Om Anne Ramberg

anne_ramberg_foto_micke_lundstrom_2019

Anne Ramberg avlade jur. kand.- examen vid Stockholms universitet 1976. Hon blev ledamot av Advokatsamfundet 1981 och var därefter verksam som praktiserande advokat till 2000. Hon drev egen advokatverksamhet under 13 år. År 1999 utsågs hon till generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund, en tjänst som hon tillträdde den 1 januari 2000 och lämnade den 31 augusti 2019. Dessförinnan hade hon varit styrelseledamot och ordförande i Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund samt ledamot av Advokatsamfundets huvudstyrelse under sju år. Hon hade också varit ledamot av Sveriges advokatsamfunds Understödsfond jämte Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond.

Anne Rambergs nuvarande uppdrag omfattar uppdrag som ersättare för Sveriges ordinarie domare i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, styrelseledamot i EUs byrå för grundläggande rättigheter, medlare och suppleant i presidiet i OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) domstol för medling och skiljedom, styrelseordförande i Uppsala universitet,  styrelseordförande Stockholm Criminology Prize Foundation, ledamot av Svenska lokalstyrelsen för Nordiskt juristmöte, ledamot av Advisory Board i International Legal Assistance Consortium (ILAC) styrelseledamot i Roul Wallenberg Institute och styrelseledamot i Civil Rights Defenders. Hon är vidare co-chair i IBA Human Rights Institute, styrelseledamot i IBA:s management board, styrelseledamot i Southern Africa Litigation Centre (SALC) samt styrelseledamot i stiftelsen eyeWitness. Därutöver är hon vice ordförande i Stiftelsen Skogssällskapet.

Hon har haft flera nationella och internationella uppdrag inom det rättsliga fältet. Sålunda har hon verkat som ledamot av Domarnämnden, styrelseledamot och ordförande i Juristföreningen i Stockholm, ordförande i Barnrättscentrum vid Stockholms universitet, ledamot av Stockholms universitets styrelse, ledamot av Pressens opinionsnämnd, ledamot av Rikspolisstyrelsens etiska råd, ledamot av generaldirektörens vid Säkerhetspolisen referensgrupp, styrelseledamot i Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning, ordförande i Chief Executives of European Bar Associations (CEEBA), medordförande i International Bar Associations (IBA) verksamhetsgrupp för Rule of law och ledamot av IBA:s verkställande styrelse och ledamot av IBA:s valberedning. Hon har även varit co-chair i IBA:s Rule of Law Action Group. Hon har varit ledamot av Värdegrundsdelegationen – forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen, ledamot av Ekobrottsmyndighetens insynsråd, ersättare i Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut, styrelseledamot  och kassör i International Legal Assistance Consortium (ILAC), styrelseledamot i Föreningen för lagstiftningslära, styrelseledamot i CEELI Institute (Central and Eastern European Law Initiative), styrelseledamot i Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen, styrelseledamot i Stiftelsen Juridiska Biblioteket i Stockholm och styrelseledamot i IBA Human Rights Trust och har varit ständig medlem i CCBE-delegationen.

Hon har ingått som expert i flera statliga utredningar, bl.a. i Domarutredningen, utredningen Förtroende och kvalitet i domstolarna, Migrationsspråkutredningen, Utredningen om utvärdering av vissa förändringar i tingsrättsorganisationen, Utredningen om utvärderingen av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, Utredningen Hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig eller annars samhällsfarlig brottslighet,  Förvaltningslagsutredningen, Grundlagsutredningens expertgrupp om olika former av normkontroll, Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet samt Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel, Utredningen om ett straffrättsligt skydd för den personliga integriteten, Utredningen om datalagring och EU-rätten, Utredningen om hemlig dataavläsning och i Utredningen om rättssäkerhetsgarantier för hemliga tvångsmedel. För närvarande är Anne Ramberg expert i Utredningen om kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen.

Anne Ramberg har även varit expert i ett antal utredningar initierade av IBA:s ordförande: Presidential Taskforce on the Independence of the Legal Profession, Climate Change Justice and Human Rights Taskforce, IBA working group on Model Statute on Climate Change Remedies.

Anne Ramberg har publicerat ett stort antal artiklar och uppsatser i olika rättsliga frågor såväl i juridiska som i allmänna publikationer. Hon har bland annat skrivit bidrag till festskrift till Svea hovrätt, festskrift till Johan Hirschfeldt, festskrift till Gertrud Lennander, jubileumsskriften Advokatsamfundet 125 år, jubileumsskriften Regeringsrätten 100 år,  vänbok till Sten Heckscher och vänbok till Bertil Södermark, festskrift till Torkel Gregow, festskrift till Stefan Lindskog, vänbok till Fredrik Wersäll, vänbok till Mats Melin och festskrift till Wiweka Warnling Conradson.

Hon har varit ansvarig utgivare för Sveriges advokatsamfunds tidskrift Advokaten.

Under sin tid som generalsekreterare tog hon initiativet till bildandet av nätverken Hilda och Ruben – ett jämställdhetsprojekt.

Anne Ramberg har undervisat på Stockholms universitet och Uppsala universitet i bland annat konstitutionell rätt och etiken i juridiken. Hon har hållit ett stort antal föreläsningar inom olika juridiska och rättspolitiska områden.  Hon höll Anna Lindh-föreläsningen 2016.

Anne Ramberg tilldelades 2006 H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i högblått band för ”framträdande insatser för svenskt rättsväsende” och blev 2016  juris hedersdoktor vid Uppsala universitet. År 2019 mottog hon Finlands högsta domstols medalj ”som bevis på högaktning för det mångåriga arbete hon utfört för det nordiska advokatväsendet och de internationella mänskliga rättigheterna”. Hon utsågs 2018 till hedersmedlem i International Legal Assistance  Consortium. Anne Ramberg tilldelades samma år International Bar Associations Leadership Award in Promoting Human Rights and the Rule of Law. Hon mottog en vänbok inför sin pensionering 2019.

Anne Rambergs blogg har utgivningsbevis från Myndigheten för radio och tv. Ansvarig utgivare är Anne Ramberg.

15 reaktioner till “Om Anne Ramberg

 1. Dear Anne Ramberg, I am very impressed by your actions taken in favor of women’s rights in Sweden. I am French / german lawyer working on anti discrimination law and labour law in Paris and Berlin. I represent France in EWLA, the European Women Lawyers Association, a network of women lawyers all over Europe. We are looking for a swedish women lawyers association defending women rights. Could you help me and bring me in contact with ?

 2. Anna Ramberg hur kan du påstå att asylrätten fråntas genom Moderaternas förslag att återinföra gränskontroll och att Dublinförordningen skall gälla. Asylrätten är ju fortfarande den samma då den asylsökande har rätt att få sitt fall prövat i det land de först ankommer till, vilket inte är i krig. Asylsökande har ju även möjlighet att åka båt direkt till Sverige för att kunna söka i första land de ankommer till även om resan blir längre. Förklara gärna hur asylrätten skulle inskränkas och frångås rent juridiskt då den asylsökande skall och kan söka asyl i första icke krigsförande land de ankommer till.

 3. Hej Anne!
  Först och främst; tack för intressant läsning här på bloggen och dina inspirerande tankar som du framförde under samtalet med Clarence på fri- och rättighetsinternatet förra veckan. Ett av de ämnen som ni talade om, debatten kring en eventuell kriminalisering av så kallade ”terrorismresor”, var särskilt intressant för mig, då jag precis börjat skriva min examensuppsats om detta ämne. Uppsatsens syfte är att på ett systematiskt och pedagogiskt sätt presentera eventuella problem med det förslag som presenterades i juni. Jag har förstått att Advokatsamfundet är en remissinstans i sammanhanget och ser fram emot att läsa om era synpunkter.
  Vänliga hälsningar,
  Natalie Tell
  Uppsala universitet

 4. Hej Anne, tack för dina förtjänstsfulla och rättvisa kommentarer om olika politiska ärenden. Som vi har alla läst och sett har tortyr metoder av CIA rapporterats inklusive karta över mediator stater som dessvärre Sverige har varit med. Det verkar att de ansvariga i USA är ikke så bekymmerade över de legala konsekvenser då på något sätt de finner sig immuna och rättfärdiga. Men i Sverige bör vi ha en annan ställning till de som utför tortyr, fungerar som facillitator eller även godkänner tortyr verbalt. Tortyr är under alla omständigheter en kriminell akt enligt FN konventionerna. Nu min fråga till advokatsamfundet är:
  1. Vi har nu SD som uttalar sig offentligt om att ”waterboarding” är ok i extrema fall!!! Detta är som om en politiker skulle godkänna vilken annan brott som ”mord, våldtäkt osv” i extrema fall!! Har denna offentligt godkännelse av en kriminell akt som enligt FN är förbjuder under alla omständigheter, inget legala konsekvenser för SD? Om inte, jag befarar att vi kommer att ha en hel del kriminella aktörer som våra politiker i framtiden.
  2. Sverige’s regering facilliterade tortyr av två egyptier genom att skicka de till egypten på CIA,s begäran under Bush era. Ingen har tagit på sig ansvaret här i Sverige men det är vårt ansvar att åtala dåvarande ansvariga i Sverige’s regering för samarbete med en kriminell organisation som CIA.

  Jag hoppas verkligen att advokatsamfundet blir också politisk engagerad för att stödja resten av medborgarna som kämpar för rättvisa i detta landet.

 5. Jag har läst ditt inlägg i Israel-Palestinakonflikten där du nämner de israeliska bosättningarna. Jag håller helt och hållet med dig att Israel bär en stor del av skulden. Men samtidigt måste jag påpeka att i den pågående konflikten handlar det inte om israeliska bosättningar (som alla vet till stor del utgörs av ditflyttade fanatiker från New York). Anledningen: det finns inga israeliska bosättningar i Gaza. Det är i Gaza som den nuvarande konflikten utspelar sig, och att förtiga Hamas roll i det hela skapar en snedvriden bild av verkligheten, efter som det är en terrororganisation som inte har speciellt mycket stöd varken från den palestinska befolkningen eller the Palestinian Authority. Jag anser att i den situation som råder idag måste debatten baseras på precision i sakfrågorna, annars är risken att det urartar till ett urskiljningslöst fördömande av ”Israel” (till skillnad från den nuvarande israeliska regeringen).
  Gunilla Faringer, Esq.
  New York

 6. Advokatens samhällsansvar beskriver du väl men vi som är medborgare förväntar oss framför allt att Advokatsamfundet också själva tar ett samhällsansvar vid sin tillsyn av de advokater som passerat nålsögat och utgör medlemmar i Samfundet.
  Jag skulle uppskatta om du satsade på att agera för att rättssäkerhet skall gälla för oss som söker i Advokatsamfundets matrikel över advokater och deras advokatverksamhet som Advokatsamfundet säger sig utöva tillsyn över .. Hur fungerar tillsynen över advokater ? Är tillsynen rättsäkert utformad? Kan vi lita på att matrikeln innehåller tillsynad advokatverksamhet? Vad händer om advokatsamfundet upptäcker advokater som inte följer grundläggande rättsliga regler?
  Vi som söker i matrikeln tror nämligen att det som där står är uppgifter som Advokatsamfundet har godkänt och har tillsyn över.

  1. Alla som är ledamöter av Advokatsamfundet återfinns i matrikeln. Endast advokater och hos dem anställda biträdande jurister finns upptagna. Dessa är underkastade Advokatsamfundets tillsyn. Tillsynen följer av lag, Advokatsamfundets stadgar och Vägledande regler om god advokatsed. Detta framgår närmare på hemsidan.

 7. Hej ! Jag gillar dig som Advokat och att du står för en bra värde grund mot alla medmänniskor.

  Jag funderar över en sak , kommun lex de bryter ju mot de flästa värdegrunder I mänskliga rättigheter , och främst då för allas lika värde och funktionshindrade inte får kränkas för sina svårigheter jag så ett reportage i tv4http://goteborg.ungarorelsehindrade.se/2013/11/11/kalla-fakta-2/ där kommlex hånar och kränker funktionshindrade och där olika kommuner lss persona skrattar . personen i TV 4 video är jurist, får han fortsätta vara det och åka svearike runt och förnedra och kränka funktionshindrade, , för att få kalla sig jurist så måste man ju följa de grundläggande rikt linjer som värde grund an allas lika värde
  Den här juristerna hånar ju funtionhindrade och tv4 har det på film.
  Borde inte den där juristen bli av med sin rätt att jobba som jurist , kalla sig jurist , då han aktivt
  Hånar aktivt funktions hindrade , dvs det är inge större skillnad på det där agerandet och att springa på stan med nazi flaggor och skrika utrota alla funktionshindrade , trotts detta så till låts juristen att fara riket runt å driva med funktions hindrades stöd behöv.

  Jag lär aldrig få bort bilden i min skalle av vilket stort lidande som kommunal lex orsakat de funktions hindrade som var med i inslaget.

  Borde inte Sverige kommit längre i attityden mot funtionhindrades lika värde
  Mvh
  Lars

 8. När det gäller ett tidigare inlägg om Spaning efter en Regering med Integritet undrar jag vad denna regeringssvaghet beror på? De flesta borgerliga partier brukar ju företräda individens intressen, om inte en regering bildad av partier med dessa politiska inriktningar kan klara av att företräda den enskilda människans intresse, vem ska då göra det?

 9. Jag vill bara framföra mitt personliga gillande till de åsikter du framförde i dagens lördagsintervju. Äntligen en offentlig person med integritet och omdöme som vågar ta strid för avgörande rättsprinciper även när det innebär att tex kritisera en stormakt som USA. Jag tycker det är starkt och mycket bra.

 10. Hej Anne,
  din text ”På spaning efter en regering med integritet” är bland det bästa jag läst på mycket länge! Jag, liksom Du, är häpen över den tystnad som vår regering, inte minst statsministern, uppvisar när det gäller övervakningen, och jag är minst lika förvånad över den brist på insikt om vart dylik övervakning med stor sannolikhet leder… Och vår utrikesminister verkar ta problematiken med en axelryckning… Var det inte just denna sortens allomfattande informationsinsamling som Stasi ägnade sig åt i forna DDR…? ”Om du är oskyldig har du inget att dölja…”.

  Jag uppskattar att du tagit ton i denna för framtiden mycket viktiga debatt!

 11. Så skall en person som både begått ett brott och som sympatiserar med SD skall också behandlas annorlunda i rättsapparaten menar du?
  Nej du, det är nog dags för dig att göra en ‘pudel’ !
  Eller bara avgå (enklaste lösningen, SD är ju faktiskt ett riksdagsparti, om du nu hade missat det)

 12. Hej Anne Ramberg! Vad syftade Du egentligen på när Du i Svt´s Aktuellt lörd.6/10-12 påstod att Sverigedemokraternas politik inte överrensstämmer med vad som gäller i en rättsstat?
  (Om Du önskar svara enskilt är min adr.: larschrister@live.se. Tack på förhand för Ditt svar!)

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s