC i Sydafrika med detta synsätt kunna betraktas som straffbara terroristsupporters? Som vanligt jäklas verkligheten, juridiken och grundläggande principer med den som vill åstadkomma raska förändringar i brottsbekämpningen.

Såvitt jag förstår är Arpis lösning på problemet, att angripa terrorismen och lagföra terrorister, genom att utvidga det straffbara området. Han vill att det skall räcka med att man har samröre med en viss organisation. Javisst, så kan man göra. Men åtskilliga problem uppkommer. Vad innebär det att ”tillhöra” eller ”stödja” en viss organisation? Vilka organisationer gäller saken och när uppkommer en sådan organisation? Räcker det med att uttrycka åsikter till stöd för en viss ideologi? Hur skall stödjandet komma till stånd för att vara straffbart? Genom att aktivt kriga, genom att sälja vapen, genom att i ord eller tanke stödja organisationen? Mycket av det Arpi vill åt är redan straffbart. Men det krävs som sagt också bevis. Arpi tycks inte inse att även vid en utökad straffbarhet och vid terrorbrott måste brottsrekvisiten styrkas i en rättvis rättegång, inför laga domstol. En utvidgning av det straffbara området måste för att vara effektiv innebära att straffskärpningen också kan tillämpas. Annars är det just bara populism.

Man kan som Arpi, tydligt omedveten om de svåra juridisk-tekniska problemen, ropa på lagändringar. Men när man gör det har man ett ansvar, i varje fall om man är ledarskribent på en stor och ansedd dagstidning, Det ansvaret tar man bl.a genom att med viss ödmjukhet inför den svåra uppgiften avstå från att med lätt demagogisk stil kräva lagändring utan att fundera på hur kraven förhåller sig till grundläggande rättsprinciper. När Arpi hävdar att det där med rättssäkerhet inte är hugget i sten är han ute på farligare villovägar än han tycks förstå.

Jo, Arpi har rätt i att jag inte presenterat några enkla lösningar på hur vi skall kunna åstadkomma regelförändringar i straffskärpande riktning. Det beror bl.a. på att jag har respekt för det arbete som f.n. pågår i dessa frågor. Regeringen tillsatte i december förra året, som Arpi väl vet, en utredning som har till uppgift att analysera behovet av lagändringar för att Sverige ska leva upp till de krav på straffrättslig reglering för att förhindra och bekämpa terrorism som följer av Säkerhetsrådets resolution 2178(2014). I uppdraget ingår bland annat att analysera behovet av ytterligare kriminalisering och att överväga om behov föreligger av att ändra straffbestämmelsen om olovlig värvning. I den utredningen är Advokatsamfundet representerat. Utredningen ska enligt direktiven noga beakta skyddet för grundläggande fri – och rättigheter, bl.a. rätten till rörelsefrihet och föreningsfrihet. De bedömningar som utredningen gör ska vara förenliga med regeringsformen, Europakonventionen och Sveriges folkrättsliga förpliktelser i övrigt. Jag finner det för min del lämpligt att genom Advokatsamfundets representant i utredningen framlägga förslag till lösningar av enskilda frågor och att i övrigt avvakta vad utredningen kommer fram till. Raskt tillyxade amatörlösningar är jag starkt orolig över.

Låt mig dock ansluta till direktiven till utredningen. Stater har en skyldighet att skydda sin befolkning från terrorism. Men de åtgärder som vidtas för att uppnå detta måste ligga inom ramen för vad som följer av internationella mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt och internationell flyktinglagstiftning. Säkerhetsrådets resolution från förra året, som ålägger alla medlemsländer långtgående skyldigheter att lagstifta, har kritiserats från många håll. Den är till sitt innehåll och utformning problematisk. Men Sverige är folkrättsligt förpliktat att implementera dess bestämmelser. Dessa, i likhet med Arpis breda penseldrag, innebär att vi riskerar att kriminalisera saker som vi kanske inte alls vill förbjuda. De enkla lösningarna innebär nämligen även risk för missbruk. Exempel på det senare är när Syrien med stöd av detta synsätt vägrar att släppa in humanitär hjälp. För MR grupper innebär detta att mycket av vad de gör kriminaliseras. Till detta kommer att beväpnade grupper som betecknas som terrorister ofta också är parter i en väpnad konflikt och därför kan åtalas för krigsbrott. Att åtala under nationell terroristlagstiftning i dessa fall riskerar därför att brott mot internationell humanitär rätt inte beaktas. En oönskad konflikt mellan att tillgodose nationell säkerhet i förhållande till krigsbrott uppkommer.

Att kriminalisera resor till Syrien och ISIS men tillåta deltagande i kampen för Ukrainas frihetsrörelse, sida vid sida med nazister, är en utmaning. De påföljder som diskuteras innefattande återkallande av medborgarskap reser från rättsliga utgångspunkter svåra hinder. Skall vi även framgent efterleva de krav som följer av de MR-normer vi har att iaktta (och det vill väl även Arpi, eller …?) måste vi förhålla oss till en rad viktiga principer. Hit hör, som också framgår av regeringens tilläggsdirektiv till utredningen, förbudet mot godtyckligt återtagande av nationalitet, skyddet för statslösa personer, förbudet mot återsändande, rätten till familj och privatliv, rätten att återvända till sitt land, liksom friheten att resa och fritt röra sig inom sitt territorium.

En utökad kriminalisering måste också ses i ljuset av förutsättningarna för att den blir proportionell. I det senare ligger bl.a. att lagstiftningsåtgärden betingas av ett reellt behov, att den blir effektiv och ändamålsenlig samt att ingreppet inte går längre än vad behov, ändamålsenlighet och effektivitet kräver. En analys skulle nog ge vid handen att ett i detta fall behov kan anses föreligga. Huruvida kriminalisering på detta område skulle bli effektiv är dock inte lika självklart. Idag har SÄPO t.ex. relativt god kontroll på vilka som åker till Syrien och vilka som återvänder. Mycket tack vare FRA:s signalspaning. Om kriminalisering införs är FRA, i vart fall enligt nuvarande lagstiftning , förhindrat att signalspana på misstänkta brottslingar som är föremål för förundersökning. Om resandet skulle kriminaliseras är risken även stor att SÄPO går miste om alla de kontakter från anhöriga som kontaktar myndigheten med begäran om hjälp att förhindra att deras son eller dotter ansluter sig till ISIS. Om en kriminalisering införs finns skäl att anta att dessa samtal skulle bli färre.

Jag har under flera år ingått i SÄPO-chefens referensgrupp. Det har givit mig viss kunskap och stor respekt för SÄPOS viktiga och svåra uppdrag. Återhållsamhet och försiktighet är dock nödvändiga ledstjärnor när man ska lagstifta på terrorområdet. Vi bör värna om grundläggande rättigheter som en del av säkerhetspolitiken. Brist på förtroende för myndigheter, institutioner och staten växer bland minoriteter. Vad den typen av utanförskap kan leda till har världen i rikt mått fått uppleva. Risken är betydande att ny antiterrorlagstiftning a l`Arpi blir ineffektiv, diskriminerande mot vissa grupper och att den inte blir proportionelig. Att den åsidosätter rättsprinciper som vi absolut inte vill tumma på. Moderation och eftertanke bör leda oss. Populistiskt betingad ”quick fix” är inte modellen. Låt oss därför avvakta den utredning som om ett år ska presentera förslag på lagstiftning. Rättsstatens fernissa är som vanligt tunn och ibland sprucken. Men den får inte tillåtas att krackelera ytterligare.

”Islamiska statens” inflytande ökar. Det finns idag cirka trettio fundamentalistiska grupper särskilt i Nord och Västafrika, som uppger sig vara allierade med ISIS. Den arabiska våren har ersatts av vinter. I konfliktområden och stater med bristande demokrati, svaga institutioner och otillräcklig lagstiftning sprids ISIS budskap. Budskapet tycks på sina håll få starkt fotfäste. Terrororganisationen, som vill återupprätta ett kalifat inte bara i Mellan Östern utan även i Afrika, marknadsför sig bland annat under titeln ”Sharia Will Rule Africa” i en under våren utgiven rekryteringstidning. Problemen är för närvarande särskilt stora i Libyen, som efter Kadaffis fall, i princip saknar styre och idag måste betecknas som ett laglöst land. Enligt uppskattningar väntar omkring en miljon människor vid Libyens kust på att bli transporterade över Medelhavet till Italien. Detta är en näst intill ofattbar siffra. Det är självklart att det bland dessa kan förekomma brottslingar och terrorister. Bara under 2014 kom cirka 218 000 flyktingar över Medelhavet, varav flera sökte sig vidare till Sverige.

Flyktingströmmarna till EU är ett gemensamt ansvar för unionens medlemsländer. För att komma in i Schengen råder som bekant visumtvång. Detta omfattar alla de länder människor idag flyr ifrån; Syrien, Libyen, Eritrea, Jordanien m.fl. Det saknas således lagliga vägar för att ta sig till EU och Sverige. De är stängda för alla dem som lämnat krig och förföljelse för att söka skydd. Dessa människor är istället utlämnade till människosmugglare, som tar ca 7000 USD för en farofylld resa över Medelhavet. Hur EU ska förhålla sig till denna verklighet är en i många hänseenden långt större utmaning än lagstiftning mot terrorresor. När ISIS blir ett argument i invandrings – och asyldebatten uppkommer flera allvarliga problem. För övrigt är rättssäkerheten inte en partipolitisk höger – vänster fråga som Arpi och en del av hans beundrare försöker få det till.

Till fördjupning av den allmänna probleminsikten och riskerna med den av Arpi förespråkade relativiseringen av rättssäkerheten vill jag föreslå Arpi och hans följare att läsa ”Guantanamo en dagbok”. Det är en självbiografi som handlar om Slahi. Han greps när han var 20 år. Idag är han 34. Han har suttit närmare 14 år i Guantanamo. Han har torterats, utsatts för sexuella övergrepp och utpressats genom hot att hans mor skulle arresteras. 2007 fastslog den amerikanska säkerhetstjänsten att Slahi inte kunde kopplas till någon terrorism. Han har aldrig anklagats för något brott. Inte ens USA:s regering hävdar att han varit inblandad i attentat eller planering av sådana. Och trots att amerikanska domstolar redan 2009 fastslog att han skulle försättas på fri fot är han fortfarande kvar. Är det månne den typen av rättssäkerhetsom Arpi förespråkar? Gud bevare oss!
.

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer