Barnkonventionen – en nödvändig utmaning

Den rättsliga ställningen för barn behöver stärkas i Sverige. Barn är utsatta, på ett helt annat sätt än vuxna. En inkorporering av Barnkonventionen är det bästa, snabbaste och mest effektiva sättet att säkerställa de fri- och rättigheter som stadgas för barn i Barnkonventionen. En inkorporering av barnkonventionen innebär att barns rättigheter får en mer framskjuten plats och på ett tydligare sätt än idag kan tillämpas i de situationer där barnets rättigheter åsidosätts i annan lagstiftning. Barn ses trots lagar och konventioner  i huvudsak som objekt istället för rättighetsinnehavare. Eftersom barnkonventionen blir direkt tillämplig innebär det en klar förstärkning av barnrättsperspektivet. Det blir ett ökat fokus på barnets bästa som mål och metod. Barnets bästa är nämligen såväl en materiell rättighet som en rättslig rättslig tolkningsprincip.

Även om FN:s Barnrättskommitté, liksom UNICEF och Advokatsamfundet, förordar inkorporering som det bästa sättet att uppfylla de krav som barnkonventionen ställer på konventiponsstaterna, finns det problem med en inkorporering av en internationell konvention när det gäller  tillämpning. Det är därför viktigt med en proportionalitetsprövning vid bedömning av de rättigheter som barnkonventionen stipulerar i förhållande till annan lagstiftning som aktualiseras i enskilda mål och ärenden. Det finns också behov av kompletterande analys i ett antal frågor däribland barnkonventionens förhållande till EU-rätten.

Sverige har varit folkrättsligt bundet av Barnkonventionen sedan vi ratificerade konventionen år 1990. Vi har därigenom åtagit oss att garantera dessa rättigheter. Domstolar och andra myndigheter är således redan idag skyldiga att så långt som möjligt tolka nationella rättsregler i enlighet med konventionen och principen om ”barnets bästa”. Det innebär också ett förbud att stifta lagar som är konventionsstridiga. Något som den svenska regeringen och riksdagen enligt min mening valt att bryta mot bland annat genom antagandet av den tillfälliga utlänningslagen.

Alternativet till en inkorporering skulle vara att i enlighet med gällande praxis (Europakonventionen undantagen) transformera relevanta konventionsartiklar till relevant befintlig eller ny lagstiftning. En inkorpororering av Barnkonventionen utesluter dock inte transformering av relevanta artiklar. Tvärtom, kommer det vara nödvändigt för att öka förutsebarheten och underlätta för myndigheters, men även domstolars rättstillämpning. Domstolarna är dock numera jämförelsevis vana att pröva övergripande normer. Den stora utmaningen ligger istället ute i kommuner och landsting, samt hos myndigheterna. Därför kommer det att krävas ett betydande kunskapslyft innefattande stora utbildningsinsatser. Detta ansvar åvilar inte bara stat och kommun.

Advokatsamfundet och enskilda advokater har enligt UN Guiding Principles on Lawyers en plikt att informera människor om sina rättigheter. Det följer också av våra stadgar att samfundet ska se till advokaters erfarenheter kommer rättssamhället till del. Vi gör detta i olika sammanhang. Inte minst genom deltagande i lagstiftningsprocessen genom medverkan som experter och genom remissarbetet. I det sammanhanget har vi de senaste åren haft anledning att tillsammans med andra påtala att olika lagförslag inte beaktar barnets bästa. Den s.k. tillfälliga utlänningslagen är bara ett av många sådana exempel.

Advokatsamfundet kan och ska verka för att konventionens grundläggande allmänna principer kommer till allmänhetens och barnens kännedom genom information och utbildning. Det handlar i huvudsak om kravet på jämställdhet mellan barn, om att barnets bästa ska beaktas vi alla beslut som berör barn, om rätten till överlevnad och utveckling, samt att barns åsikter ska komma fram.

Det är i första hand den enskilde advokaten i sin egenskap av offentligt biträde, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn som har att verka för att alltid se till att barnets bästa utreds i asylärenden, liksom i socialtjänstutredningar och att barnet hörs och ges tillfälle att framföra sina åsikteri de olika processerna. Barns rättigheter enligt konventionen innefattar som bekant alla aspekter i ett barns liv. Advokaten har här en mycket viktig uppgift.

2014 års vårdnadsutredning föreslog nyligen att ökat fokus läggs på barnet och barnets bästa i vårdnadsfrågor och att barnet ska få sina åsikter beaktade (SOU 2017:6). Utredningen föreslog att det i förvaltnings- och förvaltningsprocesslagen införs en ny bestämmelse enligt vilka barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas. Ett barn ska även enligt förslaget få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Förslaget i denna del kommer innebära svårigheter i fråga om att avgöra när barnets åsikter ska inhämtas och tillmätas särskild vikt.

På ett allmänt plan måste vi – inte bara i lagar och konventioner – börja se barn som rättighetsinnehavare. Barn har idag stora problem att göra sina rättigheter gällande. Barn måste bli sedda som människor och barns rättigheter måste bli sedda från ett MR perspektiv. Vi måste också verka för att universialiteten inte urholkas. Konkret ser jag stora brister i asylprocessen. Barn kommer inte till tals. Barnrättsperspektivet måste få genomslag i utlänningslagen och i rättstillämpningen – inte minst i asylutredningar. Barns asylskäl prövas i realiteten inte. Från materiella utgångspunkter är den tillfälliga utlänningslagen mycket oroande ur ett barnrättsperspektiv, särskilt när det gäller tillfälliga uppehållstillstånd, avsaknaden av möjligheter till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande, godtyckliga åldersuppskrivningar, oklarheter om och tidsutdräkt vid utseende av gode män. Till detta kommer kommunernas agerande. Många bortser från att beakta barnens bästa när de säger upp barnfamiljer från sin anvisade bostad efter två år.

Inkorporeringen av konventionen kommer att kräva omfattande informations- och utbildningsinsatser hos domstolar, myndigheter och allmänheten. Måltillströmningen kommer likaså sannolikt att öka rejält och medföra en ökad arbetsbörda och ökade kostnader för domstolarna. En inkorporering kan även riskera att leda till mer komplicerade processer, ökade krav på muntlig förhandling, längre handläggningstider i framför allt migrationsärenden och kan därmed äventyra rätten till avgörande inom skälig tid (”justice delayed is justice denied”). Detta ställer krav på rättens aktörer att vara pedagogiska och på politiker att tillföra resurser.

Nu har regeringen lagt en proposition att inkorporera barnkonventionen. Jag tycker, trots de problem som bland annat påtalats av Lagrådet och ett antal remissinstanser, att det är en klok åtgärd att göra barnkonventionen till svensk lag.

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hoten mot advokater, journalister och domare

Under helgen berättade Dagens Nyheter och Expressen hur advokater blivit utsatta för allvarliga hot från det främligsfientliga nätverket Granskning Sverige. Advokatbyrån som hade biträtt sina klienter i anledning av hotfulla publiceringar mot journalister på Youtube blev även utsatta för försök till dataintrång. Till detta kommer att hoten också riktats mot ett av advokaternas barn.

Det är synnerligen allvarligt när advokater och journalister, i akt och mening att tystas, utsätts för hot i sin yrkesutövning. Den demokratiska rättsstaten vilar på att yttrandefriheten och tryckfriheten värnas. Detta förutsätter att det finns oberoende journalister, som vågar granska makthavare och maktmissbruk i samhället, alldeles oavsett varifrån detta kommer. Så är inte fallet i många länder.

Rättsstaten förutsätter likaså att alla människor har rätt att företrädas av oberoende advokater som lojalt, utan ovidkommande hänsyn, företräder sina klienter och garanterar att allting som talar till klientens förmån kommer fram. Det innebär bland annat att under tystnadsplikt värna klientens rättigheter och bistå denne när dessa inskränks eller hotas. Klienten ska alltid kunna förlita sig på advokatens oberoende, lojalitet, tystnadsplikt och frånvaro av intressekonflikter. Det kan inte klienten i alla länder.

En rättsstat kännetecknas också av att det finns oberoende domstolar och opartiska domare. Denna grundval är under stark press i många länder. Utvecklingen i Polen och Ungern oroar.  När domare utsätts för hot och trakasserier är det ett angrepp på den den demokratiska rättsstatens kärna.

Hoten och trakasserierna mot advokater, journalister och rättsväsendets företrädare har ökat. Detsamma gäller hoten mot förtroendevalda politiker. Och min känsla är att de blivit grövre. Det är en mycket allvarlig utveckling som omgående måste stävjas. Det förutsätter dock att brotten anmäls.

Advokatsamfundet genomförde under hösten 2017 en stor medlemsenkät. I denna uppgav så många som 24 procent av advokaterna att de utsatts för hot i sin yrkesutövning. Fyrtio procent av hoten kom från motparter. Endast tjugofem procent hade dock polisanmälts. Av anmälningarna hade fyrtio procent lett till någon form av resultat.

Tretton procent av advokaterna uppgav sig dessutom ha blivit utsatta för trakasserier och förtal på nätet. Om det har jag skrivit många gånger. Den aggressivitet och det hotfulla tonläge som kommit att prägla ”samtalet” på sociala medier lämnar mycket övrigt att önska. Risken är stor att de som önskar föra en saklig debatt tystnar. Man är inte beredd att ta risken av att anfallas av troll och trollsvansar, anförda av allt från riksdagsledamöter till våldsbejakande dårar eller narcissistiska damer och herrar.

Konsekvenserna av dessa hot och trakasserier är djupt illavarslande, såväl för rättsstaten och det öppna samhället, som för den enskilde advokaten. Den  rättssökande allmänheten  riskerar att inte få något biträde. Detta framgår av flera svar i undersökningen. Nedan några exempel:

”Blivit noggrannare med att inte åta mig uppdrag för rättshaverister”
”Dålig nattsömn”
”Iakttar mer försiktighet och företräder inte alla som söker mitt biträde”
”Inget alls förutom att jag känt mig nedstämd privat och personen ifråga var en privat person som jag kände/känner sedan flera år tillbaka.”
”Jag tänker mig för flera ggr innan jag twittrar”
”Överfallslarm hemma, polis har kommit till kontoret efter avlyssning, samtal med samf om skulle avträda som ombud”
” …… en del av yrket.”
”Inte direkt, men mina privata konton på sociala medier är inte öppna ex”
”Inte så mycket men kommer självklart vara mer försiktig när vissa media lägger upp artiklar på nätet där det finns kommentarsmöjligheter.”
”Irriterad på samfundet som inte skyddar medlemmar”
”Jag blir trött och ledsen vilket troligtvis leder till minskad produktivitet när det inträffar.”
”Man tänker sig för, har gjort mig ”hemlig” på nätet, stängd Facebook, skriven på annan adress osv.”
”Negativt, eftersom presumtiva klienter söker information om advokat innan kontakt tas med advokat. Detta är förödande. Det skapar ryktesspridning, vilket i sig även påverkar karriären negativt. Detta är någon som advokatsamfundet bör bli bättre på att fånga upp och hantera.”
”Självklart påverkar det på flera plan och då även anhöriga och kollegor.”

När odemokratiska krafter verkar för att tysta advokater,  journalister och rättsväsendets företrädare måste samhället med kraft reagera. Att Google medverkar till detta genom att tillhandahålla en plattform för främlingsfientliga nätverk att sprida hot och hat är givetvis helt oacceptabelt. Underlåtenheten att ingripa utgör på sikt ett reellt hot mot yttrandefriheten och demokratin. Den förutsätter nämligen ett öppet samtal där uppfattningar kan brytas mot varandra utan rädsla för att utsättas för repressalier.

Publicerat i Uncategorized

Om Advokatsamfundets tillsyn

Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokatkåren. Advokater har skyldighet att följa god advokatsed. Detta följer av lag. Advokatsamfundet har en plikt att ingripa när det kommer anmälningar mot advokater. Men också när någon anmälan inte inkommit, men det kommit till samfundets kännedom att ett brott mot god advokatsed kan föreligga.

På kort tid har jag i min egenskap av generalsekreterare tagit initiativ till att inleda två disciplinärenden mot två advokater. Med hänsyn till det stora mediala intresse som båda dessa ärenden varit föremål för, har jag funnit det motiverat att informera om besluten på vår hemsida.

Jag initierar ett trettital disciplinärenden varje år. Flertalet av dem har att göra med att advokaten inte inkommit med uppgifter eller svarat på brev från samfundet, något som allvarligt försvårar vår tillsyn. Det leder alltid till att ärendet hänskjuts till Disciplinnämnden. Utöver denna typ av initiativ, inträffar det cirka tio – 20 gånger årligen att kansliet mottar information eller läser i media om advokat som kan ha åsidosatts sina plikter. Om jag, efter att advokaten har givits möjlighet att bemöta anklagelserna, finner advokatens förklaring godtagbar, avskrivs ärendet. Om grund föreligger  anta att ett brott mot god advokatsed ägt rum hänskjuts frågan till Disciplinnämnden.

Publicerat i Uncategorized

Regeringsformen har en människosyn, Neuding

Värdegrundsdelegationen, i vilken jag hade förmånen att ingå, tillsattes av regeringen 2014 under ordförandeskap av professor emeritus Lena Marcusson. Vi överlämnade 2017 vår slutrapport ”Att säkerställa en god statsförvaltning”. Vår uppgift var att i samarbete med andra aktörer inom statlig förvaltning bidra till att uppfylla regeringens delmål att de statsanställda ska ha kunskap om och förståelse för de grundläggande värden i statsförvaltningen och rollen som statstjänsteman (prop. 2012/13:1, utg.omr. 2, avsnitt 5.4). Dessvärre kan jag konstatera att vi inte varit helt framgångsrika i detta vårt uppdrag.

En vid det här laget känd förundersökningsledare inom polisen har på senare tid i olika sammanhang gjort uttalande om invandrare och brott. Nu senast uppgav denne polisman vid en föresläsning att förekomsten av gruppväldtäkter är väldigt ny. När den enligt en åhörare i salen påstods vara nysvensk bekräftade polisen detta och tillade att ” i ärlighetens namn måste jag säga att det finns även etniska svenskar som ägnar sig åt gruppvåldtäkt och även yngre men inte i den numerären som vi ser hos utländskfödda gärningsmän ”. Han fortsatte: ”Men, jag är inte rädd för att säga detta, det är ett kulturellt fenomen, det här med människosynen. Det råder ingen som helst tvekan om och det hörs i förhören…. Men det är ett nytt fenomen som dykt upp det senaste, 12/15 åren. Naturligtvis till följd av mycket invandring, kriminella invandrare”. På en fråga från åhörarna hur stor ökningen skulle vara efter flyktingströmmarna svarade polismannen att ”min känsla är ju att det är en markant ökning. Och framför allt när det gäller just överfallsvåldtäkter …. Och det hör man ju att dom pratar på ett annorlunda sätt… dom skrattar åt det”,. Någon i publiken frågade om alla de som gått under jord och om det betyder ”att vi får en ny typ av brott, fler rån, inbrott, överfall o.s.v.?”  ”Alldeles riktigt. Det är ju där det här gror….en slags subkultur. Självklart kommer detta att slå tillbaka på brottsligheten och kriminaliteten…..dom vill ju flyta omkring…dom vill ju inte ha något jobb o.s.v. … Dom vill ju fortfarande ha sina märkesjackor, och då måste dom ju gå in och hämta dom någonstans”, svarade förundersökningsledaren i Örebro enligt uppgifter till mig från TV4.

Jag fick frågan av TV 4 hur jag såg på dessa uttalanden. Mitt svar var att jag fann dem anmärkningsvärda. – Alla statstjänstemän och särskilt poliser måste ha bättre omdöme och hålla sig till vår regeringsform och dess människosyn, de här uttalandena är närmast rasistiska. När man uttalar sig offentligt och är polis ska det vara sakligt och korrekt. Även efter arbetstid.

Om vi för ett ögonblick bortser från bristen på saklighet när det gäller gruppvåldtäkterna anser jag det vara anmärkningsvärt att en polisman som är förundersökningsledare och har våldsmonopol, oaktat han uppger sig tala som privatperson, ger uttryck för diskriminerande åsikter av den karaktär som han gör. Även om yttrandefriheten är långtgående i Sverige strider dessa uttalanden mot den statliga värdegrunden för statsanställda. Legitimiteten för statsförvaltningen är central. Den bygger på medborgarnas förtroende. Polisens uttalandena riskerar att  allvarligt urholka tilltron till myndigheten.

Polismannen ifråga tyckte inte om mina kommentarer. Han fick stöd av kända och okända mörkerkrafter på sociala medier, anförda av en debattör, som anmodade alla att skriva mail och brev med uppmaning till mig att be om ursäkt. Hon tillhandahöll för ändamålet även en text. Många hörsammade hennes och som man får förstå polismannens gemensamma initiativ.

Nu har en annan debattör, Paulina Neuding givit sig in i samtalet. Hon skriver i en debattartikel ”Regeringsformen har ingen människosyn, Ramberg”. https://www.dagenssamhalle.se/kronika/regeringsformen-har-ingen-manniskosyn-ramberg-20795

Det är ett felaktigt påstående. Den statliga värdegrunden bygger på sex grundläggande rättsprinciper, vilka alla uttryckligen följer av regeringsformen; Demokrati dvs all offentlig makt utgår från folket, legalitet dvs den offentliga makten utövas under lagarna, objektivitet dvs allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttagas, fri åsiktsbildning, respekten för lika värde, frihet och värdighet dvs den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet, effektivitet och service.

Regeringsformen har en människosyn, Neuding. En mycket tydlig sådan. Det är därför djupt olyckligt när statliga tjänstemän, tillika förundersökningsledare inom polisen, med stor makt över medborgarna inte omfattar denna värdegrund. Och därtill ger uttryck för den. Även när yttrandefriheten så medger.

Publicerat i Uncategorized

Om historisk återblick utan att rodna

Sverige har åter fått allvarlig kritik av Europarådet. I en färsk rapport från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter kritiseras Sverige bland annat för att inte leva upp till sina åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter för invandrare, asylsökande och flyktingar.

Det finns i sammanhanget skäl att minnas april 1947 när tiotusentals judiska tidigare lägerfångar förvägrades att gå i land i Palestina för att istället vidaretransporteras till överfulla flyktingläger på Cypern. Över femtusen judar samlades samma månad vid gränsen vid den rumänska gränsen mot Ungern. Då, som nu var landet inte berett att öppna sina gränser. Alla som tog sig över gränsen arresterades och skickades tillbaka. Listan kan göras lång, alltför lång.

I Elisabeth Åsbrinks mycket läsvärda bok 1947 behandlas temat hur man skulle kunna stoppa den illegala invandringen till Palestina. Det är ingen upplyftande läsning. På fråga ställd i en brittisk underhusdebatt om vilka åtgärder som vidtogs, svarar den biträdande ministern för utrikesfrågor att det kunde han inte svara på för då skulle effekten av åtgärderna minska. Men han försäkrade att de var ”kraftiga, omfattande och varierande till sin karaktär”. En parlamentsledamot, Mr Nutting, uttalade “Kan Ni säga vad det är för mening med att be andra länder, som Italien, att stoppa emigrationen när ni inte ber flyktingorganisationer sluta uppmuntra dem? Han fortsatte:” Det är ju uppenbart att italienarna inte vill ha dessa judar, och om de dumpas där måste herr minister inse att italienarna kommer att vara ytterst angelägna att bli av med dem”. Detta samtal fördes alltså två år efter andra världskrigets slut.

Minnet är kort. Det debatter som idag förs i Sverige, i övriga Europa och i andra delar i världen, när det gäller att erbjuda människor skydd, påminner i hög grad om debatten i det brittiska parlamentet 1947. Cynismen är ibland förklädd i termer av att man ska stoppa döden på Medelhavet, när det i själva verket handlar om att hindra flyktingar från att komma hit. I vårt intresse. Men inställningen är densamma och språkbruket ger uttryck härför. Ordvalet då som nu visar tydligt på en brist på medkänsla.

Europarådets kommissionär kritiserar på goda grunder Sverige för brister när det gäller de numera mycket begränsade möjligheterna till återförening. Han uttrycker förhoppning om att denna inskränkning i rätten till familjeåterförening ska upphöra under 2018, något som i ljuset av den politiska agendan ett valår inte förefaller realistiskt. Vidare framförs kritik mot de långa handläggningstiderna och då särskilt när det gäller ensamkommande barn. Kommissionären understryker nödvändigheten av att alltid beakta barnets bästa, något som följer av Barnkonventionen, en traktat som Sverige är bundet av. När det gäller åldersbedömningar fastslår kommissionären att Sverige inte kan förlita sig på medicinska åldersbedömningar och att barnet alltid ska vara tillförsäkrad ”the benefit of the doubt’”, något som alldeles uppenbart inte är fallet idag. När det gäller återsändandet av barn som fått sin asylansökan avslagen till Afganistan fastslås i rapporten att det inte får ske utan att ett ordnat mottagande föreligger och att barnet inte utsätts för risk att allvarligt skadas. Så är dessvärre inte fallet. Till detta kommer bristen på sjukvård, samt andra sociala rättigheter som bostad m.m. för de som fått avslag på sin asylansökan och kommit hit utan barn. Även avsaknad av lagstiftning och effektiv rättstillämpning när det gäller statslösa adresseras som ett problemområde.

Sverige har tagit ett stort ansvar, särskilt i jämförelse med övriga länder i Europa, Tyskland undantaget. Men det ursäktar inte de allvarliga tillkortakommanden och avsteg från mänskliga rättigheter som idag med riksdagens och regeringens goda minne tillåts äga rum. Detta rimmar illa med Sverige som en rättsstat med anspråk på en ledande internationell ställning på området mänskliga rättigheter och försvarare av därtill kopplade konventioner.

Advokatsamfundet har under flera år påtalat samma kritik som Europarådets kommissionär. Min personliga uppfattning är att Sverige trots de stora insatser landet gjort är förtjänt av Europarådets kritik. Och i likhet med Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter finns skäl att befara att den lagstiftning som tillkommit de senaste två åren kommer att permanentas, samtidigt som otillförlitliga och rättsosäkra åldersbedömningar kommer att fortsätta. På samma sätt som när jag skäms när jag läser Elisabeth Åsbrinks bok om 1947 kommer våra barnbarn nog göra när de i en framtid läser om 2018. Hur kunde vi?

Publicerat i Uncategorized

Om priset för populistiska lagstiftningsprojekt

Av den Nationella trygghetsundersökningen 2017 som Brottsförebyggande rådet presenterade den 29 januari framgår att förtroendet för rättsväsendets myndigheter sjunkit med hela sex procent i jämförelse med 2016. Förtroendet för Kriminalvården har sjunkit mer än för övriga myndigheter. Fram till för två år sedan ökade förtroendet. De senaste två åren har dock denna trend brutits. Förtroendet är nu tillbaka på 2006 års nivå. När förtroendet för demokratiska institutioner sjunker finns skäl att noga fundera över orsakerna.

Det är givetvis en komplex fråga att identifiera orsakerna. Det finns sannolikt flera förklaringar. Men, ett skäl till det minskade förtroendet för rättsväsendet, står tror jag att finna, i den politiska retoriken. Den tar inte sällan sin utgångspunkt i larmrapporter om krigszoner i förorterna eller medialt fokus på grova våldsbrott och då särskilt sexualbrott. Starka känslomässiga krafter sätts i rörelse. Detta i kombination med politiker som vill visa handlingskraft utgör enligt mitt förmenande en inte oväsentlig grogrund till det minskade förtroendet.

När hotbilder målas upp skapar det rädsla. Befolkningen kräver då åtgärder från politiskt ansvariga. Rättstryggheten ska värnas. Det är en rimlig utgångspunkt. Men inte till varje pris. De politiska partierna, med något undantag, bjuder ett valår som detta över varandra i repressiva lagförslag alltifrån frågor om utvidgning av det kriminaliserade området till strängare påföljder. Människor förleds att tro att dessa lagstiftningsinitiativ kommer att leda till förändring och ökad trygghet. När dessa förväntningar inte infrias leder det till ett oförtjänt minskat förtroende för rättsväsendet i allmänhet och för domstolarna i synnerhet.

Politiker bör besinna sig när de presenterar allehanda ogenomtänkta och publikfriande förslag. Alltifrån att sätta in militär i förorten till anonyma vittnen. Justitieministern har glädjande nog uttryckligen tagit avstånd från sådana attacker på rättsstatliga principer. Det är värt respekt.

Det råder idag stor samstämmighet i riksdagen avseende förslaget till införandet av en samtyckesreglerad sexualbrottslagstiftning. Ett förslag som utöver en rad brister även saknar ens lågt ställda krav på verklighetsförankring. Advokatsamfundet har framfört allvarlig kritik. Så har Lagrådet, som i klara verba avstyrkte förslaget. Denna kritik bör regeringen och riksdagens ledamöter nogsamt beakta när det är dags att votera. Mycket står på spel av politisk trovärdighet. Det har antytts att man inte skulle beakta Lagrådets kritik. Det återstår att se. Men, om regering och riksdag väljer att bortse från Lagrådets kritik är det allvarligt. Det skulle riskera att ytterligare undergräva förtroendet för de demokratiska institutionerna. Frågan om en författningsdomstol får då ny näring.

Publicerat i Rättssäkerhet, Samhällsansvar | 1 kommentar

En skamlig dom?

Gårdagens dom från Södertörns tingsrätt, i det uppmärksammade målet där fem åtalade män frikändes från grov våldtäkt respektive medhjälp till grov våldtäkt, har väckt reaktioner. Det är inte konstigt. Det handlar om misstanke om vidriga övergrepp som varit föremål för mycket skriverier i media och på sociala medier.

Domen är utomordentligt välskriven och ovanligt pedagogisk. Jag föreslår att alla som uttalar synpunkter i frågan dessförinnan läser domen. Den är en skolbok i straffprocessens grunder. Chefsrådmannen Erica Hemtke gav också en upplysande och förklarande presskonferens i omedelbar anslutning till att domen meddelades.

Det grundläggande rättssäkerhetskrav som föreskriver att åklagaren har bevisbördan innebär att åklagaren måste styrka att brottet för vilket åtal väckts har begåtts av den tilltalade. Åklagaren ska inför åtalsbeslutet bedöma det sannolikt att de åtalade kommer att fällas till ansvar. I detta fall verkar åklagaren i vart fall när det gäller tre av de tilltalade vid pläderingen inte själv ha varit övertygad om att bevisningen skulle vara tillräcklig. I ljuset av detta och att åklagaren instämde i den kritik som tingsrätten riktar mot polisens arbete förefaller det inte invändningsfritt att åtal ändock väcktes i de fallen.

Vad som dock framstår som en undermålig förundersökning av polisen och förundersökningsledaren förtjänar granskning och möjligen allvarlig kritik.

Det har från vissa håll hävdats att tingsrättens dom skulle utgöra en skam för det svenska rättssystemet. Det är ett inkorrekt påstående som på felaktiga och orättfärdiga grunder riskerar att skada tilltron till domstolarna. Det har i sammanhanget också gjorts gällande att vissa klienter skulle vara dömda på förhand och alla inte är lika inför lagen, samt att den rättsliga prövningen är ett lotteri.

Jag är av uppfattningen att alla som verkar inom rättsväsendet, inklusive advokaterna, har ett betydande ansvar inte bara för att rättsväsendet fungerar på ett rättssäkert sätt, utan också att såväl rättens aktörer som allmänhet, samt media uppfattar att så sker. Detta innefattar att på ett ansvarsfullt och sakligt sätt påtala fel som begås. De som nu med högt tonfall argumenterar för att grundläggande rättsprinciper ska överges bör besinna alternativen.

Publicerat i Uncategorized | 4 kommentarer